Kestävä kehitys osana lukion arkea

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
6.10.2020 Maria Pelkonen

Kestävä kehitys on monialainen kokonaisuus, joka vuosi vuodelta nousee opetuksessa enemmän esille. Itse muistan, kuinka alakoulun neljännellä luokalla harjoittelimme kierrätystä erilaisten näytelmien ja pelien avulla. Opin jo silloin, kuinka tärkeää kierrättäminen ja luonnon hyvinvointi on.

Kahdeksan vuotta myöhemmin olen abiturientti Espoon Kuninkaantien lukiossa. Opiskeluvuodet ovat etenkin lukiossa avanneet silmiäni. Nyt osaan kierrätyksen lisäksi tehdä muitakin kestäviä ratkaisuja niin ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti kuin taloudellisesti. Se mikä minut todella sai innostumaan kestävästä kehityksestä, oli lukion toiminta.

Kouluilla ja opettajilla on tärkeä merkitys siinä, miten nuoria saataisiin tutustumaan kestävään kehitykseen ja toimimaan sen mukaisesti. Ne opit ja taidot, joita oppilaat kouluista saavat, vaikuttavat heidän tulevaisuutensa. Näin voimme olla kaikki mukana tavoittelemassa Espoon tavoitetta olla Euroopan kestävin kaupunki ja saavuttaa Yhdistyneiden kansakuntien asettamat kestävän kehityksen tavoitteet eli Agenda2030-tavoitteet edelläkävijänä vuoteen 2025 mennessä. Kouluni, Kuninkaantien lukio, on yksi Espoon lukioista, jossa Agenda2030-tavoitteet näkyvät koulun kehityksessä. Haastattelin Kuninkaantien lukion biologian ja maantieteen opettajaa Juho Yli-Rostia, joka kertoi, miten kestävä kehitys näkyy hänen työssään sekä koulussaan. Juho kertoo myös vinkkejä muille opettajille.

Kestävä kehitys näkyy todella monipuolisesti Juhon työssä. Hän kertoo, että edistää kestävää kehitystä Agenda2030-tavoitteiden pohjalta. Itse opettamisessa Juho edistää kestävää kehitystä pyrkiessään antamaan mahdollisimman hyvää opetusta. Tämä tukee vahvasti Agenda2030:tä, jonka yksi päätavoite on hyvä koulutus. Opetuksen sisällössä kestävä kehitys näkyy myös vahvasti. Esimerkiksi biodiversiteetti, sanitaatio ja infrastruktuuri linkittyvät tarkkaan niin biologian ja maantieteen opetuksen sisältöihin kuin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Lisäksi Juho toimii koulun kestävää kehitystä edistävän Kesto-ryhmän ohjaavana opettajana. Kesto-ryhmän toiminnassa ryhmään kuuluvat opettajat ja opiskelijat kehittävät koulua siihen suuntaan, että koulun infra tukee Agenda2030:n tavoitteita.

Juho kokee Kesto-ryhmän ohjaamisen mielekkäänä. Hänestä on mukava kehittää koulua yhdessä idearikkaiden opettajien ja oppilaiden kanssa, jotka kaikki kokevat asian omakseen. Vaikka välillä ryhmässä tuntuisikin siltä, että ideapussi olisi hetkellisesti tyhjä, kaikista tilanteista ollaan aina selvitty ja ideoita keksitty.

Tästä esimerkkinä ovat monet Kuninkaantien lukion toimet kestävän kehityksen edistämiseksi. Kesto-ryhmä tekee esimerkiksi yhteistyötä koulun infrasta vastaavien henkilöiden kanssa, kuten keittiöhenkilökunnan kanssa. Kesto-ryhmän toiminta on innostanut niin koulun oppilaita kuin henkilökuntaa teemapäivien ja -viikkojen muodossa, jolloin tempauksissa nostettiin esille niin lajimonimuotoisuuden säilyttämisen kuin sukupuolten välisen tasa-arvon tärkeyttä. Teemapäivät ja -viikot ovat tuoneet mukavaa ja piristävää vaihtelevuutta lukioarjen keskelle, kun koulupäivien aikana on järjestetty esimerkiksi kirpputoreja ja kahviloita. Jo itsessään nämä tempaukset edistävät kestävää kehitystä. Esimerkiksi kirpputorien järjestäminen edistää sosiaalista kestävyyttä vähentämällä eriarvoisuutta ja ekologista kestävyyttä jatkamalla vaatteiden elinkaarta. Innostuneimmat opiskelijat ovat saaneet myös osallistua vierailuille kuten kaatopaikalle. Myös koululla on käynyt vierailijoita esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksesta.

Juho kertoo myös hyviä vinkkejä kollegoilleen, miten he voisivat innostaa oppilaitaan kestävän kehityksen pariin. Ennen kaikkea Juho suosittelee tutustumaan kestävään kehitykseen ja lähteä itse miettimään, mitä se on. Kestävä kehitys saatetaan yleensä nähdä vain ekologisena ja taloudellisena, mikä opettajien on hyvä tiedostaa. Juho suosittelee tutustumaan Agenda2030-tavoitteisiin, sillä hänen kohdallaan ne kirkastivat ajatuksia kestävästä kehityksestä, erityisesti sen osa-alueista. Juho korostaa myös, että kestävä kehitys on laaja kokonaisuus ja jokainen voi löytää juuri ne aiheet, jotka sopivat parhaiten omaan opetukseen. Lisäksi hän suosittelee osallistumaan koulutuksiin ja luentoihin kestävästä kehityksestä sekä tarttumaan erilaisiin yhteistöihin.

Kuninkaantien lukion Kesto-ryhmän toiminta on esimerkki siitä, miten kestävää kehitystä voitaisiin edistää kouluissa. Jokaisella on varmasti annettavaa kestävän kehityksen edistämiseksi. Toivottavasti kirjoitus lisäsi mielenkiintoa ja ajatuksia kestävän kehityksen edistämisestä kouluissa. Ja mikä parasta, kestävään kehitykseen voi tutustua kaikki, ihan milloin vain. Jo pienet teot merkitsevät paljon kestävän kehityksen edistämisessä. Jokainen meistä voi olla osa joukkoa, joka luo Espoosta Euroopan kestävintä kaupunkia.

Antoisaa lukuvuotta toivottaen,
Maria Pelkonen
Kuninkaantien lukion abiturientti

Lisätietoa Agdenda2030:sta ja koulujen toimista:

Agenda2030-tavoitteiden näkökulmasta koulut edistävät kestävää kehitystä todella monipuolisesti. Ilmainen opetus, kouluruoka ja terveydenhuolto ovat esimerkkejä koulujen toimista, jotka edistävät Agenda2030-tavoitteiden saavuttamista. Kaiken kaikkiaan koulujen toimet linkittyvät 17:stä Agenda2030-päätavoitteesta 11:een. Näitä tavoitteita ovat:

2 SDG-tavoite Ei nälkää 3 SDG-tavoite Terveyttä ja hyvinvointia 4 SDG-tavoite Hyvä koulutus 5 SDG-tavoite Sukupuolten tasa-arvo 8 SDG-tavoite Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua 9 SDG-tavoite Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureita 10 SDG-tavoite Eriarvoisuuden vähentäminen 11 SDG-tavoite Kestävät kaupungit ja yhteisöt 12 SDG-tavoite Vastuullista kuluttamista 13 SDG-tavoite Ilmastoteot 17 SDG Yhteistyö ja kumppanuus