Miten liito-oravien suojelu ja maankäyttö yhteensovitetaan?

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä
27.6.2019 Laura Ahopelto
Liito-orava-Life -hanke liito-orava oksalla
Liito-orava oksalla. Euroopan unionin alueella liito-oravia on vain Suomessa ja Virossa. Kuvajaa: Ari Seppä, Vastavalo.

Liito-orava on Euroopan unionin luontodirektiivin ja luonnonsuojelulain mukaisesti suojeltava laji. Viimeisimmässä lajien uhanalaisuusarvioinnissa (2019) liito-orava muuttui uhanalaisluokaltaan vaarantuneeksi.

Vain harva on nähnyt hämärään ja öiseen aikaan liikkuvaa otusta, mutta vuosien aikana tehtyjen lukuisten liito-oravakartoitusten perusteella on saatu kuva siitä, missä päin laji Espoossa elelee. Liito-oravaa esiintyy nykyisin ympäri Espoota, myös sen tiiviisti rakennetuissa eteläosissa.

Erityisesti eteläisessä Espoossa on tehty uraauurtavaa työtä lajin elinympäristöverkoston hahmottamiseksi. Tämä selvitystyö on tarpeen, sillä suojelutyön perusteena on kokonaiskuva liito-oravan elinympäristöistä, eikä niinkään yksittäisten papanapuiden suojeleminen.

Liito-orava-LIFE -hankkeen lähtökohtana ratkaisukeskeisyys

Vuonna 2018 käynnistettiin valtakunnallinen Liito-orava-LIFE -hanke, jossa pureudutaan liito-oravien suojelun ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamiseen. Espoo on mukana yhtenä 18 hankekumppanista (13 Suomesta, viisi Virosta). Metsähallituksen koordinoimassa hankkeessa ovat lisäksi mukana mm. Kuopion ja Jyväskylän kaupungit. Näiden kaupunkien yhteistyönä kootaan muille kaupungeille suunnattu Hyvien käytäntöjen opas, joka pohjautuu kaupunkien omiin kokemuksiin ja tapausesimerkkeihin. Opas esittelee, miten liito-orava huomioidaan maankäytön suunnittelun ja rakentamisen eri vaiheissa. Lisäksi hankkeen aikana avataan kansallinen liito-oravarekisteri, kootaan koulutuspaketti liito-oravakartoitusten laadintaan ja koulutetaan liito-oravakoiria.

Etelä-Espoossa kartoitetaan ja kehitetään liito-oravien elinympäristöjä

LIFE-rahoituksella toteutetaan kaksi laajaa liito-oravaseurantaa. 

 1. Kolmivuotinen liito-oravaseuranta viidelle asemakaavakohteelle. Tulosten pohjalta arvioidaan, ovatko asemakaavat onnistuneet tarkoituksessaan eli kehittämään alueen maankäyttöä ja samalla säästämään liito-oravien tärkeät elinympäristöt. 
   
 2. Elokuussa käynnistyy Suur-Tapiolan alueella liito-oravien radiopantaseuranta. Keräämme tietoa liito-oravien käyttämistä kulkuyhteyksistä. Kiinnostavaa on esimerkiksi nähdä, mistä kohdin liito-orava pääsee ylittämään suuria teitä, kuten Länsiväylän. 

Tulevina vuosina projektissa parannetaan liito-oravien kulkureittejä puuistutuksin. Lisäksi valmistellaan liito-oravan asuttaman metsän hoitoa siten, että virkistyskäyttömahdollisuuksia saadaan samalla lisättyä.

Liito-orava-LIFE -hanke orava puussa
Liito-orava puussa. Vielä 2000-luvun alkupuolella lähinnä Nuuksion alueella asustanutta liito-oravaa esiintyy nykyisin ympäri Espoota, myös sen tiiviisti rakennetuissa eteläosissa. Kuvaaja: Rainer Carpelan, Vastavalo.

Espoo tarinan mukaista toimintaa

Liito-orava-LIFE -hanke edistää Espoo-tarinan periaatteita ja tavoitteita. Ekologinen kestävyys, vuorovaikutteisuus sekä luonnon ja lähiympäristön arvostus näkyvät hankkeen taustalla. 

Espoolla, voimakkaasti kasvavalla kaupungilla, on hankkeessa keskeinen rooli. Viheralueverkosto mahdollistaa lajiston rikkauden ja liito-oravan kaltaisen lajin elinmahdollisuudet – samalla liito-oravan rinnalla lähimetsissämme lenkkeillään, retkeillään, suunnistetaan, marjastetaan ja muutoin virkistäydytään.

Hanke on hieno mahdollisuus Espoolle päästä verkostoitumaan ja jakamaan osaamista eteenpäin muille kaupungeille. Myös haasteet ja niiden ratkaisut ovat tärkeitä oppeja.

Espoon osalta hankkeen etenemistä voi seurata verkkosivujen kautta, sekä Espoon somekanavissa.  Lisätietoa liito-oravasta Espoon kaupungin verkkosivuilta. 

Hankefaktoja:

 •  Hanke alkoi elokuussa 2018 ja päättyy vuonna 2025. 
 • Hankkeessa mukana 18 hankekumppania, 13 Suomesta ja viisi Virosta.
 • Liito-orava on luokiteltu vaarantuneeksi
 • Liito-oravia on EU:n alueella vain Suomessa ja Virossa
 • Espoon hankebudjetti on 1,4 miljoonaa euroa. 
 • Euroopan unionin LIFE-ohjelma rahoittaa Espoon hankeosuudesta 75 %, loput 25 % Espoo kustantaa muun muassa asiantuntijatyönä. 
 • LIFE-ohjelma on Euroopan unionin ympäristörahasto, joka rahoittaa luonnon- ja ympäristönsuojeluun liittyviä hankkeita ympäri Eurooppaa.
 • Hanketta koordinoi Espoossa kaupungin ympäristökeskus ja mukana toteuttamassa ovat kaupunkitekniikan keskus ja kaupunkisuunnittelukeskus. 
 • Lisää hanketoimista voit lukea täältä.

Liito-orava-LIFE hankkeen logo