Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen kasvavassa kaupungissa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
2.5.2019 Laura Ahopelto, Anu Ruohomäki

Liito-orava

Liito-orava, Glomsinjoki ja Tammimäen jalopuumetsä (Kuvat: Heimo Rajaniemi, Aki Janatuinen, Jussi-Pekka Manner) 

Espoo on kaupunki, jossa luonto on kaikkialla läsnä. Luonnonläheisyys on yksi tärkeimmistä ominaisuuksista, joita espoolaiset arvostavat omalla asuinalueellaan. Luontoalueiden ja -arvojen säilyttäminen kasvavassa kaupungissa onkin ensiarvoisen tärkeää. Hyvän kaupunkisuunnittelun avulla lähiluonto ja monikäyttöiset viheralueet tarjoavat sekä virkistystä ihmisille, että elinympäristön useille lajeille. 

Espoossa on tehty pitkäjänteisesti työtä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Tästä keskeisimpänä esimerkkinä on kaupungin laaja, tuhansien hehtaarien suojelualueiden kirjo, joka muodostaa ekologisen verkostomme ytimen. Muut kaupunkimme viher- ja vesialueet täydentävät verkostoa ja ovat keskeinen osa kokonaisuutta. Uusia arvokkaita luontokohteita löytyy jatkuvasti luontotiedon lisääntyessä ja päivittyessä mm. vuosittaisten luontoselvitysten yhteydessä. Tietoa tulee kartuttaa lisää, sillä esimerkiksi pinnanalainen luontomme on vielä puutteellisesti tunnettu. 

Rehevät lehdot, karut kalliot, vehreät niityt, järeät kuusikot ja kosteat korpipainanteet lahopuineen sekä monipuoliset perinnemaisemat kuvaavat Espoon elinympäristöjen monimuotoisuutta. Myös vesiympäristöt ovat hyvin edustettuina: Eteläisessä Espoossa meri ja rannikkoluonto on vahvasti läsnä, sisävesistä järvien ja jokien lisäksi löytyy puroja ja lähteitä.  

Nuuksion laajat metsäalueet ovat tärkeä luonnon ydinalue sekä lukuisten uhanalaisten lajien ja luontotyyppien koti, mutta monimuotoista ja arvokasta luontoa löytyy ympäri Espoota. Pienet metsälaikut voivat olla lajistoltaan yllättävän rikkaita. Liito-oravan lisäksi lähimetsistämme löytyy muitakin uhanalaisia lajeja, kuten erittäin uhanalaista lahokaviosammalta.  

Lahokaviosammal

Lahokaviosammal. (Kuva: Laura Ahopelto) 

Luonnon monimuotoisuuden suojeleminen on tärkeää. Monimuotoinen luonto tarjoaa lukuisia ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille tärkeitä ekosysteemipalveluita, esimerkiksi ravintokasvien pölytystä, vesivarojen turvaamista ja monipuolisia virkistysmahdollisuuksia. Monimuotoisuudella on myös tärkeä rooli ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. 

Suomi on sitoutunut kansainväliseen tavoitteeseen pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2020 mennessä. Tuoreet arviot Suomen luontotyyppien ja lajien uhanalaisuudesta kertovat, että luonnon monimuotoisuus heikentyy edelleen kovaa vauhtia. Myös Espoosta löytyy lukuisia vaaraantuneita sekä uhanalaisia luontotyyppejä ja lajeja. Tilanteen parantamiseksi tarvitaan enemmän tietoa, päättäväistä toimintaa ja monipuolista yhteistyötä. 

Luonto on nostettu keskeiseen rooliin Espoo-tarinan periaatteissa ja tavoitteissa. Tavoitteeksi on muun muassa asetettu, että tulevaisuudessa lähiympäristön luontohyödyt ja virkistäytymismahdollisuudet kasvavat, espoolaisten ympäristö on viihtyisä ja luontoarvot ja luonnon monimuotoisuus säilyvät. Tämän tavoitteen edistämiseksi on esitetty valmisteltavaksi ns. ”luonnonsuojelun toimenpiteet”, joiden avulla tuetaan olemassa olevia suojelukohteita ja selvitetään mahdollisuuksia täydentää luonnonsuojeluverkostoa alueellisesti ja laadullisesti. 

Ympäristökeskuksen johdolla käynnistettiin viime vuonna projekti, joka keskittyy näihin luonnonsuojelun toimenpiteisiin. Projektin keskeisenä tavoitteena on tunnistaa Espoon ekologinen verkosto yhteyksineen ja ydinalueineen sekä arvokkaine luontokohteineen. Tämän jälkeen selvitetään, miten olemassa olevat arvot saadaan turvattua ja verkostoa kehitettyä monimuotoisemmaksi ja eheämmäksi, ottaen huomioon myös tulevaisuudessa tiivistyvä kaupunkirakenne ja lisääntyvä virkistyspalveluiden tarve. 

Virkistysmahdollisuuksia luonnossa

Espoon luonnossa on monipuoliset virkistysmahdollisuudet. (Kuvat: Jussi Helimäki, Joonas Vinnari, Villa Elfvik) 

Yksi hankkeen tavoitteista on tunnistaa arvokkaita, suojelun ulkopuolella olevia alueita ja edistää niiden suojelua. Suojelualueiden perustaminen ei kuitenkaan yksin riitä luonnon ja sen monimuotoisuuden turvaamiseen. Tästä syystä projektiryhmään kuuluu asiantuntijoita myös kaavoituksen, luonnonhoidon ja viheralueiden suunnittelupuolelta. Etsimme projektin avulla ratkaisuja, joilla voimme tukea olemassa olevia luonnonsuojelualueita huomioimalla luonnon monimuotoisuuden entistä paremmin myös muilla alueilla, osana maankäytön suunnittelua ja ympäristönhoitoa. 

Hankkeessa tullaan tekemään monipuolista vuorovaikutus- ja sidosryhmätyöskentelyä mm. ympäristöjärjestöjen, luontoharrastajien ja asukkaiden kanssa. Tavoitteena on rakentaa yhteisvoimin mahdollisimman monipuolinen ja tarkka kuva Espoon luontoarvoista, tärkeistä ekologisen verkoston alueista sekä konkreettisista toimenpiteistä, joilla Espoon luonnon monimuotoisuutta voidaan säilyttää ja parantaa. Meidän kaikkien yhteinen tavoite on luonnoltaan rikas ja kestävä Espoo, myös tulevaisuudessa.