Espoo päivitti Itämeri-sitoumuksensa

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä
26.3.2019 Erika Sainio

Viime kesän poikkeuksellisen runsaat levämassat Suomenlahdella saivat monet pohtimaan Itämeren tilaa. Itämeren suojelutoimissa on otettu merkittäviä edistysaskeleita viime vuosikymmenten aikana, mutta hyvän ekologisen tilan saavuttaminen vaatii edelleen työtä. Espoo on mukana Itämerihaasteessa, jonka tavoitteena on Itämeren tilan parantaminen.

Liiallinen ravinnekuormitus ja sen aiheuttama rehevöityminen on merkittävin Itämeren tilaa heikentävä tekijä. Muun Itämeren tavoin myös Espoon merialue kärsii rehevöitymisestä.

Espoon rannikko on suhteellisen matalaa ja vesi vaihtuu hitaasti, sillä saaret ja merenpohjan matalat kynnykset hidastavat veden liikettä. Tämän vuoksi Espoon rannikkovesien tilaan vaikuttaa eniten maalta tuleva ravinnekuormitus.

Suurin osa ravinnekuormituksesta kulkeutuu Itämereen jokivesien mukana. Lisäksi pistemäistä ravinnekuormitusta tulee muun muassa jätevedenpuhdistamoilta. Ilmastonmuutos lisää Itämeren kuormitusta tulevaisuudessa entisestään, sillä sateiden lisääntyessä ravinteita huuhtoutuu Itämereen aiempaa enemmän.

Ravinnekuormituksen lisäksi roskat ja erilaiset kemikaalit aiheuttavat haittoja meriluonnolle. Myös vedenalainen melu on kasvava ongelma koko Suomenlahdella uusien rakennustöiden ja lisääntyvän laivaliikenteen vuoksi.

Espoolle on tärkeää suojella vesistöjään

Espoon kaupunki on ollut mukana Itämerihaaste-verkostossa vuodesta 2007 lähtien. Verkoston jäsenet ovat sitoutuneet konkreettisiin toimiin Itämeren tilan parantamiseksi. 

Itämerihaasteessa käynnistyi kolmas toimintakausi vuoden 2019 alusta. Uuden toimintakauden alussa päivitettiin Espoon Itämeri-toimenpideohjelma vuosiksi 2019 – 2023. Ohjelmassa on yhteensä 77 toimenpidettä, joilla Espoo pyrkii vähentämään erityisesti ravinnekuormitusta, haitallisten aineiden päästöjä ja roskaantumista merialueellaan. Lisäksi Espoo sitoutuu lisäämään Itämeri-tietoisuutta ja -toimijuutta kaupungin sisällä.

Espoon asukaskohtaiset jätevesipäästöt vähenevät tulevaisuudessa selvästi, kun Blominmäkeen rakenteilla oleva jätevedenpuhdistamo saadaan käyttöön. Hajakuormitusta pyritään vähentämään muun muassa maatalouden ja hulevesien osalta.

Espoolla on Itämeri-toimenpideohjelman lisäksi mm. oma vesiensuojelun toimenpideohjelma, ja hulevesiohjelma, jotka edistävät vesiensuojelua Espoossa. Ilmastonmuutosta torjutaan Espoon ilmasto-ohjelman mukaisesti.

Kaunista meriluontoa on vielä jäljellä

Espoon merialueella on monia kauniita kohteita, jotka ovat tärkeitä lähivirkistyspaikkoja kaupunkilaisille. Rannikkoa kiertää Rantaraitti, ja saaristoveneen kyydissä pääsee tutustumaan Espoon saaristoon.

Espoon rannoilta löytyy Suomenlahden alueelle tyypillistä maisemaa – kuten silokallioita ja kivikkorantaa – mutta myös harvinaisempia, suojeltuja luontotyyppejä. Esimerkiksi Pentalan saarella pääsee näkemään luonnontilaisen Diksandin hiekkarannan ja Gåsgrundin saarella voi ihailla perinnemaisemiin kuuluvaa merenrantaniittyä.

Espoon merialueella on myös tärkeitä lintuvesiä. Näistä Laajalahti ja Espoonlahden pohjoispää kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaina kohteina Natura-verkostoon. Kaitalahti on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi.

Matalilla sisälahdilla on useille kalalajeille suotuisia kutu- ja poikasalueita. Rantavesissämme elää myös uhanalainen kovakuoriaislaji, meriuposkuoriainen. Meriuposkuoriaista on tavattu Euroopassa vain Suomesta ja Ruotsista. Runsaimmat tunnetut esiintymät ovat Espoonlahdella.

Haaste espoolaisille

Jokainen meistä voi edistää Itämeren suojelua. Espoo haastaa kaikki asukkaat mukaan Itämeren suojelutalkoisiin! Mitä sinä voisit tehdä Itämeren suojelemiseksi? Lue vinkit alta: 

 • Syö Itämerestä kestävästi pyydettyä kalaa, kuten silakkaa ja särkikaloja.
  • Kalansaaliin mukana Itämerestä poistuu ravinteita, mikä auttaa vähentämään levien kasvua. Ravinteet eivät ole ihmisille vaarallista. Fosfori ja typpi ovat luonnossa esiintyviä alkuaineita, joita kaikki elävät organismit tarvitsevat kasvuunsa. Fosforia ja typpeä on useimmissa elintarvikkeissa.
 • Suosi joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä autoilun sijasta.
  • Vähennät vesistöjä rehevöittävän typen ilmalaskeumaa Itämereen ja torjut ilmastonmuutosta.
 • Vie roskat roskiin ja lajittele jätteet asianmukaisesti.
  • Näin ne eivät päädy luontoon.
 • Suosi tuotteita, joilla on ympäristömerkki.
  • Ympäristömerkin saaneet tuotteet aiheuttavat vähemmän haitallisia vaikutuksia ympäristölle kuin muut saman tuoteryhmän tuotteet.
 • Älä päästä roskia tai jätevesiä hulevesiviemäriin, sillä hulevesiviemäristä vedet johdetaan puhdistamattomana suoraan luonnonvesiin.
  • Luonnonvedet pysyvät puhtaampina.
 • Järjestä omat rantojen siivoustalkoot tai osallistu kaupungin järjestämiin talkoisiin.
  • Lisätietoa talkoista löydät Espoon Talkoot -sivulta.
Kivenlahti merinäkymä