Espoon tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
4.5.2021 klo 13.30

www.espoo.fi/arviointikertomus
Ulkoinen tarkastus 

Koronaviruspandemian vaikutus näkyi vuonna 2020 lähes kaikessa kaupungin toiminnassa. Kaupungille asetetuista 41 sitovasta tulostavoitteesta toteutui tarkastuslautakunnan arvion mukaan 14 ja osittain toteutui seitsemän tulostavoitetta. Liikelaitoksille asetetuista neljästä tulostavoitteesta toteutui kolme. Konserniyhteisöille asetetuista 36 tulostavoitteista toteutui 23. Koronapandemia on aiheuttanut merkittäviä lisähaasteita muun muassa talouden ja työllisyyden tulostavoitteiden toteutumiselle. Työttömien osuus työvoimasta oli vuoden 2020 lopussa 12,2 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 7,7 prosenttia. Erityisesti nuorten ja ulkomaalaisten työttömyysasteet kasvoivat koronatilanteen vaikutuksesta. Työmarkkinatuen kuntaosuuskustannukset olivat 24,6 milj. euroa ja ne ylittivät edellisvuoden toteuman 4 milj. eurolla.

Vuoden 2020 kaupungin tulos ja vuosikate toteutuivat merkittävästi talousarviossa arvioitua parempina johtuen valtion maksamista kertaluontoisista koronakompensaatioista sekä vuoden 2019 verotulojen poikkeuksellisista siirtymistä vuodelle 2020. Kaupunki sai verorahoitusta eli vero- ja valtionosuustuottoja yhteensä 1 810 milj. euroa, mikä oli 14,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Ilman valtion vuonna 2020 maksamia kertaluontoisia koronatukia Espoon verotulot olisivat olleet noin 36 milj. euroa pienemmät ja valtionosuudet 101 milj. euroa pienemmät ja kaupungin tulos olisi painunut miinusmerkkiseksi. Koronapandemian aikana kertynyt ja edelleen kertyvä hoito-, opetus- ja hyvinvointivelan purkaminen kasvattavat kaupungin menoja ja vaativat palvelutuotannon resursseja.

Valtuustokauden tavoite konsernin oikaistun lainakannan kääntämisestä laskuun ei toteutunut. Valtuuston hyväksymän Taloudellisesti kestävä Espoo – tuottavuus- ja sopeutusohjelman toteuttaminen on välttämätöntä kaupungin ja konsernin talouden tasapainon saavuttamiseksi.

Tarkastuslautakunta esittää huolensa koronapandemian vuoksi supistettujen lasten ennaltaeh-käisevien palvelujen pitkän aikavälin vaikutuksista. Koronapandemian pitkittyessä perheiden eriarvoistumisen ja hyvinvointierojen riskit kasvavat. Koronapandemian aiheuttama hoitovajeen määrä voidaan aikuisten sosiaalipalveluissa kokonaisuutena arvioida vasta myöhemmin, koska palvelujen tarve tulee esiin osittain viiveellä esimerkiksi perheen taloudellisen tilanteen heikke-nemisen myötä.

Kotihoidon palveluissa hoitajien vaihtuvuudessa ja asiakkaan luona käyvien eri hoitajien mää-rässä on edelleen haasteita. Iäkkäiden henkilöiden palveluissa on turvattava tarvetta vastaava hoivapaikka silloin, kun asiakkaan tarvitsemia palveluja ei ole mahdollista tai tarkoituksenmu-kaista järjestää hänen omassa kodissaan. On tärkeää, että hoivakotien laatua seurataan ja te-hostetun palveluasumisen valvontaa jatketaan valvontasuunnitelman mukaisesti.

Valmisteilla olevan sote-uudistuksen taloudelliset vaikutukset Espoolle ovat kohtuuttomat. Tarkastuslautakunta esittää huolensa kaupungin mahdollisuuksista huolehtia mittavista pal-velutuotanto- ja investointivelvoitteistaan, mikäli uudistus toteutuu esitetysti.

Tarkastuslautakunnan arviointi perustuu valtuustokauden kattavaan arviointisuunnitelmaan sekä vuosittaiseen arviointiohjelmaan. Arviointikertomus luovutettiin kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle 4.5.2021. Lisätietoja antaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Paula Viljakainen, puh. 050 5727 497.