Puheenjohtajan katsaus 2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Tarkastuslautakunnan arviointi perustuu lakisääteiseen valtuustokauden kattavaan arviointisuunnitelmaan ja vuosittain laadittavaan arviointiohjelmaan. Arviointiohjelmaa täydennettiin ikäihmisten ja vammaisten hoivapalvelujen tarkastelulla. Arviointikertomus sisältää tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arvioinnin tulokset.

Espoon työttömyysaste oli vuoden 2018 lopussa 7,9 prosenttia. Edelliseen vuoteen verrattuna laskua oli 0,6 prosenttiyksikköä. Nuorisotyöttömyys on laskenut kesäkuusta 2016 alkaen. Korkeasti koulutetut ovat edelleen merkittävä työttömien ryhmä. Työmarkkinatuen kuntaosuuskustannukset laskivat edellisestä vuodesta 1,1 milj. euroa ollen kuitenkin yhä korkealla tasolla, 19,9 milj. euroa.

Vieraskielisten osuus kasvaa Espoossa vuosittain. Vuonna 2018 Espoossa asui lähes 49 000 vieraskielistä kaupunkilaista. Jatkossa on entistä enemmän kohdistettava toimenpiteitä perheiden kotouttamiseen, lasten varhaiskasvatuksen ja koulunkäynnin sujuvoittamiseen sekä työllistymisen nopeuttamiseen.

Toimialoille on vuoden 2018 talousarviossa asetettu aikaisempaa enemmän asukas- ja asiakaslähtöisiä sitovia tulostavoitteita. Niiden toteutumisen edellytys on, että asukkaat ja asiakkaat otetaan mukaan palveluiden ja ympäristön suunnitteluun ja päätösten valmisteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Tarkastuslautakunta arvioi ikäihmisten ja vammaisten hoivapalveluiden valvontaa. Espoossa ikäihmisten hoivapalvelujen valvonta on yleisesti ottaen hyvällä tasolla. Puutteita on kuitenkin havaittu muun muassa henkilökunnan mitoituksessa, lääkärille pääsyssä, perushoidossa, lääkeluvissa, henkilökunnan kielitaidossa ja hoitosuunnitelmissa. Valvontaa on päätetty vuonna 2019 tehostaa ja valvontakäyntejä lisätä, mitä tarkastuslautakunta pitää kannatettavana.

Vammaispalveluissa suurimmat puutteet ovat kohdistuneet laitoshoidon toteutukseen ja kahteen asumisyksikköön. Vammaispalveluissa valvontaresurssit ovat olleet puutteelliset. Espoon tarkastuslautakunta pitääkin tärkeänä, että vammaispalvelujen valvontaa tehdään nykyistä suunnitelmallisemmin ja sen toteuttamiseen varataan riittävät resurssit.

Tarkastuslautakunta arvioi vuonna 2018 lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja. Tavoitteena on painopisteen siirtäminen erityispalveluista peruspalveluihin. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä oppilashuollossa todettiin vajausta terveydenhoitajien, lääkärien, koulukuraattorien ja psykologien määrässä. Tämä aiheuttaa sen, että kasvavaan palvelutarpeeseen ei pystytä vastaamaan.

Paula Viljakainen

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja