Lasten ja nuorten pääsy mielenterveyspalvelujen piiriin

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Pääkaupunkiseudun kaupunkien ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) tarkastuslautakuntien ja ulkoisten tarkastusten vuoden 2018 yhteisarvioinnin aiheena oli Lasten ja nuorten pääsy mielenterveyspalvelujen piiriin.

Yhteisarvioinnin tiivistelmä ja keskeiset johtopäätökset

Arvioinnin tuloksena todettiin, ettei lasten ja nuorten pääsy mielenterveyspalveluihin ole kaikilta osin sujuvaa eikä palvelujen tuloksellisuutta seurata kaikilla palvelujen järjestäjätahoilla järjestelmällisesti. Matalan tason palveluihin kouluissa pääsee melko hyvin. Perusterveydenhuollon tasolla lääkäriin pääsy ja erikoissairaanhoidossa hoidon aloittaminen on vaikeutunut.

Arvioinnissa nähtiin tärkeänä perustason mielenterveyspalvelujen vahvistaminen, lääkäriresurssien saannin turvaaminen, tiedonkulun parantaminen eri toimijoiden välillä, yhteistyökäytäntöjen ja hoitoketjujen luominen ja intensiivisen avohoidon lisääminen. Hyvinä esimerkkeinä nähtiin kaupunkien yhteistyö lastenpsykiatrian kanssa, syömishäiriöisten hoitoketju, HYKS Varhain -toiminta, opiskeluhuollon interventiokoulutus (Espoo ja HUS) ja psykiatristen sairaanhoitajien palvelut oppilaitoksissa.

Lasten ja nuorten mielenterveyden hoitoon käytettävissä olevat lääkäriresurssit ovat riittämättömät sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa muun muassa rekrytointiongelmien vuoksi, mutta osin myös sen takia, että lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöiden hoitoa ei ole lakisääteisesti määritelty edellytettävän perusasteen opetuksen oppilailla. 

Pääkaupunkiseudun tarkastuslautakuntien yhteiset suositukset

Kaupungit

Sivistystoimen tulee lisätä oppilas- ja opiskeluhuollon psykologipalvelujen
saatavuutta.

Sosiaali- ja terveystoimen tulee selvittää mahdollisuus parantaa lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen saatavuutta lisäämällä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon psykiatrisia sairaanhoitajia.

Sosiaali- ja terveystoimen ja opetustoimen tulee viimeistään psykiatrista hoitoa edellyttävissä tilanteissa yhteistyössä nimetä lapselle tai nuorelle lääkäri ja vastuuhenkilö, joka koordinoi palveluja ja vastaa tiedonkulusta

Kaupungit ja HUS

Kaupunkien sosiaali- ja terveystoimen johdon ja HUS:in on tehtävä yhteistyötä
lääkärien rekrytointiongelmien helpottamiseksi lasten- ja nuorten psykiatriassa. Lääkäripulasta tulee aktiivisesti viestittää sosiaali- ja terveysministeriöön lääkärien koulutusmäärien lisäämiseksi ja lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäreiden saatavuuden varmistamiseksi jatkossa.

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tulee tehdä yhteistyötä lähetekäytännön sujuvoittamiseksi lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi.

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tulee tehdä yhteistyötä ja selkiyttää työnjakoa erityisesti nuorten mielenterveyspalveluissa.

Kaupunkien lastensuojelun ja HUS:in nuortenpsykiatrian tulee yhdessä kehittää palveluja siten, että apua tarvitseville nuorille voidaan tarjota hoitoa viipymättä eikä heitä jouduta tarpeettomasti sijoittamaan hoidon puutteen takia.