Meneillään olevaa kehittämistä

Asukas- ja asiakaslähtöisyys on yksi Espoon kaupungin arvoista. Myös palvelukehitystyössämme asiakkaan kokemuksella on suuri painoarvo, koska kehitämme palveluja nimenomaan loppukäyttäjille.

Tällä sivulla kerromme, millaisten kehittämisprojektien kanssa teemme töitä juuri nyt.

 

Asiakkuusdatan systemaattinen hyödyntäminen

Espoon kaupunginmuseo

Espoon kaupunki luo viitekehystä ja työkaluja asiakkuuksien ja palvelujen ohjaukseen ja hallintaan.

Tavoitteena on kehittää malli, jolla voidaan systemaattisesti kerätä ja analysoida tietoa asiakkaista siten, että sitä hyödyntämällä kaupunki, yritykset ja muut sidosryhmät voivat synnyttää uutta liiketoimintaa.

Viitekehys rakentuu useiden osatoteutuksen pohjalta. Esimerkkeinä

  • Tekoälykokeilu Tieto Oyj:n kanssa. Kokeilussa yhdistetään Espoon kaupungin kaikki vuosien 2002–2016 sosiaali- ja terveys- sekä varhaiskasvatusdata. Datamassaa analysoidaan ja jaotellaan tekoälyllä sen tehokkuuden ja tietoturvallisuuden takia. Tavoitteena on löytää uusia ennakoivia keinoja palveluiden kohdentamiseen kaupunkilaisille, esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisyssä. Kokeilu päättyy keväällä 2018.
  • Espoon kaupunginmuseon asiakaslähtöinen palvelujen kehittäminen. Tavoitteena on tunnistaa yhdessä asiakkaiden kanssa kaupunginmuseon asiakasryhmät, kuvata ryhmien ominaispiirteet ja heidän museolle asettamat palveluvaateet ja -odotukset. Samalla syntyy asiakaslähtöinen kuvaus siitä, mitä palveluja Espoon kaupunginmuseolla tulisi olla, miten eri museokohteiden tulisi erottautua ja mitkä ovat niiden vetovoii matekijöitä. Projekti päättyy keväällä 2018.

Yhteyshenkilö: analyytikko Tomas Lehtinen, sähköposti: tomas.lehtinen@espoo.fi

6Aika Espoossa

Datan tietosuoja ja tietoturvallinen avaaminen

Nainen ja älypuhelin

Espoon kaupunki on kehittämässä kaupunkitasoista, mutta organisaatioriippumatonta toimintamallia ja viitekehystä datan tietosuojasta ja tietoturvallisesta avaamisesta. Se sisältää kaksi käytännönläheistä ja datan avaamista helpottavaa työkalua:

  • tarkistuslistan datan liiketoimintamahdollisuuksien arviointiin
  • tarkistuslistan riskienarviointiin.

Käyttöönoton tueksi määritetään tarkennettu Datapolitiikka, joka ohjaa avaamaan dataa tietosuoja ja tietoturva huomioon ottaen ja samalla avaamisprosessin asianhallintajärjestelmään dokumentoiden.

Yhteyshenkilö: kehittämispäällikkö Jaana Suonsaari, sähköposti: jaana.suonsaari@espoo.fi

6Aika Espoossa

Nopeiden kokeilujen ohjelma Ison Omenan palvelutorilla

Veera Vihula

Espoon Nopeiden kokeilujen ohjelma käynnistyi Ison Omenan palvelutori marraskuussa 2017 ja päättyy maaliskuussa 2018. Ohjelmassa tehdään pieniä ja ketteriä kokeiluja, joiden aikana kehitetään uusia innovatiivisia palveluja ja tuotteita. Tavoitteena on kehittää Palvelutoria asiakaslähtöisesti.

Kokeilut perustuvat yhteiskehittämisen malliin, johon osallistuu Palvelutorin lisäksi yrityksiä, yhteisöjä, oppilaitoksia sekä eri-ikäisiä palvelujen käyttäjiä, kuten nuoria, aikuisia, perheitä ja ikäihmisiä.

Tällä kokeilukierroksella tehdään neljä eri kokeilua, jotka liittyvät yhteistyön ja viestinnän kehittämiseen sekä robotiikkaan. Asiakastyöpajoista ilmoitamme Palvelutorin Facebook-sivulla.

Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Veera Vihula, sähköposti: veera.vihula@espoo.fi

6Aika Espoossa
 

Perille asti: Nuuksio ja Rantaraitti saavutettavammiksi

Pyöräilijät Nuuksiossa

Espoon kaupungin markkinointiyhtiö Espoo Marketing Oy kehittää Espoon keskeisten luontokohteiden, Nuuksion kansallispuiston ja Rantaraitin, saavutettavuutta Perille asti -hankkeessa. Yhteistyö yritysten kanssa on keskeisessä roolissa.

Nuuksion osalta tavoitteena on 

  • löytää liiketaloudellisesti kannattava ja kestävä ratkaisu matkailijoiden ja pääkaupunkiseudulla asuvien liikkumiseen Helsingin keskustasta kansallispuistoon. 
  • löytää luontokeskus Haltian alueelle ruuhkia helpottava ratkaisu, joka olisi myöhemmin otettavissa käyttöön myös kansallispuiston muilla sisääntuloväylillä. 

Rantaraitin osalta tavoitteena on 

  • helpottaa ihmisten kulkemista metrolta merelle ja Rantaraitin palveluiden pariin esimerkiksi opastusta parantamalla ja kevyen liikenteen liikkumistapoja lisäämällä, sillä Espoon metroasemilta on enimmilläänkin vain 1,5 kilometriä Rantaraitille. 
  • kehittää yhdessä kaupungin ja yrittäjäverkoston kanssa Rantaraitin ja sen palvelujen markkinointia sekä löydettävyyttä.

Aikataulu

  • Nuuksion ratkaisuista on järjestetty kevään 2018 aikana työpajoja. Nuuksion saavutettavuutta parantavat pilotit käynnistyvät jo kesällä ja yrityksillä on myös mahdollisuus jatkaa ratkaisujen pilotointia kesällä 2019.
  • Rantaraitilla toteutetaan yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa haastettelututkimus yrittäjille ja Rantaraitin kävijöille keväällä ja kesällä 2018. Syksyllä käynnistyvissä työpajoissa paneudutaan tutkimusten tuloksiin ja suunnitellaan Rantaraitin saavutettavuuden kehittämistä.

Yrityksille ja kuntalaisille avoimista työpajoista ilmoitamme Espoo Innovation Gardenin ja Espoon kaupungin Twitter- ja Facebook-tileillä sekä Kehittyvä Espoo -sivujen Mihin voin osallistua -kohdassa.

Espoon osahanke on osa suurempaa 6Aika Perille asti-hankekokonaisuutta, jossa ovat mukana myös muun muassa Helsingin ja Vantaan kaupungit. 

Yhteyshenkilö: Karoliina Korpela, karoliina.korpela@espoo.fi

6Aika Espoossa

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt

Kaksi poikaa käyttämässä älytaulua

Espoon kaupungin sivistystoimi luo ja kehittää kokeilujen kautta syväoppimista ja oppimisen iloa synnyttäviä innovaatioita sekä kestäviä ja älykkäitä oppimisympäristöjä. Jo aiemmin luotuja hyviä käytäntöjä viedään eteenpäin ja levitetään laajempaan käyttöön.

Työtä tehdään yhdessä uutta liiketoimintaa kehittävien yritysten sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Innovaatioita luodaan yhteiskehittämisen periaatteiden mukaisesti kokeilujen kautta.

Yhteiskehittämisessä oppivat kaikki siihen osallistuvat: yritykset, espoolaiset oppijat, kaupunki sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot. Kokeilemalla eri ratkaisuja synnytetään uutta osaamista oppimisympäristöistä, uusista palveluista, tuotteista ja teknologioista. Kumppaneille yhteistyö luo uusia kehittämisen verkostoja ja vahvistaa liiketoiminnan sekä tutkimus- ja koulutustoiminnan edellytyksiä.

Työpajoista tiedotetaan mukaan kehittämiseen ilmoittautuneille yrityksille. Hankkeeseen otetaan koko ajan mukaan uusia yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita kestävän tulevaisuuden älykkäiden oppimisympäristöjen yhteiskehittämisestä kaupungin, muiden yritysten sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa.

Espoon kehittämishanke on osa 6Aika Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankekokonaisuutta, jossa on mukana myös muita 6Aika-kaupunkeja. Hanke kestää huhtikuuhun 2020 asti.

Yhteyshenkilö: Saana Rantsi, saana.rantsi@espoo.fi 

6Aika Espoossa

Espoon innovaatiotoiminnan kehittäminen

Karttakuva

Espoon kaupunki kehittää innovaatiotoimintaa projektissa, jonka kulmakivenä on, että mikään toimija ei voi luoda innovaatioita yksin, vaan kehittäminen tapahtuu itseohjautuvissa verkostoissa, ekosysteemeissä. Kaupunki itse on myös aktiivinen ekosysteemien jäsen ja lisäksi tilaisuuden tullen toiminnan mahdollistaja.

Projektissa kaupunki etsii keinoja, joilla se voisi parhaiten edesauttaa yritysten ja yhteisöjen innovaatiotoimintaa. Innovaatioilla viitataan niin teknologisiin ja liiketoiminnallisiin kuin yhteisöllisiin innovaatioihin.

Projekti on käytännönläheinen: ymmärrystä ekosysteemien toiminnasta haetaan kehittäjien omakohtaisella osallistumisella. Esimerkiksi on valittu espoolainen oppimisen ekosysteemi, jonka toimijoista merkittävä osa toimii Otaniemessä. Projektin kehittämiskeinona ja samalla Espoon kaupungin aktiivisen osallistumisen ja mahdollistamisen prototyyppinä käytetään viisi vuotta kokemusta kerännyttä Urban Mill -toimintamallia, jolla on myös yhteiskehittämiselle omistettu fyysinen tila Otaniemen Betonimiehenkujalla.

Projektin käytännön työ Otaniemen oppimisympäristössä on alkanut lokakuussa 2017. Aihepiiristä kiinnostuneet henkilöt, yhteisöt ja yritykset ovat tervetulleita osallistumaan kukin omista lähtökohdistaan joko Otaniemen oppimisympäristön tai yleisemmin ekosysteemien kehittämiseen. Projekti päättyy maaliskuun 2018 lopussa, mutta Otaniemen oppimisympäristössä kehittäminen jatkuu sen jälkeenkin.

Yhteyshenkilöt: Hannu Tuomisaari, hannu.tuomisaari@espoo.fi  ja Katja Hagman, katja.m.hagman@espoo.fi

6Aika Espoossa