Meneillään olevaa kehittämistä

Asukas- ja asiakaslähtöisyys on yksi Espoon kaupungin arvoista. Myös palvelukehitystyössämme asiakkaan kokemuksella on suuri painoarvo, koska kehitämme palveluja nimenomaan loppukäyttäjille.

Tällä sivulla kerromme, millaisten kehittämisprojektien kanssa teemme töitä juuri nyt.

Perille asti: Nuuksio ja Rantaraitti saavutettavammiksi

Logot: 6Aika, Vipuvoimaa EU:lta, Euroopan aluekehitysrahasto EU-lippu ja Uudenmaan liitto

Pyöräilijät Nuuksiossa

Espoon kaupungin markkinointiyhtiö Espoo Marketing Oy kehittää Espoon keskeisten luontokohteiden, Nuuksion kansallispuiston ja Rantaraitin, saavutettavuutta Perille asti -hankkeessa. Yhteistyö yritysten kanssa on keskeisessä roolissa.

Nuuksion osalta tavoitteena on 

 • löytää liiketaloudellisesti kannattava ja kestävä ratkaisu matkailijoiden ja pääkaupunkiseudulla asuvien liikkumiseen Helsingin keskustasta kansallispuistoon. 
 • löytää luontokeskus Haltian alueelle ruuhkia helpottava ratkaisu, joka olisi myöhemmin otettavissa käyttöön myös kansallispuiston muilla sisääntuloväylillä. 

Rantaraitin osalta tavoitteena on 

 • helpottaa ihmisten kulkemista metrolta merelle ja Rantaraitin palveluiden pariin esimerkiksi opastusta parantamalla ja kevyen liikenteen liikkumistapoja lisäämällä, sillä Espoon metroasemilta on enimmilläänkin vain 1,5 kilometriä Rantaraitille. 
 • kehittää yhdessä kaupungin ja yrittäjäverkoston kanssa Rantaraitin ja sen palvelujen markkinointia sekä löydettävyyttä.

Aikataulu

 • Nuuksion ratkaisuista on järjestetty kevään 2018 aikana työpajoja. Nuuksion saavutettavuutta parantavat pilotit käynnistyvät jo kesällä ja yrityksillä on myös mahdollisuus jatkaa ratkaisujen pilotointia kesällä 2019.
 • Rantaraitilla toteutetaan yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa haastettelututkimus yrittäjille ja Rantaraitin kävijöille keväällä ja kesällä 2018. Syksyllä käynnistyvissä työpajoissa paneudutaan tutkimusten tuloksiin ja suunnitellaan Rantaraitin saavutettavuuden kehittämistä.

Yrityksille ja kuntalaisille avoimista työpajoista ilmoitamme Espoo Innovation Gardenin ja Espoon kaupungin Twitter- ja Facebook-tileillä sekä Kehittyvä Espoo -sivujen Mihin voin osallistua -kohdassa.

Espoon osahanke on osa suurempaa 6Aika Perille asti-hankekokonaisuutta, jossa ovat mukana myös muun muassa Helsingin ja Vantaan kaupungit. 

Yhteyshenkilö: Karoliina Korpela, karoliina.korpela@espoo.fi

6Aika Espoossa

Kaupunki palveluna innovaatiohankinnan keinoin

Himmeli rakenteilla

Espoon kaupunki ottaa seuraavan askeleen kohti digitaalista kaupunkia projektissa, jossa kehitetään City as a Service eli Kaupunki palveluna -mallia innovatiivisen hankinnan keinoin.  

Kaupunki palveluna -mallin taustalla on ajatus siitä, että kaupungit ovat olemassa palvellakseen asukkaita sekä kaupungissa toimivia yrityksiä ja yhteisöjä. Kaupunkikehittämisen keskiöön nousevat palvelukeskeinen ajattelutapa, joustavuus, saavutettavuus sekä verkostomainen resurssien jakaminen ja hyödyntäminen. 

Erilaisia Kaupunki palveluna -kokeiluja on Espoossa tehty jo aiemmin, kuten Koulut palveluna -malli (SaaS) tai erilaiset Liikkuminen palveluna -kokeilut. Tässä projektissa kehitetään yhdessä yritysten kanssa digitaalinen alustaratkaisu, joka tukee erilaisten Kaupunki palveluna -toimintamallien toteuttamista kaupungeissa.  

Ensimmäinen konkreettinen sovelluskohde on tilat ja niiden hallinta sekä joustava käyttö. Tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja tilojen hallintaan kustannusvaikuttavasti. 

Projektissa tehdään ensin esiselvitys, jossa tarkastellaan laajasti millaisia palveluperustaisen logiikan mukaisia toimintamalleja kaupungeilla ja yrityksillä eri puolilla maailmaa on ja miten Espoossa voitaisiin ottaa näitä käyttöön. Samalla mietitään millaisia riskejä eri toimintamalleihin voi liittyä ja miten uusien palveluratkaisujen vaikuttavuus varmistetaan.  

Ennen digitaalisen alustaratkaisun kehittämistä toteutetaan erilaisia kokeiluja. Ensimmäinen kokeilu liittyy SaaS-mallin soveltamiseen Matinkylän alueella. Muiden kokeilujen kohteet tarkentuvat projektin edetessä.  

Projektin hankinnat tehdään hyödyntäen innovatiivisia hankintamenetelmiä, eli uudenlaisia tapoja toteuttaa julkista hankintaa, kun kohteena on uusi tuote tai palvelu, joka ei ole vielä laajasti käytössä. Tavoitteena on, että kaupungin uudenlaiset toimintatavat synnyttävät myös uutta innovatiivista liiketoimintapotentiaalia yrityksille. Kaupunki palveluna -toimintatapa perustuu vahvasti verkostoissa tehtävään yhteistyöhön, joten yrityksillä on projektissa merkittävä rooli. 

Projektilla on Business Finlandin Innovatiivisten hankintojen rahoitus, joka on suunnattu julkisille hankintayksiköille, jotka tähtäävät palvelun ja toiminnan uudistamiseen.  

Projekti on käynnissä vuoden 2020 loppuun asti.  

Yhteyshenkilöt: Päivi Sutinen, paivi.sutinen@espoo.fi, ja Veera Vihula, veera.vihula@espoo.fi 

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt

Logot: 6Aika, Vipuvoimaa EU:lta, Euroopan aluekehitysrahasto EU-lippu ja Uudenmaan liitto

Kaksi poikaa käyttämässä älytaulua

Espoon kaupungin sivistystoimi luo ja kehittää kokeilujen kautta syväoppimista ja oppimisen iloa synnyttäviä innovaatioita sekä kestäviä ja älykkäitä oppimisympäristöjä. Jo aiemmin luotuja hyviä käytäntöjä viedään eteenpäin ja levitetään laajempaan käyttöön.

Työtä tehdään yhdessä uutta liiketoimintaa kehittävien yritysten sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Innovaatioita luodaan yhteiskehittämisen periaatteiden mukaisesti kokeilujen kautta.

Yhteiskehittämisessä oppivat kaikki siihen osallistuvat: yritykset, espoolaiset oppijat, kaupunki sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot. Kokeilemalla eri ratkaisuja synnytetään uutta osaamista oppimisympäristöistä, uusista palveluista, tuotteista ja teknologioista. Kumppaneille yhteistyö luo uusia kehittämisen verkostoja ja vahvistaa liiketoiminnan sekä tutkimus- ja koulutustoiminnan edellytyksiä.

Työpajoista tiedotetaan mukaan kehittämiseen ilmoittautuneille yrityksille. Hankkeeseen otetaan koko ajan mukaan uusia yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita kestävän tulevaisuuden älykkäiden oppimisympäristöjen yhteiskehittämisestä kaupungin, muiden yritysten sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa.

Espoon kehittämishanke on osa 6Aika Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankekokonaisuutta, jossa on mukana myös muita 6Aika-kaupunkeja. Hanke kestää marraskuun 2020 loppuun asti.

Yhteyshenkilöt: Meri Vainio, meri.vainio@espoo.fi, ja Maiju Haltia-Nurmi, maiju.haltia-nurmi@espoo.fi

Oppimisen uusi aika -hankesivut

6Aika Espoossa

Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa

Logot: 6Aika, Vipuvoimaa EU:lta, Euroopan aluekehitysrahaston EU-lippu ja Uudenmaan liitto

Projektissa parannetaan yritysten liiketoimintamahdollisuuksia mahdollistamalla uusien liikkumispalvelujen, matkaketjujen, autonomisten bussien ja sähköisten liikkumisvälineiden kokeiluja.

Projektissa havaituista parhaista käytännöistä koostetaan käsikirja, jota levitetään esimerkiksi liikennealan kansallisen kasvuohjelman verkoston kautta liikennealan tutkimuksen sekä julkisen ja yksityisen sektorin käyttöön.

Tavoitteena on, että kokeiltavat liikkumispalvelut jatkavat toimintaansa markkinaehtoisesti tai osana seudullista liikennejärjestelmää. Onnistuessaan kokeilut voivat skaalautua muualle Suomeen ja ulkomaille, ja yritykset saavat niistä itselleen kansainvälisestikin kiinnostavia referenssejä.

 • Toteutusaika: 1.8.2019-31.10.2021 
 • Yhteyshenkilöt: Tuomas Kiuru, tuomas.kiuru@espoo.fi ja Mari Päätalo, mari.paatalo@espoo.fi
 • Kumppanit: Turun ammattikorkeakoulu, Oulun kaupunki, Oulun ammattikorkeakoulu, Business Tampere 
 • Rahoitus: 6Aika; Euroopan aluekehitysrahasto, työ- ja elinkeinoministeriö, Espoon kaupunki 

Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli (KIEPPI)

Logot: 6Aika, Vipuvoimaa EU:lta, Euroopan aluekehitysrahaston EU-lippu ja Uudenmaan liitto

Nuori nainen ja kaupunkipyörät

Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli -projektissa kehitetään kierto- ja jakamistalouteen perustuvia kaupunginosia sekä uusia yrityslähtöisiä ratkaisuja, mitkä edesauttavat kuntalaisten kestävän elämäntavan kehittymistä. Kiertotalous on talousmalli, minkä keskeisenä tavoitteena on säästää luonnonvaroja ja hyödyntää materiaalit tehokkaasti ja kestävästi. Kiertotaloudessa raaka-aineet ja materiaalit pysyvät mahdollisimman pitkään kierrossa, jolloin perinteistä jätettä syntyy enää hyvin vähän. Hyödykkeet suunnitellaan käytettäviksi yhä uudelleen, ja käyttöikänsä lopussa ne hyödynnetään arvokkaana raaka-aineena uusille tuotteille. Arvontuotanto pohjautuu entistä enemmän aineettomiin palveluihin ja vajaakäytössä olevien resurssien hyödyntämiseen. Tulevaisuudessa jakamistalous mahdollistaa yhä enemmän hyödykkeiden yhteiskäyttöä omistamisen sijaan - kaupunkipyörät Espoossa ovat näkyvä esimerkki jakamistalouden palvelusta, missä hyödyke jaetaan useamman käyttäjän kesken.

Keskeisiä kehitysteemoja Espoossa ovat:
 • tilat ja jakamistalouden palvelut
 • materiaali- ravinne- ja energiavirtojen hyödyntäminen
 • urbaani ruuantuotanto

Toiminnan pääkohderyhmä ovat kierto- ja jakamistalouden tuotteita ja palveluja tarjoavat yritykset, joille tarjoutuu mahdollisuuksia kehittää ja pilotoida ratkaisuja todellisissa ympäristöissä. Lisäksi kohderyhmänä ovat muut kestävää kehitystä edistävät yritykset, koulutus- ja tutkimuslaitokset, ja kaupunkilaiset. Projektin aikana uusia yrityslähtöisiä tuotteita ja palveluita testataan Espoossa, erityisesti uudistuvalla Keran alueella. Projektiin otetaan koko ajan mukaan uusia yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita kestävien kaupunginosien yhteiskehittämisestä kierto- ja jakamistalouden ratkaisuilla.

6Aika Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli (KIEPPI) -hankkeessa kehitetään Espoon Kerasta, Tampereen Hiedanrannasta ja Turun Tiedepuistosta kestäviä kaupunginosia, joihin syntyy uutta kierto- ja jakamistalouteen pohjautuvaa yritystoimintaa ja työpaikkoja. Espoon kaupunki on projektissa osatoteuttaja. Mukana ovat myös Tampereen kaupunki (päätoteuttaja) ja Turku Science Park Oy. Hankkeen toteutusaika on 8/2019 - 6/2021. KIEPPI-projektia rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Uudenmaan liitto, Espoon kaupunki ja muut kumppanuuskaupungit. Projekti on osa kaupungin Espoo-tarinaa toteuttavaa Kestävä Espoo -kehitysohjelmaa, millä edistetään hiilineutraalia elämää kaupungissa.

Yhteyshenkilöt:
Reetta Jänis
reetta.janis@espoo.fi

Mia Johansson
mia.johansson@espoo.fi 

Kehittyvä KYKY -hanke

Oppilaat ja opettaja tabletteja sekä VR-laseja tutkimassa.

KYKY-malli on Espoon sivistystoimen ja yli sadan muun toimijan yhteistyönä vuonna 2016 kehittämä koulujen, yritysten ja yhteisöjen yhteiskehittämisen malli. Mallin mukaisessa KYKY-toiminnassa koulut, yritykset ja yhteisöt kehittävät oppimista ja kasvua tukevia tuotteita ja palveluita yhdessä. Tämän toiminnan kautta koulut voivat löytää oppijoita innostavia, opetussuunnitelman mukaisia ja pedagogisesti hyviä tuotteita. Yritykset ja yhteisöt taas saavat toiminnan kautta arvokasta palautetta loppukäyttäjiltä tuotekehityksen ja liiketoiminnan tueksi. 

KYKY-toimintaa on ollut Espoossa nyt kolmen vuoden ajan. Parhaillaan Espoon sivistystoimi kehittää KYKY-toimintaa yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun sekä yritysten ja koulujen kanssa Kehittyvä KYKY -hankkeessa. Kehittämistyötä tehdään yritysten ja koulujen esiin nostamien kehittämistarpeiden pohjalta niin, että KYKY-toiminta palvelisi entistä paremmin kaikkia osapuolia.  

KYKY-toiminnan kehittämistyön rahoittaa Opetushallitus. Kehittyvä KYKY -hankkeessa kokonaisuudesta muodostetaan tuotteistettava KYKY-konsepti valmennusmateriaaleineen. Myös KYKY-toiminnan digitaalinen alusta, ”KYKY-tori”, uudistetaan. Uusi KYKY-tori tulee olemaan kohtaamis- ja törmäytyspaikka toimintaan osallistuville.

Uutta Kehittyvä KYKY-konseptia levitetään Espoon kaupungin toimesta uuden digitaalisen KYKY-torin sekä KYKY-valmennusten avulla Espoossa ja muualla. Kehittyvä KYKY -hanke kestää marraskuun 2020 loppuun. 

Yhteyshenkilö: Maiju Haltia-Nurmi, maiju.haltia-nurmi@espoo.fi

Kasvun ekosysteemit yritysten kasvun mahdollistajana

Logot: 6Aika, Vipuvoimaa EU:lta, Euroopan aluekehitysrahaston EU-lippu ja Uudenmaan liitto

Cleantech ja värikkäitä lankoja

Espoon kaupunki tukee yritysten kasvua Kasvun ekosysteemit -hankkeessa (Kesy). Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa käynnissä oleva hanke on jaettu kolmeen työpakettiin, joista Espoo vetää työpakettia numero kaksi:

 1. Innovaatiotoiminnan stimulointi (innovaatiokeskittymien vahvistaminen, uudet/parannetut palvelupolut kasvuyrityksille)
   
 2. Tietoa yrityksistä yrityksille
   
 3. Verkostot innovaatiokeskittymien vahvistamisessa.

Yritysten kasvu on tärkeää sekä yrityksille että kaupungeille. Kasvun ekosysteemit -hanke kohdistuu sellaisiin yrityksiin, joiden on mahdollista ja jotka haluavat kasvaa. Hankkeen tavoitteena on

 • tukea yritysten kiinteämpää keskinäistä yhteistyötä sekä yhteistyötä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-organisaatioiden kanssa
 • lisätä kasvua tavoittelevien yritysten tietoa Espoossa jo olevista ekosysteemeistä ja yritysten kasvua tukevista ohjelmista ja palveluista.

Kaupunki voi mahdollistaa ja tukea yritysten kasvua luomalla monitahoisia verkostoja, joissa eri organisaatiot vaikuttavat toisiinsa. Hanke ei kohdistu etukäteen nimettäviin yrityksiin, vaan ekosysteemeihin, joissa uudet yritykset syntyvät ja kasvavat ja jotka elävät hankkeen jälkeenkin.

Espoossa työ kohdistuu tekoälykeskittymään ja Cleantech Garden -keskittymään, joka sisältää Smart Otaniemi -keskittymän.

Espoon tavoitteena luoda kaksi uutta yritysten kasvua tukevaa tietopalvelua:

 1. Dashboard, jossa on visualisoitu avoimen datan lähteitä digitaalisessa muodossa niin, että ne tukevat yritysten liiketoimintaa.
   
 2. Elinkeinoelämän palvelutori innovaatioalustana -konsepti (Business Espoo), jonka kautta yrityksille voidaan viestiä kasvua tukevista aineistoista, tietolähteistä ja palveluista, jotka edistävät niiden innovaatiotoimintaa.

Espoon osahanke on osa suurempaa 6Aika Kasvun ekosysteemit -hankekokonaisuutta, jossa ovat mukana myös Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Turku Business Region Oy, Oulun kaupunki, Business Oulu, Business Tampere ja Pirkanmaan liitto. Hanke alkoi 1.8.2018 ja kestää vuoden 2020 loppuun.

Yhteyshenkilö: Katja Hagman, katja.m.hagman@espoo.fi

6Aika Espoossa

Digipore

Logot: 6Aika, Vipuvoimaa EU:lta ja Euroopan sosiaalirahaston EU-lippu

Tietokoneen näyttöEspoo kaupunki edistää ohjelmistokehittäjien työllistymistä yrityksiin DigiPore-hankkeen osatoteutuksessaan. DigiPore vastaa IT-alan työvoimapulaan kehittämällä ja päivittämällä alan osaajien ammatillisia valmiuksia 6 kuukauden valmennuskokonaisuudella. Työnhakija-asiakkaat voivat osallistua yritysten tarpeiden mukaisesti räätälöityihin, 3 kuukautta kestävään koodauskoulutukseen, jonka jälkeen koulutuksessa hankittua osaamista syvennetään 3 kuukauden orientaatiojaksolla kullekin valitussa yrityksessä. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat  

 • korkeasti koulutetut maahanmuuttajataustaiset henkilöt 
 • IT-alan pitkäaikaistyöttömät 
 • vanhemmat pitkäaikaistyöttömät 
 • itseoppineet koodarit  
 • kansainvälisten osaajien puolisot. 

Voit hakea maksuttomaan koulutukseen, jos sinulla on: 

 • Aikaisempaa IT-alan taustaa mikä vaatii päivittämistä. 
 • Olet työtön espoolainen työnhakija. 
 • Hallitset ohjelmoinnin perusteet ja olet kiinnostunut urasta koodauksen parissa. 

DigiPore on Suomen kuuden suurimman kaupungin Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun yhteinen 6Aika-hanke. Tavoitteena on tuoda uusia avauksia ICT-alan osaajapulaan tarjoamalla mm. kaupunkikohtaisesti erilaisia koulutuksia, sekä mahdollisuuksia päästä näyttämään oma osaaminen työmarkkinoilla. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alan yritysten kanssa.  

Yhteyshenkilö: Virve Hutchinson, virve.hutchinson@espoo.fi    

DigiPore-hanke 

6Aika Espoossa 

DigiPoint

Logot: 6Aika, Vipuvoimaa EU:lta, Euroopan aluekehitysrahasto EU-lippu

Kaksi henkilöä tietokoneilla.

Espoon kaupunki kehittää uudenlaista yhteistyötä Laurea-ammattikorkeakoulun ja yrityskumppaneiden kanssa DigiPoint-hankkeen osatoteutuksessaan. Tavoitteena on etsiä ratkaisuja yritysten työvoimapulaan ja kehittää joustavia polkuja ICT-alan ja erilaisiin digitalisaatioon liittyviin ammattikorkeakouluopintoihin. Espoon osahankkeessa kehitetään lisäksi valmennuskokonaisuus, jolla edistetään työnhakija-asiakkaiden työelämävalmiuksia ja sosiaalista hyvinvointia.  

Laurea kehittää Espoon kumppanina Digikampuksen, johon räätälöidään yritysten tarpeisiin vastaavia digitaalisia oppimiskokonaisuuksia. Opintoihin sisältyy myös yhteistyöyritysten teettämä projektityö ryhmissä. Hankkeessa kehitetään yhteistoimintatila, jossa valmennuskokonaisuus ja yritysyhteistyötä toteutetaan.  

Kohderyhmänä ovat espoolaiset kaupallisen alan sekä kulttuuri- ja yhteiskuntatieteiden korkeakoulutetut osaajat, joilla on tuen tarvetta opintojen aloittamiseen ja suorittamiseen tai joiden työttömyys kestänyt yli 12 kuukautta. 

Espoon toisessa osatoteutuksessa etsitään ICT-alan työvoimapulaan ratkaisuja kehittämällä ja päivittämällä alan osaajien ammatillisia valmiuksia. Hankkeessa tarjotaan työnhakija-asiakkaille valmennuskokonaisuus, joka sisältää soveltuvia verkko-opintoja ja mahdollisuuksia työnäytteiden tekoon yhteistyöyrityksille. 

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat espoolaiset ICT-alan osaajat ja alasta kiinnostuneet, joiden osaaminen vaatii päivittämistä tai joiden työttömyys kestänyt yli 12 kuukautta. 

Molemmat osahankkeet käynnistyvät vuodenvaihteessa 2020−2021. 

Espoon osahankkeet ovat osa suurempaa 6Aika DigiPoint -hankekokonaisuutta, jossa ovat mukana myös Turku, Helsinki ja Vantaa sekä Laurea- ja Metropolia-ammattikorkeakoulut. Tavoitteena on tuoda uusia avauksia digitalisaation luomaan osaajapulaan tarjoamalla kaupunkikohtaisesti erilaisia digitaalisia, yritysten tarpeisiin räätälöityjä koulutussisältöjä, sekä mahdollisuuksia päästä näyttämään oma osaaminen työmarkkinoilla. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alan yritysten kanssa.   
 
Yhteyshenkilö: Susanna Tuisku, susanna.tuisku@espoo.fi 

6Aika Espoossa 

Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet (HNRY)

Logot: 6Aika, Vipuvoimaa EU:lta, Euroopan aluekehitysrahaston EU-lippu ja Uudenmaan liitto

Kaupunkimaisema

Espoon kaupunki on mukana Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -hankkeessa (HNRY). Sen tavoitteena on tuoda yhteen kaupunkeja ja tutkimuslaitoksia, joilla on yhteinen intressi hiilineutraalien yritysalueiden luomiseen.  

HNRY-hankkeessa Espoo keskittyy päästövähennyksien aikaansaamiseen rakennustyömailla. Erityisesti työmaakoneiden ja logistiikkakuljetusten päästöt ovat merkittävä osa kaupunkien liikennepäästöistä, joita tämän hankkeen myötä pienennetään.  

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi: 

 • Sähkökäyttöisten ja muilla uusilla käyttövoimilla toimivien työmaakoneiden käyttömahdollisuuksien tarkastelu. 
 • Neste MY uusiutuvan dieselin™ käytön jatkaminen ja lisääminen mahdollisuuksien mukaan.  
 • Työmaiden aliurakoiden hankintakriteerien ja muiden ohjauskeinojen suunnittelu. 
 • Työmaiden resurssiviisaat hankinnat kiertotalousajattelun mukaisesti. 
 • Työmaakoneiden päästövähennykset käyttötavan koulutusten kautta. 
 • Yritysten päästöjen mittaus ja seuranta sekä yhteistyö urakoitsijoiden kanssa. 
 • Robotiikan ja muiden uusien mahdollisuuksien tarkastelu osana päästövähennyksien toteuttamista. 
 • Hyötykäyttökohteiden selvittäminen työmailta kaivettavalle savelle. 
 • Työmaiden maa- ja kiviainesten hallinnan ja kierrättämisen tehostaminen. 

Hankkeen toiminta koostuu työpajoista, selvityksistä ja piloteista. Niiden tuloksena syntyy hyödynnettäviä toimintamalleja ja työkaluja sekä yritysalueiden päästöjen vähentämiseksi että resurssien kestävän käytön edistämiseksi. Eri kohdealueilla tehdyt kokeilut ja uudet konseptit tuodaan yhteisesti hyödynnettäviksi ja levitetään mahdollisimman laajasti myös muiden toimijoiden käyttöön.  

Espoo on 6Aika-kaupunkien HNRY-hankkeessa osatoteuttaja. Mukana ovat myös Helsingin kaupunki (päätoteuttaja), Teknologian tutkimuskeskus VTT, Turku Science Park, Turun kaupunki, Turun yliopisto / Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Vantaan kaupunki. Hanke kestää helmikuun 2021 loppuun asti. 

Yhteyshenkilö: Iina Kallio, p. 040-509 6323, iina.kallio@espoo.fi  

6Aika Espoossa  

CarbonWise-hanke

Logot: 6Aika, Vipuvoimaa EU:lta, Euroopan aluekehitysrahaston EU-lippu ja Uudenmaan liitto

Punatakkinen henkilö istuu laiturilla metsälammen rannalla

CarbonWise edistää yritysten hiiliviisautta. Hiiliviisaudella tarkoitetaan energiatehokasta ja elinkaaren huomioonottavaa liiketoimintaa, jolla on mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset. Hanke kannustaa yrityksiä huomioimaan ilmastonmuutoksen ja hiilijalanjäljen pienentämisen, kädenjäljen ja kompensoinnin sekä laajasti kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut strategiassaan.

Tavoitteet

 • Mahdollistaa yritysten ymmärrys hiilijalanjälkensä koostumisesta sekä kyvyt seurata ja analysoida hiilijalanjälkensä parametrejä tavoitteena hiilijalanjäljen pienentäminen.
 • Pienentää yritysten hiilijalanjälkeä tarjoamalla työkaluja ja menetelmiä niin pienentämiseen kuin keinoja toteuttaa hiilikädenjälkitoimintaa ja kompensaatiota.
 • Kannustaa yrityksiä rentamaan brändiä ja kilpailuetua hiiliviisaasta strategiasta ja tuote- ja palvelukehityksestä.
 • Lisätä alueellisella tasolla yritysten vastuullista toimintaa ja kannustaa uusiin innovatiivisiin ratkaisuihin, kokeiluihin ja pilotointeihin ja auttaa yrityksiä näiden eteenpäin viemisessä.
 • Espoossa vähähiilistä toimintatapaa kehitetään ja pilotoidaan alueen matkailuyritysten kanssa.

CarbonWise -hanke saa rahoituksensa Euroopan aluekehitysrahastosta osana 6Aika -strategiaa vuosina 2020−2021. Hankkeen toteuttavat Espoo Marketing Oy, Business Oulu (koordinoija) ja Turun ammattikorkeakoulu.

Toteutusaika: 1.4.2020−31.12.2021

Yhteyshenkilö: Karoliina Korpela, karoliina.korpela@espoo.fi

CarbonWise-hankkeesta Visit Espoon sivuilla

Energiaviisaat kaupungit (EKAT)

Logot: 6Aika, Vipuvoimaa EU:lta, Euroopan aluekehitysrahaston EU-lippu ja Uudenmaan liitto

Kiinteistönhuoltaja töissäEspoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitos kehittää kaksisuuntaista energiatietojen jakoalustaa EU-rahoitteisessa Energiaviisaat kaupungit (EKAT) -hankkeessa. Espoon osatoteutuksessa keskitytään palvelurakennusten eli esimerkiksi koulujen, päiväkotien terveysasemien, virastojen ja liikuntarakennusten energiankäyttöön.  

Samalla selvitetään, kuinka rakennusten energiahallintaa voitaisiin tehdä allianssimallilla. Tämä tarkoittaa, että EKAT-hanke etsii yrityksiä, jotka tuottaisivat palveluna olosuhteet palvelurakennuksiin. Olosuhteilla tarkoitetaan laadukasta sisäilmaa, kohteeseen sopivaa energia- ja kustannustehokasta valaistusta. 

Espoon osahankkeen yhteydessä pilotoidaan myös lämmön kulutusjoustoa eli vähennetään energiankäyttöä silloin, kun tuotannosta tulee eniten päästöjä.  

Espoon tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä ulottuu myös kuntalaisen kotiin. Suunnitteilla on asukaskysely sekä vuorovaikutteinen asukastilaisuus, joiden avulla selvitetään, millaista tukea kuntalainen tarvitsee kaupungilta. Esimerkiksi omakotitalossa asuville suunnitellaan kannustimia, jotta he luopuisivat fossiilisten polttoaineiden käytöstä lämmityksessä.  

Espoon osahanke on osa suurempaa 6Aika Energiaviisaat kaupungit -hanketta, jossa ovat mukana myös Tampere, Turku, Helsinki, Oulu ja Vantaa. Hankkeen kokonaisratkaisussa selvitetään myös, millainen voisi olla tulevaisuudessa energianjohtamisen kannalta energiaviisas kaupunki. Hanke kestää joulukuuhun 2020 asti. 

Yhteyshenkilö: Timo Vepsäläinen, timo.vepsalainen@espoo.fi 

Energiaviisaat kaupungit -hankesivut
Twitter: @energiaviisaat #energiaviisaat 
Facebook: Energiaviisas rakennettu ympäristö -ryhmä 

6Aika Espoossa 

Kooste digiagendan 2020 kokeiluista

Espoon digiagendan puitteissa toteutetaan vuonna 2020 seuraavat kokeilut: 

 1. Business Espoon chatbot-kokeilu
 2. Järjestötietojen palvelukarttakokeilu
 3. Arabiankielisten nuorten verkkopalvelukokeilu
 4. Luovan ohjelmoinnin kokeilu opetuksessa
 5. VR-sisältöjen kokeilu päiväkodeissa ja lukioissa

Business Espoon chatbot-kokeilu

Yrityksille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille toteutetaan Business Espoon chatbot-kokeilu. Chatbot on tietokoneohjelma, joka käy keskustelua ihmisen kanssa. Ihminen kirjoittaa tekstiä, ja chatbot vastaa tai esittää vastakysymyksiä. Chatbot-kokeilu toteutetaan suomeksi ja englanniksi​.

Yritykset, yrittäjät ja yrittäjyydestä kiinnostuneet asiakkaat voivat esittää yleisluontoisia kysymyksiä Business Espoon verkkosivuilla julkaistuun chatbotin keskusteluikkunaan.

Business Espoon chatbot-kokeilun tavoitteena on testata chatbotin toimivuutta ja hyödyllisyyttä yritysten asiointipalvelun parantamiseksi. Chatbot-ratkaisulla Business Espoo haluaa tarjota yrityksille hyvää palvelua ja ohjausta yrityspalveluihin. Yritysasiakkaat odottavat Business Espoolta ja Espoon kaupungilta helposti saavutettavia ja käytettäviä palveluita.

Chatbot on asiakkaiden kokeiltavana suomeksi ja englanniksi elokuuhun 2020 asti BusinessEspoo -verkkosivuilla. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä Business Espoon seitsemän toimijan kanssa (Espoon kaupunki, Espoo Marketing Oy, Espoon Yrittäjät, Helsingin seudun kauppakamari, Omnia, Uudenmaan TE-toimisto ja YritysEspoo) ja GetJenny Oy:n kanssa.

Yhteyshenkilöt:

Järjestötietojen palvelukarttakokeilu

Järjestötietojen palvelukarttakokeilussa viedään Leppävaaran alueen järjestöjen perustiedot karttanäkymään, pääkaupunkiseudun palvelukartalle, joka toimii osoitteessa palvelukartta.hel.fi. Tavoitteena on parantaa järjestötietojen löydettävyyttä visuaalisuuden keinoin.

Järjestötietojen palvelukarttakokeilu perustuu kuntien yhteiseen pääkaupunkiseudun palvelukarttaan ja uusimaalaiset.fi-verkkopalvelujen tietoihin. ​Espoon Leppävaaran alueella toimivien järjestöjen perus- ja toimintatiedot siirretään ja saadaan näkymään pääkaupunkiseudun palvelukartalle. Leppävaaran järjestöjen toiminnasta kiinnostunut asiakas voi siten nähdä kartalla järjestön perustiedot, toiminta-alueen ja esimerkiksi tapahtuman sijaintitiedon.

Ratkaisu on selainpohjainen verkkopalvelu, jota voi käyttää kaikilla älylaitteilla. Se perustuu avoimiin rajapintoihin ja tietojen siirrettävyyteen. ​Kokeilun tavoitteena on testata tämän tyyppisen ratkaisun toimivuutta ja hyödyllisyyttä erityisesti järjestöille, kuntalaisille ja Espoon kaupungille.

Kokeilu toteutetaan tammi–joulukuussa 2020 yhteistyössä Espoon kaupungin, espoolaisten järjestöjen yhteisön EJY ry:n ja Espoon Leppävaaran alueen järjestöjen kanssa.

​Yhteyshenkilöt:

Arabiankielisten nuorten verkkopalvelukokeilu

Espoolta odotetaan parempaa tukea arabiankielisten nuorten omaehtoiseen hyvinvoinnin edistämiseen. Samaan aikaan tavoitteena on luoda palvelusta vaikuttavampaa ja oikea-aikaista. 

Espoossa asuu tällä hetkellä noin 4 000 arabiankielistä. Väestöennusteiden mukaan tämä vieraskielisten ryhmä on Espoossa kasvussa. Kokeilussa asiakkaina ovat arabiankieliset nuoret perheineen.

Kokeiltavana oleva verkkopalvelu sisältää muun muassa arabiankielisille nuorille suunnatut verkkosivut. Verkkosivuilla on nuoren elämäntilannetta kartoittava kysely, videoita ja sosiaaliohjaajan yleisneuvontaa tarjoava chat-palvelu. Kokeilun verkkosivuja markkinoidaan arabiankielisille espoolaisille nuorille.

Kokeilun tavoitteena on kerätä oppeja ja tietoa verkkopalveluratkaisun toimivuudesta ja ennaltaehkäisevästä vaikutuksesta sekä kuntalaisten kyvystä ratkaista omaa hyvinvointia koskevia kysymyksiä ja hakea apua, jos yksin ei selviä.  

Kokeilu toteutetaan vaiheittain tammi–elokuussa 2020 yhteistyössä Espoon kaupungin sivistystoimen, sosiaalipalvelujen ja Zoturi Oy:n kanssa. Zoturi on aiemmin toteuttanut vastaavan tyyppisen ratkaisun venäjän- ja suomenkielisille nuorille.

Yhteyshenkilöt:

Luovan ohjelmoinnin kokeilu opetuksessa

Espoon kaupunki haluaa kehittää opettajien ja oppilaiden digitaitoja sekä digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä opetuksessa ja kokeilee luovaa ohjelmointia opetuksessa.

Kokeilun tavoitteena on edistää opettajien ja oppilaiden digitaitoja ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä opetuksessa, etenkin opetussuunnitelman ohjelmointiin liittyvien tavoitteiden osalta. Hyviä digitaitoja tarvitaan tulevaisuuden työelämässä ja palvelujen käytössä.

Kokeiltavana on luovan ohjelmoinnin oppimismateriaali ja Mehackit Atelier -niminen verkko-oppimisen ratkaisu, johon kuuluu selainpohjainen oppimisympäristö, opetussuunnitelman tavoitteita tukeva oppimateriaali ja Mehackit Maker Kit -työkalupakit kokeiluun osallistuville kouluille ja luokille. Mehackit Oy tarjoaa osallistuville kouluille ja opiskelijoille selainpohjaisen oppimisympäristön, opetussuunnitelman tavoitteita tukevaa oppimateriaalia sekä Mehackit Maker Kit -työkalupakit.

Osa opettajista tuntee kokeiltavan ratkaisun, ja tarkoitus on kokeilla, kuinka ratkaisu toimii opetustilanteessa. Opettajilta ei edellytetä aiempaa kokemusta ohjelmoinnista ja sen opettamisesta. Kokeilussa työskennellään elektroniikan ja ohjelmoinnin parissa, mutta koulut voivat hyödyntää myös muita, kuvataiteeseen ja musiikkiin liittyviä Mehackit Atelier -oppimisratkaisun sisältöjä.

Espoon kaupunki toteuttaa kokeilun yhdessä Mehackit Oy:n kanssa tammi–joulukuussa 2020 useissa Espoon perusopetuksen kouluissa ja lukioissa. Kokeilun tavoitteena on kerätä käyttäjäkokemusta ja selvittää tämän tyyppisen oppimisratkaisun toimivuutta ja hyödynnettävyyttä.  

Yhteyshenkilöt:

VR-sisältöjen kokeilu päiväkodeissa ja lukioissa

Varhaiskasvatukselle toteutetaan muutaman päiväkodin kanssa VR-sisältö (VR = Virtual Reality eli virtuaalinen todellisuus), jonka avulla voidaan esitellä espoolaista varhaiskasvatusta vanhemmille sekä lapsille.

Lisäksi muutamassa lukiossa laaditaan VR-sisältöjä osaksi lukiolaisten oppimateriaaleja. Lukiolaiset pääsevät itse laatimaan VR-sisältöjä kehittäen samalla digitaitojaan. Kokeilussa on myös mukana Espoon kaupunginmuseo.

Kokeilun tavoitteena on arvioida kokeiltavan VR-ratkaisun hyötyjä varhaiskasvatuksessa ja lukioiden opetuksessa.

Kokeilu toteutetaan vaiheittain tammi–syyskuussa 2020 yhteistyössä Espoon kaupungin sivistystoimen sekä VR-ratkaisun yritysyhteistyökumppanin Travel Media matkailulehdet Oy:n kanssa.

Yhteyshenkilöt:

Käännös- ja tulkkaussovelluskokeilu asioinnin tukena

Espoon kaupunki selvittää, voisiko helppokäyttöinen, reaaliaikaisesti kieltä kääntävä käännös- ja -tulkkaussovellus tehostaa asiakaspalvelua ja tuoda kustannusvaikuttavuutta sellaisissa kaupungin palvelutilanteissa, jotka toistuvat usein.

Kokeilussa luodaan älylaitteilla ja verkkoselaimilla toimiva sovellus. Sovellus kääntää kirjoitettua tekstiä ja tulkkaa puhetta suomen kielestä valituille kielille sekä takaisin suomen kieleen.

Kokeilu toteutetaan kesäkuun 2020 ja maaliskuun 2021 välillä Espoon työllisyyspalveluissa ja asiointipalveluissa. Asiakkaiden kanssa sovellusta testataan pienimuotoisesti syksyn ja talven aikana. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä Gofore Oy:n ja Microsoft Oy:n kanssa.

Kokeilun käyttökokemuksia ja oppeja hyödynnetään Espoon kaupungin tulevissa käännös- ja tulkkausratkaisuissa.

Espoon kaupungin visiona on kehittää asiointipalveluja siten, että asiointi sujuu asiakkaan kielestä riippumatta. Reaaliaikainen, kaikilla älylaitteilla toimiva käännös- ja tulkkauspalvelu halutaan tulevaisuudessa henkilökunnan ja asiakkaiden käyttöön, niin kasvokkaiseen asiointiin kuin etäpalveluihin.

Yhteyshenkilöt:

Yritysten digitaalinen tapahtumakalenterikokeilu

Yrityksille, yrittäjille ja sellaisiksi aikoville suunnatun, tapahtumat ja koulutukset yhteen kokoavan digitaalisen kalenteri​n tavoitteena on tarjota yhdessä paikassa tiedot alueella järjestettävistä tapahtumista. Kalenteriin kerätään tiedot fyysistä ja virtuaalisista verkostoitumistapahtumista, yrittäjyyskoulutuksista, tiettyyn teemaan tai alaan liittyvistä seminaareista sekä esim. kasvu- ja kiihdyttämöohjelmien hakuajoista.

Digitaalinen tapahtumakalenteri toteutetaan elokuun ja joulukuun 2020 välillä useiden organisaatioiden yhteistyönä. Mukana ovat Business Espoon seitsemän yrityspalveluorganisaatiota: Espoon kaupunki, Espoo Marketing Oy, Espoon Yrittäjät, Helsingin seudun kauppakamari, Omnia, Uudenmaan TE-toimiston yrityspalvelut ja YritysEspoo. Lisäksi kokeiluun mukaan on pyydetty Espoon ja lähialueen muutamia keskeisiä tapahtumajärjestäjiä, jotka järjestävät niin start up -tapahtumia, eri alojen seminaareja kuin avoimia verkostoitumistapahtumiakin. Kokeilun aikana mukaan tapahtumistaan ilmoittamaan otetaan arviolta 15 organisaatiota. Kokeilun digitaalisen kalenterin toteuttaa Siili Solutions Oy.

Kun tapahtumakalenterin konseptia kartoitettiin, yritykset toivoivat erityisesti, että kalenterin avulla yrittäjät voisivat löytää helposti itseään kiinnostavat tapahtumat tietyn aiheen, alan tai teeman perusteella. Toiveena esitettiin myös hakuvahtia, joka tarjoaisi olennaista tietoa suoraan omaan sähköpostiin sekä mahdollisuutta hakea tapahtumia kohderyhmän ja tietyn liiketoimintavaiheen mukaisesti.

Kokeilu on yksi tapa edistää yrityspalvelujen kehittämistä, yrityspalveluiden organisaatioiden verkostomaista yhteistoimintaa sekä Espoon elinvoimaa ja yrittäjyyttä. Kokeilun aikana Espoon kaupunki kumppaneineen kartoittaa yritysten toiveita tapahtumille ja koulutuksille sekä luo pohjaa tapahtumajärjestäjien tiiviimmälle yhteistyölle.

Yhteyshenkilöt:

Active NGOs – Wings to empower Citizens -

Aktiiviset järjestöt – Kaupunkilaisia voimaannuttavat siivet

Kaksivuotisessa kuuden eurooppalaisen kaupungin Active NGOs -yhteisprojektissa tutustutaan Riian NGO House -malliin, muokataan se paikalliseen kontekstiin ja hyödynnetään opittua paikallistasolla. Riikalainen ”Järjestöjen talo” pitää sisällään useita järjestöyhteistyön elementtejä:   ”Järjestöjen talo” -mallin eri elementit, joihin projektissa pureudutaan

      ”Järjestöjen talo” -mallin eri elementit, joihin projektissa pureudutaan

Active NGOs -projektissa siis kehitetään espoolaista toimintamallia, jonka tarkoituksena on toimia järjestöjen ja kaupungin yhteistyöalustana, tukea ja kouluttaa järjestöjä, nostaa esiin paikallisia ajankohtaisia asioita ja edesauttaa asukkaiden osallistumista kaupungin kehittämiseen. Samalla projekti on tilaisuus koko kaupungin järjestöstrategian laatimiseen eli mahdollisuus selvittää, mitä Espoo-tarina tarkoittaa järjestökentän osalta. Projekti koskee koko järjestökenttää ja kaupunkia poikkihallinnollisesti, mutta pääpainopisteenä on kotoutumista tukeva järjestötyö.

Projekti koostuu kansainvälisistä työpajoista ja niiden välillä tapahtuvasta aktiivisesta kehittämistyöstä. Sekä työpajoihin että Espoon toimintaan osallistuvat kaupungin eri toimialojen ja järjestöjen edustajat.  Pääroolissa projektissa on Urbact Local Group - ULG eli espoolainen työryhmä. ULG työstää strategiaa ja toteuttaa kansainvälisten työpajojen välillä projektia tukevaa paikallista toimintaa, kuten laajemman yleisön tapahtumia, työpajoja sekä materiaaleja. Paikallisryhmään voivat liittyä kaikki halukkaat.

Espoon kaupungin ja järjestökentän kehittäminen vaati yhteistyötä. Espoosta tulee järjestöille hyvä koti, kun asukkaiden hyväksi yhteen hiileen puhaltavat kaupungin johto, kaikki toimialat, järjestöt ja muut toimijat kuten oppilaitokset sekä uskonnolliset yhteisöt. Näin kumppanuuden myötä entistä aktiivisemmat järjestöt toimivat kaupunkilaisia voimaannuttavina siipinä.

Hanke on toteutettu URBACT III -toimintaohjelman puitteissa, ja sitä on osarahoitettu Euroopan aluekehitysrahastosta (70%) ja Espoon kunnasta (30%).
Hankkeen kokonaisbudjetti on 541 955,53 euroa, Espoon kunnan budjetti on 94184,88 euroa

URBACT III on Euroopan alueellinen yhteistyöohjelma (2014–2020), jota Euroopan unioni rahoittaa Euroopan aluekehitysrahaston kautta. Sen tavoitteena on vaihtaa kokemuksia ja tietoa paikallisviranomaisten välillä kaikkialla Euroopassa kestävän integroidun kaupunkikehityksen alalla.


Yhteyshenkilö: järjestöyhteistyön koordinaattori Maria Tiilikkala, maria.tiilikkala@espoo.fi

Lisätietoa projektista: https://urbact.eu/active-ngos

Seuraa projektia: /Facebook: ACTiveNGOs / Twitter: @ACTive NGOs /Instagram:  active.ngos

  Urbact logo EU logo Active NGOs hankkeen logo Espoo logo