Luvat

Mitä lupia ja ilmoituksia tapahtuman järjestäminen vaatii?  

Yleisötilaisuuden järjestämistä valvovat monet tahot. Tilaisuuden järjestäjän on tapahtumasta riippuen haettava hyvissä ajoin ennen tapahtuman alkua vaadittavat luvat eri viranomaisilta tai tehtävä vaadittavat ilmoitukset eri viranomaisille.

Yleisötilaisuus on määritelty kokoontumislaissa (22.4.1999/530) ja pelastuslaissa (Pelastuslaki 16§). Yleisötilaisuuden järjestäjän on sekä lain ja asetuksen mukaan huolehdittava siitä, että tilaisuus järjestetään turvallisesti niin, ettei siitä aiheudu vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Vastuu tilaisuudesta, sen vaikutuksista sekä tapahtuman vaativien suunnitelmien ja selvitysten laatimisesta on aina järjestäjällä. Tapahtumalla tulee olla yksi nimetty vastuujärjestäjä, joka huolehtii tapahtumakokonaisuudesta. 

Ei ole yksiselitteistä vastausta siihen, milloin tapahtuma on ilmoitus- ja lupavelvollinen. Pelastuslakiin liittyvän asetuksen mukaan yli 200 henkilön tapahtumat käsitellään yleisötilaisuuksina.

Osa tapahtumista on yksityistilaisuuksia, eivätkä ne tarvitse erikseen lupia, hakemuksia tai ilmoituksia. Jos tällaisella tapahtumalla on kuitenkin nähtävissä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia, kysymys on yleisötilaisuudesta.

Alle on koottu otsikoittain tietoja erilaisista yleisimmistä luvista. Huomioithan, että tapahtuman mukaan on mahdollista tarvita muitakin lupia, ilmoituksia ja toimenpiteitä kuin tässä mainitut.

Jos olet epävarma siitä tarvitsetko lupia, tutustu viranomaisten verkkosivuilla oleviin ohjeisiin yleisötilaisuuksista tai tarkista tarvittaessa asia vastaavalta viranomaiselta.


Maankäyttölupa (7-30 vrk)

Yleisötilaisuuden järjestäjän on hankittava tapahtumapaikan omistajan tai haltijan suostumus paikan käyttämiseen tilaisuutta varten. Espoon kaupunki myöntää maankäyttölupia lyhytaikaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Katso lisätiedot kohdasta tapahtumapaikat.

Liikennejärjestelyt (7-30 vrk)

Vaatiiko tapahtuma osittaista kadun sulkemista, tilapäisen nopeusrajoituksen asettamista tai poikkeavia pysäköintijärjestelyitä? Päätös tilapäisistä liikennejärjestelyistä tarvitaan aina, kun pysyviä liikennejärjestelyitä tahdotaan muuttaa esimerkiksi katutapahtumien vuoksi. Liikenteenohjaus- ja opastuslaitteita koskevat tilapäisluvat ovat lyhytaikaisia ja maksullisia. Tyypillisiä lupia ovat esimerkiksi lupa huputtaa pysäköintikieltomerkki tilapäisesti ja sijoittaa väliaikaiset opasteet tapahtuma-alueelle. Vastuu tilapäisen liikennejärjestelyn toteuttamisesta ja ylläpidosta kuuluu luvan saajalle huolimatta siitä, kuka liikennejärjestelyn käytännössä toteuttaa. Tilapäisiä liikennejärjestelyjä koskevat lupahakemukset liitteineen tulee jättää vähintään viikkoa ennen tarvetta. Lupahakemukseen on liitettävä tilapäisen liikennejärjestelyn suunnitelmapiirustus. Espoossa luvat käsittelee kaupunkitekniikan keskuksen infrapalvelut.

Kaupunkitekniikan keskus / infrapalvelut
09 816 25100
Lisätietoja ja hakuohjeet

Poliisilla on tienpitäjää kuultuaan mahdollisuus tehdä päätös tilapäisestä tien sulkemisesta esimerkiksi urheilukilpailuiden, kansanjuhlien ja näyttelyiden yhteydessä. Poliisi tekee tarvittaessa päätöksen tilapäisten liikenteenohjaajien määräämisestä tiettyä tehtävää varten tai määräajaksi.
Tieliikenneasetus 2 §
Poliisin ohjeet tien sulkuluvasta

Mikäli tapahtumaan on tulossa tuhansia osallistujia, kannattaa suurtapahtumasta ilmoittaa tapahtumapaikan mukaan HSL:lle, VR:lle, Espoon takseille ja/tai taksitarkastajille. Taksitarkastaja voi tarvittaessa järjestää yleisömäärältään isojen tilaisuuksien taksipäivystyksen. Yleisökuljetuksia varten voi pyytää tarjousta tilausajoja järjestäviltä yhtiöiltä.

Ilmoitus poliisille (5 vrk)

Yleisötilaisuuden järjestäjän on tehtävä kirjallinen ilmoitus poliisille vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos yleisötilaisuus ei esimerkiksi osanottajien vähäisen määrän tai tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi edellytä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyjä.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
Nihtisillankuja 4 / PL 20, 02631 Espoo
0295 430 281 (vaihde, arkisin klo 8-16.15)
Ohjeet ja lomake

Pelastussuunnitelma (14 vrk)

Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski, tilaisuuden järjestäjän on laadittava pelastussuunnitelma. Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa on selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja riskit. Niiden perusteella määritellään tilaisuuden turvallisuusjärjestelyt sekä tilaisuuden toteuttamisesta vastaavalle henkilöstölle ja tilaisuuteen osallistuvalle yleisölle annettavat ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja onnettomuus- ja vaaratilanteessa toimimiseksi. Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos / päivystävä palotarkastaja 
PL 6700, 02070 Espoon kaupunki
09 8162 6815 (arkisin klo 9-11.30)
paivystava.palotarkastaja@espoo.fi
Ohjeet, opas pelastussuunnitelman laadintaan ja mallipohja

Ensiapu (14 vrk, sis. pelastussuunnitelmaan)

Tapahtumajärjestäjän on tarvittaessa varattava tilaisuuteen sen luonteesta riippuen riittävä ensiapuvalmius. Ensiapuhenkilöstön määrä on suhteutettava yleisön määrään, riskeihin sekä tapahtuma-alueen kokoon. Ensiavun järjestämisestä tulee tehdä kirjallinen suunnitelma, joka liitetään osaksi pelastussuunnitelmaa. Suurtapahtuma voi vaatia riskikartoituksen ja paikan päälle ensiapupalveluita. Ensiapupalveluita yleisötapahtumiin tarjoavat erilaiset järjestöt (kuten Suomen Punainen Risti) sekä monet yksityiset yritykset. Katso lisätietoja edellisestä kohdasta "pelastussuunnitelma".

Jätehuolto (30 vrk)

Espoossa tapahtumien ympäristövaatimukset koskevat yli 500 hengen ulkoilmatapahtumia, joissa tarjotaan tai myydään pakkaamattomia elintarvikkeita. Ympäristövaatimusten mukaisesti tapahtumajärjestäjän tulee toimittaa ympäristökeskukselle jätehuoltosuunnitelma 30 vrk ennen tapahtumaa. Ympäristökeskus neuvoo tarvittaessa tapahtumajärjestäjää jätehuollon suunnittelussa.

Espoon ympäristökeskus
09 8162 4832, 09 8162 4842 (arkisin klo 10-15)
ymparisto@espoo.fi
Lataa tapahtuman jätehuoltosuunnitelman mallipohja (pdf, 17 Kt)

Melu (30-60 vrk)

Tapahtumasta voi aiheutua meluhaittaa ympäristöön. Ympäristökeskus valvoo ja ohjaa meluntorjuntaa Espoossa. Ilta- tai yöaikaan järjestettävistä tai useamman päivän kestävistä suurista ulkoilmakonserteista pitää lähes aina tehdä meluilmoitus. Myös muista suurista ulkoilmatapahtumista saatetaan edellyttää ilmoitusta riippuen mm. tapahtuma-ajoista, tapahtuman meluisuudesta ja asutuksen läheisyydestä. Tapahtumajärjestäjän tulee selvittää meluilmoitusvelvollisuutensa viimeistään 60 vrk ennen tapahtumaa Espoon ympäristökeskuksesta. Toimijan tulee toimittaa meluilmoitus ympäristökeskukseen vähintään 30 vrk ennen tapahtumaa. Tapahtumien meluilmoituksen tarve on kuvattu tarkemmin Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 25 §:ssä.

Espoon ympäristökeskus
09 8162 4832, 09 8162 4842 (arkisin klo 10-15)
043 824 6048 (meluasioista vastaava ympäristötarkastaja)
ymparisto@espoo.fi
Ohjeet ja lomake
Ympäristönsuojelumääräykset

Musiikin julkinen esittäminen

Yleisötilaisuuksissa tapahtuvalle niin elävän kuin äänitetyn musiikin julkiselle esittämiselle tarvitaan lupa musiikin tekijöiltä, joita useimmiten edustavat tekijänoikeusjärjestöt, kuten Teosto ja Gramex.  Katusoitto ei edellytä lupia kaupungilta tai viranomaisilta, mutta musiikin julkinen esittäminen kadulla vaatii myös tekijänoikeudelliset luvat esim. Teostolta. Musiikin aiheuttamaan meluun liittyvät muut lupa-asiat on kerrottu edellisessä kohdassa ”melu”.

Ilotulitusnäytökset (14 vrk)

Ilotulitteiden käyttöä on rajoitettu valtioneuvoston asetuksessa räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015). Yksityishenkilön ilotulitus kuluttajailotulitteilla on sallittu ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta uudenvuoden yönä klo 18:00 - 02:00. Ammattimaisesta ilotulitusnäytöksestä on aina tehtävä ilmoitus poliisille. Kokoontumislain mukaisessa yleisötilaisuudessa järjestettävään ilotulitusnäytökseen luvan myöntää aina poliisi huolimatta siitä aiotaanko käyttää ammattimaisia vai kuluttajatuotteita. Ilmoitus tulee tehdä poliisille vähintään 14 vrk ennen ilotulituksen järjestämistä.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos / lupaneuvonta
0295 413 161 (arkisin klo 9-11)
lupahallinto.lansi-uusimaa@poliisi.fi

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Päivystävä palotarkastaja, arkisin klo 9.00-11.30, puh. (09) 8162 6815
Ohjeet ja lomakkeet

Jos ilotulitenäytös järjestetään klo 24–07 tai klo 22 jälkeen ammutaan yli 100 mm halkaisijaltaan olevia tai meluisuudeltaan niitä vastaavia ilotulitteita, tulee näytöksestä tehdä lisäksi meluilmoitus Espoon ympäristökeskukseen. Määräys ei koske vuoden vaihteessa järjestettävää ilotulitusta. Lisätiedot kohdassa "melu".

Arpajaiset (30 vrk)

Arpajaislain mukaan arpajaislupa tarvitaan kolmen tunnusmerkin täyttyessä: sattumanvaraisuus, vastikkeellisuus ja rahanarvoisen voiton olemassaolo. Espoossa tapahtuviin arpajaisiin haetaan lupa Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen lupakansliasta ja luvan käsittelyyn on hyvä varata 1 kk. Useamman poliisilaitoksen alueella tapahtuviin arpajaisiin haetaan lupa poliisihallitukselta. Neuvontaa saa poliisin lupaneuvonnasta.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos / lupaneuvonta
0295 413 161 (arkisin klo 9-11)
lupahallinto.lansi-uusimaa@poliisi.fi
Ohjeet

Anniskelu (1-2 kk)

Alkoholijuomien anniskelua saa harjoittaa vain se, jolle aluehallintovirasto on myöntänyt anniskeluluvan.
Anniskeluluvan myöntää kirjallisesta hakemuksesta Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Anniskelulupa myönnetään toistaiseksi, määräajaksi tai tilapäisesti. Lupahakemuksen käsittelyyn tulee varata aikaa noin 1-2 kuukautta.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
0295 016 000 (vaihde, arkisin klo 8-16.15)
kirjaamo.etela@avi.fi
Lisätiedot ja lomakkeet

Yleisillä alueilla tapahtuvalle tarjoilulle ja myynnille on haettava myös maanomistajan lupa. Katso lisätiedot kohdasta tapahtumapaikat.

Elintarvikkeiden myynti (4-28 vrk)

Tapahtumajärjestäjä voi halutessaan ilmoittaa kootusti tapahtumassaan elintarviketoimintaa harjoittavat elintarviketoimijat. Varsinaisesti ilmoitusvelvollisuus on itse elintarviketoimijalla. Säännöllistä elintarviketoimintaa harjoittavien toimijoiden tulee tiedottaa tulostaan Espoon seudun ympäristöterveydensuojelua viimeistään neljä päivää ennen tapahtumaa. Pienimmät toimijat, jotka valmistavat, myyvät tai tarjoilevat elintarvikkeita vähäisiä määriä, on vapautettu kokonaan ilmoitusvelvollisuudesta silloin, kun toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä. Tällainen toiminta on tyypillisesti satunnaista ja käsiteltävien elintarvikkeiden määrät ovat pieniä. Tällaisia tilaisuuksia ovat esim. elintarvikkeiden myynti myyjäisissä, harrasteseuran kahvitarjoilu, urheiluseuran makkaranpaisto paikallisottelussa tai yksityishenkilön järjestämä vähäriskinen pop-up -ravintolatoiminta. Elintarvikkeiden käsittelyyn ja valvontaan liittyvissä asioissa neuvovat ensisijaisesti Espoon päivystävät terveystarkastajat. Lisätietoja voi kysyä myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston elintarvikevalvojilta tai Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta.

Espoon seudun ympäristöterveys / asiakaspalvelu
PL 210, 02070 Espoon kaupunki
09 816 23900 (arkisin klo 8.30–12)
terveydensuojelu@espoo.fi
ulkomyynti@espoo.fi
Ympäristöterveydenhuolto (>Ulkomyynti ja yleisötilaisuudet)

Yleisillä alueilla tapahtuvalle tarjoilulle ja myynnille on haettava myös maanomistajan lupa. Katso lisätiedot kohdasta tapahtumapaikat

Tupakointi yleisötapahtumissa

Laki kieltää tupakoinnin yleisötapahtumien katsomoalueella (konsertit, festivaalit yms. tapahtumat). Tapahtumajärjestäjällä on vastuu tupakointikieltojen toteutumisesta. Tupakointia voidaan järjestää erillinen, selkeästi merkitty alue. Mikäli tapahtumassa aiotaan myydä tupakkaa, on siihen haettava tupakan vähittäismyyntilupa. Tupakan vähittäismyyntilupa on aina myyntipaikka- ja toiminnanharjoittajakohtainen.

Espoon seudun ympäristöterveys
09 816 23900 (arkisin klo 8.30-12)
tupakkavalvonta@espoo.fi
Ympäristöterveydenhuolto

Tilapäismajoitus (14 vrk)

Tilapäismajoitus on mahdollista, mikäli majoittumisen turvallisuusjärjestelyt on toteutettu pelastusviranomaisen ohjeiden mukaisesti ja alueen pelastusviranomainen on hyväksynyt kyseiset tilat tilapäismajoituskäyttöön. Majoituksen järjestäjän tulee ilmoittaa tilapäismajoituksesta pelastuslaitokselle vähintään 14 vrk ennen aiotun tilapäismajoituksen alkamista.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos / päivystävä palotarkastaja
09 816 26 815 (arkisin klo 9-11.30)
pelastuslaitos@espoo.fi
Ohje ja ilmoituspohja

Lisätietoja

Espoon kaupungin, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja poliisin yhteiset ohjeet yleisötilaisuuksien järjestäjille (pdf)

Espoon kaupungin yleisiä lisätietoja turvallisuudesta