Uudenmaan ELY-keskuksen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi Sakkolantie 3, 02140 Espoo

Dnro UUDELY/7039/2019

                                                                 KUULUTUS

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 26. päivänä syyskuuta 2019 päätöksen ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi. Espoon kaupungille annettu päätös koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista osoitteessa Sakkolantie 3, 02140  Espoo. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

Uudenmaan ELY-keskuksen päätös on nähtävillä internet-sivulla

www.ymparisto.fi/pilaantuneetmaat/uusimaa ja sähköisesti nähtävillä pidettävään päätökseen on mahdollista tutustua virka-aikana myös Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelupisteessä Tekniikantie 15, 2. krs., 02150 Espoo.

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Viimeinen valituksen jättöpäivä on 28. päivänä lokakuuta 2019. Valitusoikeus on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä kunnanhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Helsingissä 26. päivänä syyskuuta 2019

UUDENMAAN ELY-KESKUS

Liitetiedostot