Uuden Mikkelän sillan rakentaminen Espoonjoen yli ja valmistelulupa, Espoo

ESAVI/22572/2019                     28.11.2019

KUULUTUS

Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija    Espoon kaupunkitekniikan keskus

Asia      Uuden Mikkelän sillan rakentaminen Espoonjoen yli ja valmistelulupa, Espoo

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Tiivistelmä kuulutuksen lopussa.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 2.12.2019. – 2.1.2020 Espoon kaupungin

ilmoitustaululla ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla.

Kuulutus ja julkiset asiakirjat ovat luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä sähköisesti Espoon

kaupungin teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelupisteessä, osoite: Tekniikantie 15, 2 krs.

Muistutusten ja mielipiteiden tekeminen

Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua

asia saattaa koskea (asianosainen). Viranomaisilta, joita asia koskee, pyydetään

lausunto. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä

hakemuksen johdosta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti.

Ohjeet muistutusten tekemiseen

Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero

- yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero ESAVI/22572/2019

- muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus

- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet

- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti

- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai muu luotettava selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 2.1.2020 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäenwww.avi.fi/muistutus, postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai sähköisesti (ympäristöluvat.etela@avi.fi)

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös

kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille

Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla

yhteisillä maa- tai vesialueilla:

49-876-12-1 Yhteinen vesialue

49-444-878-1 Uinti- ja pyykinpesupaikka

Lisätietoja antavat

Ympäristöylitarkastaja Anna Vaalasranta, puh. 0295 016 696

Ympäristöneuvos Ville Salonen, puh. 0295 016 508

sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

Liitetiedostot