Espoon kaupunginhallituksen päätöksiä 8.2.2016

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
8.2.2016 klo 15.07

Espoon kaupunginhallitus päätti antaa esityksen mukaisen lausunnon valtion vuosille 2016-2019 laaditun kotouttamisohjelman luonnoksesta. Tuoreen, Helsingin kaupungin tietokeskuksen julkaiseman seudullisen vieraskielisen väestön kasvuennusteen mukaan vuonna 2030 vieraskielisen työikäisen väestön määrä kohoaa jo lähes 250 000 henkeen. Tämä olisi jo neljännes koko seudun työikäisestä väestöstä. Espoossa ennustetaan olevan neljäntoista vuoden kuluttua noin 84 000 vieraskielistä kaupunkilaista.

Lausunnossa muistutetaan, että puolet Suomen maahanmuuttajista asuu pääkaupunkiseudulla, mutta heidän kotoutumisensa ja työllistymisensä ovat koko valtakunnan näkökulmasta merkittäviä kysymyksiä. Jos maahanmuuttajien työttömyys pysyy nykyiseen tapaan noin 2,5 kertaa yleistä työttömyysastetta korkeammalla tasolla samaan aikaan kuin heidän osuutensa seudun työikäisestä väestöstä nousee neljäsosaan, tulee alueen verokertymä suhteellisesti heikkenemään, mikä vaikuttaa sekä julkishallinnon kykyyn vastata alueen kasvavan väestön palveluista että kykyyn maksaa verotulojen eroihin perustuvaa valtionosuuksien tasausta. Tilanteeseen esitetään lausunnossa useita mm. kieliopetukseen ja tutkintokoulutukseen liittyviä parannuksia.

Kaupunginhallitus päätti myös lausunnosta maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä säädetyn lain muuttamisesta. Espoon kaupunki pitää myönteisenä sitä, että lakia kotoutumisen edistämisestä ehdotetaan muutettavaksi siten, että jatkossa laskennalliset korvaukset kunnalle voitaisiin maksaa automaattisesti ilman erillisistä hakemusta kehittämis- ja hallintokeskukselle.

Kaupunginhallitus päätti antaa lausunnon Helsingin uuden yleiskaavan ehdotuksesta. Lausunnon mukaan bulevardisoinnin vaikutus seudulliseen liikennejärjestelmään on suuri. Liikennejärjestelmään tehtävät muutokset tulee käsitellä osana valtion ja seudun yhteistä suunnittelua, sopimuksia ja päätöksiä, joiden foorumina toimii Helsingin seudun liikennejärjestelmä HLJ.  Bulevardisointi siirtää seudun liikenteen ruuhkia poikittaisille väylille ja säteittäisille valtakunnallisille väylille. Espoossa Kehä I:n liikennemäärät kasvavat Turunväylältä itään, minkä myötä Kehä II:n jatkeen tarve korostuu. Helsingin sisääntuloväylien bulevardisointi luo paineita lisätä liityntäpysäköintiä Espoossa. Liityntäpysäköinnin kustannukset tulee jakaa seututasolla oikeudenmukaisesti. Jos bulevardisointiin päädytään huolellisen selvitystyön seurauksena, tulee tässä edetä hallitusti ja pienin askelin, jotta ruuhkautuvan ja katuverkolle siirtyvän liikenteen aiheuttama terveys- ja liikenneturvallisuushaittojen kasvu vältetään. Bulevardisoinnilla saavutettavia maankäyttöhyötyjä tulisi käyttää myös joukkoliikenteen kehittämiseen. Lausunnossa pidetään periaatteessa hyvänä sitä, että yleiskaavassa on varauduttu laajamittaiseen raideliikenteen kehittämiseen. Esitetty laaja uusi raitiotieverkosto vaikuttaa infrakustannusten kautta koko HSL-alueen matkalippujen hintoihin ja kaupunkien maksamiin kuntaosuuksiin, mikä on syytä ottaa huomioon ratkaisun vaikutuksia arvioitaessa.

Kaupunginhallitus päätti käyttöön otettavaksi uuden Espoon kaupungin tietoturvapolitiikan.

Kaupunginhallitus lähetti valtuustolle tiedoksi poikkihallinnollisten kehitysohjelmien seurantaraportit II/2015.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2015 tilinpäätöksen ennakkotiedon.

Kaupunginhallituksen esityslista/ennakkopöytäkirja 8.2.2016