Espoo tiivistää hoivakotien valvontaa

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä
8.2.2019 klo 15.25

Espoon sosiaali- ja terveyslautakunta kävi läpi hoivapalvelujen valvontaprosessin ja valvonnan kohteena olevien yksiköiden tilanteen ylimääräisessä kokouksessa 8.2.2019. Tarkoituksena on varmistaa, että valvonta toimii tehokkaasti ja epäkohdat saadaan korjattua pikaisesti.

Kaikki Espoon hyväksymät hoiva-asumisen palveluntuottajat ovat sitoutuneet noudattamaan palvelukonseptia, joka määrittää vähimmäisvaatimukset palvelun laadulle. Valtaosassa Espoon hoivapaikoista tilanne on hyvä ja asiakkaat ovat antaneet myönteisiä arvioita kahdesti vuodessa tehtävissä kyselyissä.

Lisää valvontakäyntejä, tiiviimpi seuranta

Katse suunnataan nyt niihin asioihin, joissa on parannettavaa. Siksi valvontakäyntejä lisätään ja valvontasuunnitelma päivitetään. Sosiaali- ja terveyslautakunta ryhtyy seuraamaan tiiviimmin seuraavia mittareita:

 • tehdyt reklamaatiot
 • reklamaatioiden johdosta tehnyt toimenpiteet
 • palveluntuottajille annetut huomautukset ja sanktiot
 • toimenpiteet esiin tulleiden epäkohtien korjaamiseksi
 • ennalta ilmoitetut ja ilmoittamattomat valvontakäynnit sekä kohteet, joissa tehdään tehostettua valvontaa.

Lautakunta esitti myös yhteistyöfoorumin tai vastaavan perustamista, jossa kaupunki, eri toimijat ja omaiset voivat yhdessä kehittää toimintaa ja raportoida havaitsemistaan epäkohdista. Lisäksi selvitetään, onko lautakunnan mahdollista seurata palveluntuottajien henkilöstön hyvinvointimittareita. Seurannan toteuttamista käsitellään tarkemmin lautakunnan kokouksessa 21.3.2019.

−  ”Lautakunta pitää tärkeänä sitä, että valvontakäyntien määrää lisätään ja että lautakunta saa nykyistä useammin raportin epäkohdista ja niiden korjaamisesta. Lisäksi on tärkeää, että asukkaiden, omaisten ja henkilökunnan mahdollisuuksia osallistua palveluiden kehittämiseen lisätään ja kynnystä tuoda esiin epäkohtia madalletaan”, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Saara Hyrkkö toteaa.
 
− ”Tehostamme vanhusten hoivapalvelujen valvontaa hyvässä yhteistyössä lautakunnan kanssa. On hyvä, että poikkeamat tulevat julki ja asiat käydään tarkasti läpi”, perusturvajohtaja Juha Metso sanoo.

Uuden hankinnan periaatteet käyttöön ensi vuoden alussa

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen uuden hankinnan periaatteet joulukuussa 2018. Hankinta toteutetaan vuoden 2019 aikana ja uusi malli otetaan käyttöön 1.1.2020. Hankinnan valmistelussa kuullaan sekä kuntalaisia että palveluntuottajia. Uuden hankinnan periaatteet:

 • Asiakkaalla on mahdollisuuksia tehdä nykyistä enemmän palveluntuottajaa koskevia valintoja tuloista ja varallisuudesta riippumatta.
 • Tilaava kunta määrittää vähimmäisvaatimukset palvelun sisällölle ja laadulle sekä maksaa palveluntuottajille samasta palvelusta samansuuruisen korvauksen. Vähimmäisvaatimusten taso on asukkaiden palvelutarvetta vastaava.
 • Palveluntuottajat kilpailevat palvelujen laadulla ja hyvällä asiakaskokemuksella.
 • Tiedot palveluntuottajien laadusta ja asiakaskokemuksista ovat helposti saatavilla ja vertailtavissa.
 • Palvelua hankitaan suomeksi ja ruotsiksi.
 • Hankintatapana käytetään toistaiseksi voimassa olevaa ilmoittautumismenettelyä, jossa kaikki valvontaviranomaisten ja tilaavan kunnan asettamat ehdot täyttävät palveluntuottajat hyväksytään.
 • Asiakas maksaa asiakasmaksun kunnalle ja vuokran palveluntuottajalle.
 • Uusi hankintamalli varmistaa, että kustannuskehitys pysyy tilaavan kunnan hallinnassa.
 • Palveluntuottajien tulee toteuttaa toiminnassaan taloudellista ja sosiaalista yhteiskuntavastuuta.
 • Hankinta valmistellaan yhteistyössä Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa. Tavoitteena on, että näissä kunnissa on jatkossa yhtenevä palvelukonsepti sekä hankintamenettely. Jokainen kunta tekee itsenäisesti hankintaa koskevat päätökset.

Lisätietoa sosiaali- ja terveyslautakunnasta