Espoo tähtää pyöräilyn merkittävään kasvuun

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
2.9.2013 klo 9.44
Espoossa on laadittu pyöräilyn edistämisohjelma vuosille 2013-2024. Tavoitteena on nostaa pyöräilyn osuutta liikkumisessa. Lisäksi ohjelman avulla ohjataan pyöräilyn edistämistyötä ja siihen liittyviä toimenpiteitä.

Pyöräilyllä on myönteisiä vaikutuksia muun muassa ihmisten fyysiseen aktiivisuuteen, kaupunkikuvaan, liikenteen tilantarpeeseen, ilmanlaatuun ja meluun. Lisääntyneen fyysisen aktiivisuuden kautta vaikutukset ulottuvat myös hyvinvoinnin parantumiseen ja terveydenhuollon kustannuksiin.

Espoon pyöräilyn edistämisohjelmassa on kaikkiaan 21 tavoitetta. Keskeisimmät tavoitteet ovat:
Espoosta tulee matkaketjujen ja laatureittien mallikaupunki, ja Espoon pyörämatkojen kulkumuoto-osuus kasvaa 15 prosenttiin vuoteen 2024 mennessä.

Kulkumuoto-osuuden kasvattaminen syksyn arkipäivinä nykyisestä noin 8 prosentista tavoitteen mukaiseen 15 prosenttiin tarkoittaa pyörämatkojen yli kaksinkertaistamista. Tavoitteeksi asetettiin kunnianhimoisesti 15 prosenttia kansainvälisiin esimerkkeihin ja Brysselin julistukseen nojaten.

Pohjaa kasvulle löytyy. Espoon liikenne 2012 -tutkimuksen mukaan pyöräilijämäärä on kasvanut kymmenessä vuodessa sekä kaupunkikeskuksissa että niiden välisillä pyöräteillä enemmän kuin asukasmäärä.

Pyöräilyn edistämisen suurin potentiaali on alle 10 kilometriä pituisissa matkoissa. Varsinkin 3-5 kilometrin pituisissa matkoissa pyöräilyn tulisi olla sujuvin liikkumisen vaihtoehto.  

Kevyen liikenteen verkosto kehittyy koko ajan. Nyt Espoossa on jalankulku- ja pyöräteitä noin 1 200 kilometriä. Kaikkien kaupunkikeskustojen välillä on pääväylän yhteydessä myös kevyen liikenteen väylä.

Kestävien liikennemuotojen edistäminen on noussut yhdeksi tärkeäksi painopisteeksi niin kansainvälisissä kuin kansallisissakin ilmasto- ja ympäristöpoliittisissa linjauksissa. Maankäyttöä ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, liikennepoliittinen selonteko sekä ilmastopoliittinen ohjelma, jotka kaikki tukevat kävelyn ja pyöräilyn määrän lisäämistä ja olosuhteiden parantamista. Viime vuosina pyöräily on noussut Suomessa vahvasti yhdeksi keinoksi pyrkiä kohti kestävää liikennejärjestelmää.

Pyöräilyn yhteiskuntataloudellisia hyötyjä laskettaessa on todettu, että terveysvaikutukset ovat suurin yksittäinen hyötylaji. Jos pyörämatkojen kulkumuoto-osuutta saadaan Espoossa lisättyä tavoitteen mukaiseen 15 prosenttiin vuoteen 2024 mennessä, saadaan säästettyä 13 ihmishenkeä vuodessa. Lisääntyneen pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen nykyarvo on keskimäärin 8,3 miljoonaa euroa vuodessa. Koko laskenta-ajan lisääntyneen pyöräilyn terveysvaikutusten nykyarvo on 158,3 miljoonaa euroa. Aikasäästöt nousevat sitä merkittävämmäksi, mitä enemmän pyöräverkolla on sujuvaan ja nopeaan pyöräilyyn soveltuvia reittejä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee pyöräilyn edistämisohjelmaa 4.9.


Lisätietoja:
Liikennesuunnittelupäällikkö Markku Antinoja, p. 050 3448046
Suunnitteluinsinööri Silja Savolainen, p. 046 8773000