Espoo hylkäisi yleisten alueiden hulevesimaksut

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
17.4.2018 klo 8.17

Sadevesi tulkii kadulle

Espoo esittää, ettei katujen ja puistojen sade- ja sulamisvesien eli hulevesien hoitamisen kustannuksia aleta periä kiinteistönomistajilta. Hulevesimaksun käyttöönoton mahdollistaisi vuonna 2014 voimaan tullut lakimuutos. Tekninen lautakunta päättää asiasta keskiviikkona 18.4.2018 osana hulevesisopimuksen hyväksymispäätöstä.

Lainsäädännön mahdollistamalla hulevesimaksulla kaupunki voisi velvoittaa Espoon noin 25000 kiinteistöä osallistumaan yleisten alueiden sade- ja sulamisvesien hoitamisesta aiheutuviin investointi- ja käyttökustannuksiin. Maksu olisi esimerkiksi omakotikiinteistöllä noin 100-500 euroa vuodessa.

”Pidämme maksua osin päällekkäisenä kiinteistöveron kanssa. Kiinteistöveroa on korotettu merkittävästi viime vuosina ja uutta kiinteistöille kohdistuvaa maksua voisi tätä taustaa vasten pitää kohtuuttomana”, sanoo kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska.

Tähän saakka hulevesimaksua vastaavat kulut on kustantanut Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY. Lakimuutoksen myötä ne siirtyvät kaupungin vastattaviksi.

Sade- ja sulamisvesien hoitamisesta syntyvät kulut katettaisiin sopimuksen mukaan viemäröintimaksulla, jonka HSY perii Espoon kaupungilta. Tämä edellyttää kaupunkitekniikan määrärahojen korotusta tulevina vuosina viemäröintikustannusten mukaisesti. Määrärahoja tulisi lisätä 0,6 miljoonaa euroa vuonna 2019, 1,2 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 1,8 miljoonaa euroa vuosittain vuodesta 2021 lähtien. Määrärahojen korotuksesta päätetään syksyn 2018 aikana talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Tekninen lautakunta päättää osaltaan hulevesimaksusta osana HSY:n ja jäsenkuntien välistä hulevesisopimusta. Sopimuksella HSY sekä jäsenkunnat Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa sopivat huleveden viemäröinnin järjestämisestä sekä keskinäisestä vastuunjaosta. Sopimus perustuu hulevesin hallintaa koskevan lainsäädännön uudistumiseen syksyllä 2014. Uusissa säännöksissä kiinnitetään erityistä huomiota hulevesien hallintaan ja vastuunjakoon kunnan ja vesihuoltolaitoksen välillä.

Sopimus on samansisältöinen kaikkien jäsenkuntien kanssa, sillä tavoitteena on yhtenäistää toimintatapoja HSY:n ja kuntien kesken. Sopimuksen mukaan HSY huolehtii huleveden viemäröinnistä alueilla, joille hulevesiviemäriverkosto on jo rakennettu sekä alueilla, joille se lähitulevaisuudessa rakennetaan. Jäsenkunnat huolehtivat hulevesien hallinnasta kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueella, jonka ne päättävät itsenäisesti.

Lisätiedot:

Teknisen lautakunnan esityslista 18.4.2018

Hulevesisopimus: HSY:n ja jäsenkuntien välinen sopimus hulevesien viemäröinnistä