Espoo esittää erillislainsäädäntöä suurten kaupunkien asemasta itsehallintoalueuudistuksessa

7.1.2016 klo 13.40

Suurten kaupunkien erityisasemasta ja tehtävistä on säädettävä erikseen, todetaan Espoon kaupunginhallituksen käsittelyyn maanantaina tulevassa lausunnossa itsehallintoalueista ja sote-uudistuksesta. Valtuusto päättää lausunnon sisällöstä 25.1.2016.

Suurten kaupunkien roolia osana itsehallintoalueita pitää selkeyttää ja tarkentaa päällekkäisyyksien välttämiseksi. Suuret kaupungit ja erityisesti Helsingin seutu poikkeavat esimerkiksi väestöpohjaltaan sekä elinkeino- ja yhdyskuntarakenteeltaan muusta Suomesta. Espoon kaupunki on asukasluvultaan suurempi kuin kolmetoista ehdotetuista itsehallintoalueista, ja Uudenmaan maakunta on väestömäärältään 23 kertaa suurempi kuin pienin maakunta.

Itsehallintoalueratkaisun on palveltava myös suurten kaupunkiseutujen kehittämistä, muuten uudistukselle asetetut, erityisesti taloudelliset tavoitteet jäävät toteutumatta. Suurten kaupunkien kasvavat väestöennusteet, segregaatiokehitys, syrjäytymisestä johtuvat ilmiöt ja maahanmuutto poikkeavat muusta maasta. Suurimpien kaupunkiseutujen osalta uudistuksessa tulee tavoitella elinvoiman, elinkeinoelämän ja innovaatiokyvyn merkittävää vahvistumista, ilmastopäästöjen vähentymistä sekä asuntotuotannon lisäämistä ja liikenteen sujuvoittamista. Tämä on myös kansallisen edun mukaista. Elinvoimaisuuden näkökulmasta työllisyys- ja elinkeinopolitiikka nivoutuvat yhteen. Siksi on arvioitava, voidaanko Ely-keskuksilta siirtää alueellisia tehtäviä suurille kaupungeille.

Väestöpohjaltaan selkeästi muita isommalla Uudellamaalla sosiaali- ja terveyspalvelujen toimijoita pitää olla enemmän kuin yksi ja palvelujen tuottaminen tulee organisoida 3-6 alueelle.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajina voisi olla erilaisia tahoja. Esimerkiksi yli 200 000 asukasta kattavat tuottajapoolit voisivat toimia sote-palvelujen tuottajina. Tuottajapooliin voisivat perustaa myös kunnat. Espoo ja halutessaan naapurikunnat voisi muodostaa tämän kaltaisen tuottajapoolin, joka voisi toimia kokeiluna.

Toisena vaihtoehtona Espoo ja halutessaan naapurikunnat voisivat valtakunnallisena kokeiluna muodostaa yhteiskunnallisen yrityksen, Sote oy:n, joka tuottaisi sote-palvelut osin itse ja osin kilpailuttamalla yksityisiä palveluntuottajia sekä ostaisi erikoissairaanhoitoa HUS:lta.

Koko uudistus tulee aloittaa asteittain pohjoisesta etelään kuten kansanterveys- ja perusopetuslaissa tehtiin. Näin uudistus aloitettaisiin alueilta, joilla on väestömäärän, riittävän suurten yksiköiden ja taloudellisten resurssien suhteen liian kapeat hartiat ja joissa muutosvalmius on suurin.

Lisätietoja:

Lausuntoluonnos kokonaisuudessaan

Kaupunginhallituksen esityslista 11.1.2016