Elämä edessä -toimintamalli sai kunniamaininnan Laatukeskuksen Innovaatio-kilpailussa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
12.11.2020 klo 19.10

Espoon kaupungin opiskeluterveydenhoidon innovaatio Elämä edessä on saanut kunniamaininnan Laatukeskuksen kansallisessa Innovaatio-kilpailussa. Uusi toimintamalli on vähentänyt selkeästi opintojen keskeyttämisiä sekä opiskelijoiden päihde-, alkoholi- ja mielenterveysongelmia. Palkinnot jaettiin 12.11.2020 Laatuyhdistys ry:n Laatupäivä 2020 – Kilpailukyky vaatii tekoja -tilaisuudessa.

Elämä edessä -toimintamallissa monialainen tiimi hoitaa nuoren mielenterveysongelmia hänen omassa oppilaitoksessaan. Toimintamallia pilotoitiin Leppävaaran Omnia-ammattioppilaitoksessa, jossa erotettujen opiskelijoiden määrä laski peräti 74 prosentilla. Yleisimmät syyt opintojen keskeyttämiselle ovat mielenterveyden ongelmat ja päihteiden käyttö, mikä saattaa laukaista syrjäytymisen kierteen.

Monialainen tiimi hoitaa, ohjaa ja tukee

Elämä edessä -toimintamalli huomioi nuoren fyysisen terveyden lisäksi mielenterveyden sekä päihde- ja alkoholiongelmat. Nuoren ongelmiin puututaan varhain ja vakioidusti. Palveluun on helppo tulla, koska se on tarjolla nuoren kehitysympäristössä, omassa oppilaitoksessa. Vastaanottoajat ovat riittävän pitkiä, mikä takaa opiskelijan kuulemisen ja kohtaamisen ilman kiirettä. Malli ei herätä häpeää, eikä nosta kokemusta stigmasta, mikä parantaa nuoren hoitoon sitoutuneisuutta.

Kun oppilaitoksessa toimivan monialaisen tiimin verkostomainen työote auttaa opiskelijaa mielenterveyden ongelmissa, niin samalla erityispalvelujen tarve laskee. Leppävaaran Omnian viiden hengen ydintiimissä työskentelee erikoislääkäri, kaksi terveydenhoitajaa, psykiatrinen erikoissairaanhoitaja ja psykologi. Erikoislääkärin työpanos tiimissä mahdollistaa psyykkisten sairauksien hoidon, lääkityksen aloituksen ja seurannan.

Kaikkien pilottiin osallistuneiden ammattilaisten osaaminen laajeni ja kasvoi entiseen verrattuna. Työjako on selkeä, eikä päällekkäistä työtä tehdä, mikä parantaa työtyytyväisyyttä. Toimintamallin avulla on saatu enemmän ja vaikuttavampia tuloksia, vaikka henkilöstön määrä on pysynyt samana.

Asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla

Opiskelujen keskeyttämiseen ja nuorten mielenterveysongelmiin haluttiin puuttua, koska kolmannes kouluterveyskyselyyn vuonna 2019 vastanneista ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista tytöistä kertoi kärsineensä masennuksen ja ahdistuneisuuden oireista, pojista 16 prosenttia.

Elämä edessä on selkeä toimintamalli, joka on sovellettavissa muihin perusterveydenhuollon sekä nuoriso- ja aikuispsykiatrian toimintaan. Työskentely voi laajentua monialaiseksi verkostotyöksi opiskeluhuollon, sosiaalityön, lastensuojelun tai mielenterveys- ja päihdepalveluiden toimijoiden kanssa. Mallin käyttö kaventaa nuorten välisiä terveyseroja ja katkaisee huono-osaisuuden ylisukupolvisuutta.

Elämä edessä -toimintamalli ei ole ainoastaan täyttänyt opiskelijoiden odotuksia, vaan ylittänyt ne: kliinisen arvion mukaan asiakastyytyväisyys on ollut 80 prosenttia. Jatkossa asiakastyytyväisyyden ja eri mittareiden systemaattista seurantaa kehitetään.

Lisätietoa
terveydenhoidon asiantuntija Minna Eväsoja, p. 043 824 7077, minna.evasoja@espoo.fi

Laatukeskuksen tiedote: Suomen laatupalkinnon saaja sekä Quality Innovation Award voittajat ja kunniamaininnan saajat palkittiin 12.11.2020