ESR-rahoitushaku pilotti- ja kokeiluhankkeille työllistämiseen

11.3.2016 klo 14.15

ESR-hakuun toivotaan mukaan pilotti- ja kokeiluhankkeita, jotka kehittävät asiakaslähtöisyyttä ja asiakaspalvelukanavia tavoitteenaan ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen.

Hankerahoitusta voivat hakea kuutoskaupunkien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu) omat organisaatiot sekä kuutoskaupunkien alueella toimivat työvoimapalvelujen tarjoajat ja kehittäjät, kunnat, koulutusorganisaatiot, sosiaalipartnerit, järjestöt ja muut toimialaan liittyvät organisaatiot.

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman ESR-haku avautui 1.3.2016. Hämeen ELY-keskuksen avaama haku koskee kestävän kaupunkikehittämisen 6Aika-strategian painopistettä Avoin osallisuus ja asiakkuus. Avoin osallisuus ja asiakkuus -painopisteessä etsitään keinoja siihen, miten asiakkaat otetaan paremmin mukaan palvelujen kehittämiseen. Miten erilaisia asiakaspalvelukanavia voidaan kehittää?

Tässä haussa hankkeen tulee lisäksi edistää nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien kuten korkeakoulututettujen, maahanmuuttajien ja ikääntyneiden työntekijöiden työllistymistä.

Ennen hakemuksen jättämistä kannattaa tutustua hakijan ohjeeseen ja hakuilmoitukseen. Hakemukset jätetään sähköiseen EURA-järjestelmään viimeistään 15.4.2016.

Millaisia hankkeita rahoitetaan?

Rahoitettavaksi haetaan yhteishankkeita, joissa on toteuttajia vähintään kahden kuutoskaupungin alueelta. Hankkeiden tulee kohdistua vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelle. Lisäksi hankkeiden tulee olla vähintään kahden eri toteuttajan yhteishankkeita, ja hakijoina tulee olla toimijoita vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelta.

Haussa haetaan kehittämishankkeita, joissa tulee olla konkreettisia toimenpiteitä kohderyhmille, jotka ovat rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteen 6.1 mukaisia: nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen. Muita heikossa työmarkkina-asemassa olevia voivat olla esimerkiksi korkeakoulututetut, maahanmuuttajat ja ikääntyneet työntekijät. Hankehakemuksessa tulee esittää konkreettiset toimenpiteet, jotka kohdistetaan kohderyhmänä oleville henkilöille tai tahoille.

Hankkeiden valmistelussa kannattaa olla yhteydessä kuutoskaupunkeihin, jotta varmistetaan pilottihankkeen kytkeytyminen kaupungin työllisyydenhoidon linjauksiin (ks. Espoon ja muiden kaupunkien yhteystiedot alla). 6Aika-strategian mukaisesti hankkeissa tulee edistää yhteistyötä eri sidosryhmien välillä (esim. julkishallinto, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, yritykset, kolmas sektori ja loppukäyttäjät).

Työllisyyttä tukevia hankkeita

Rahoitusta hakevien hankkeiden on toteutettava rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 3 erityistavoitetta 6.1: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien kuten korkeakoulututettujen, maahanmuuttajien ja ikääntyneiden työntekijöiden työllistymisen edistäminen. Lisätietoja Rakennerahaston toimintalinjoista ja erityistavoitteista Rakennerahaston sivulta.

ESR-haussa haetaan pilotti- ja kokeiluhankkeita, joiden toimenpiteet kohdistuvat erityistavoitteen kohderyhmille. Tässä haussa kaupungit ovat nostaneet erityisiksi kohderyhmäksi nuoret ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat, kohderyhmälle palveluja tarjoavat tahot sekä kohderyhmän potentiaaliset työllistäjät – erityisesti mikro- ja pk-yritykset.

Hankkeiden tuettava 6Aika-kärkihanketta

Haettavien pilotti- ja kokeiluhankkeiden tulee myös tukea 6Aika-strategian Avoin osallisuus ja asiakkuus -painopisteen tavoitteita sekä palveluinnovaatioiden kehittymistä kuutoskaupunkien alueella.

6Aika-strategian painopisteen Avoin osallisuus ja asiakkuus tavoitteena on:

  • Tuottaa uutta sisällöllistä tai menetelmällistä yhteistyötä asiakaspalvelumallien eri osien (kuten asiakkuuksien hallinta, monikanavaisuus, monituottajuus) kehittämiseen
  • Hyödyntää kehittämisessä palvelumuotoilua ja yhteiskehittämisen toimintamalleja
  • Tuottaa tunnistetuille asiakassegmenteille ratkaisuja, jotka lisäävät palvelujen tuottavuutta, luovat uutta yrittäjyyttä ja/tai vähentävät julkisten palvelujen kysyntää

Painopistettä tukevien pilottihankkeiden tavoitteena tulee olla:

  • Luoda ja kokeilla digitalisaatiota hyödyntäviä uusia toimintamalleja ja -tapoja työllistymisen edistämiseksi valituissa erityistavoitteen kohderyhmissä
  • Löytää keinoja eri kohderyhmien osaamisen tunnistamiseen ja tuoda uusia menetelmiä työllistymiseen ja yrittäjyyteen
  • Hyödyntää eri toimijoiden yhteiskehittämistä
  • Saada hankkeiden aikana käyntiin kokemusten ja tulosten levittäminen laaja-alaisesti muiden toimijoiden käyttöön

Lisätietoja:

Hämeen ELY-keskus (ESR-sisällöt):
Jukka Anttila
Rahoitusasiantuntija
jukka.anttila(at)ely-keskus.fi
Puh. 0295 021 241

Espoo

Johanna Lyytikäinen
Projektikoordinaattori / 6Aika-koordinaatio
johanna.lyytikainen(at)espoo.fi
Puh. 040 723 1833

Said Aden
Työllisyysasioiden päällikkö
said.aden(at)espoo.fi
Puh. 043 825 1950

Helsinki

Robert Ericsson
Hankeasiantuntija / 6Aika-koordinaatio
robert.eriksson (at) hel.fi
Puh. 040 6720829

Vantaa

Asko Räsänen
Erikoisasiantuntija / 6Aika-koordinaatio
asko.rasanen(at)vantaa.fi
Puh. 09 8392 2600

Soile Huumonen
Suunnittelija / Työllisyysasiat
soile.huumonen(at)vantaa.fi
Puh. 050 314 6224

Tampere

Jukka Järvinen
Aluekehityspäällikkö / 6Aika-koordinaatio
jukka.jarvinen(at)tampere.fi
Puh. 040 724  1112

Tuula Mikkonen
Suunnittelupäällikkö / Työllisyysasiat
tuula.mikkonen(at)tampere.fi
Puh. 040 8004 962

Turku

Anna-Mari Sopenlehto
Asiantuntija / 6Aika-koordinaatio
anna-mari.sopenlehto(at)turku.fi
Puh. 050 559 0239

Mika Helva
Palvelujohtaja / Työllisyysasiat
mika.helva(at)turku.fi
Puh. 040 124 6498

Jaana Malen
Toimistopäällikkö / Työllisyysasiat
jaana.malen(at)turku.fi
Puh. 050 342 4554

Oulu

Juha Sirviö
Ohjelmakoordinaattori / 6Aika-koordinaatio
juha.sirvio(at)ouka.fi
Puh. 050 569 5281

Saila Lehto
Ohjelmakoordinaattori / Työllisyysasiat
saila.lehto(at)ouka.fi
Puh. 050 572 8533

Lue lisää

ESR-hankehaku auki!