Vesiensuojelu ja jätevedet

Ympäristökeskus valvoo vesilain ja vesihuoltolain noudattamista sekä vesiensuojelua. Lisäksi ympäristökeskus tarkkailee puhdistamoiden, kaatopaikkojen sekä maan- ja lumenläjitysalueiden vesistövaikutuksia, ratkoo ojituksiin ja jätevesien johtamiseen liittyviä riita- ja hakemusasioita sekä käsittelee vapautushakemukset.

Ympäristöterveys valvoo talousveden ja yleisten uimarantojen vedenlaatua.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vastaa talousveden toimittamisesta, jätevesien ja sadevesien johtamisesta sekä jätevesien puhdistamisesta.

Haja-asutuksen jätevedet

Viemäriverkostoon kuulumattoman kiinteistön omistajan tai haltijan on huolehdittava, että jätevedet käsitellään vaatimusten mukaisesti. Jäteveden käsittelystä säädetään ympäristönsuojelulaissa (527/2014) ja valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (VNA 157/2017).

Kiinteistön omistajalla on oltava kiinteistönsä jätevesijärjestelmästä selvitys sekä käyttö- ja huolto-ohje. Selvitys ja ohje säilytetään kiinteistöllä ja esitetään pyydettäessä valvontaviranomaiselle.

Kiinteistön jätevesijärjestelmä on kunnostettava 31.10.2019 mennessä, jos rakennus sijaitsee enintään 100 metriä vesistöstä tai merestä, tai kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä sijaitsee vedenhankinnan pohjavesialueella.

Järjestelmän kunnostamisesta voidaan myöntää poikkeus, jos jätevesien määrä on huomattavan pieni tai kustannukset ovat kohtuuttomia kiinteistön omistajalle.

Jätevesijärjestelmän muuttamiseen tai uuden järjestelmän rakentamiseen on haettava rakennusvalvonnalta toimenpidelupa.

Tietoa jätevesien käsittelyvaatimuksista ja jätevesijärjestelmien suojaetäisyyksistä löytyy myös kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä. Erityisesti on huomioitava, että joillakin alueilla edellytetään jätevesien keräämistä umpisäiliöön.

Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja hulevesiviemäriin liittämisestä

Vesihuoltolain (119/2001) mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja hulevesiviemäriin. Lain tavoitteena on turvata hyvälaatuinen talousvesi sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti.

Ympäristökeskus voi hakemuksesta myöntää kiinteistölle vapautuksen vesihuoltolain 10 §:n mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vesijohtoon ja jätevesiviemäriin lain 11 §:ssä määritellyin perustein ja vapautuksen 17 b §:n mukaisesta liittämisvelvollisuudesta hulevesiviemäriin 17 c §:ssä määritellyin perustein.

Maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittaminen

Nitraattiasetus, eli Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamiseksi, koskee kaikkia eläinsuojia ja kaikkea pelto- ja puutarhaviljelyä. Asetus sisältää määräyksiä, jotka koskevat muun muassa maaperän lannoitusta, karjan lannan käyttöä ja varastointia, säiliörehun puristenesteen talteenottoa sekä karjasuojien ja jaloittelualueiden sijoittamista.

Lisäksi ympäristönsuojelumääräyksissä on hevostalleja ja lannan käsittelyä koskevia määräyksiä ja ohjeita.

Ilmoita öljyvahingosta

Mikäli havaitset öljy- tai kemikaalivahingon, ilmoita siitä vesien pilaantumisvaaran vuoksi heti yleiseen hätänumeroon 112.