Vesiensuojelu ja jätevedet

Ympäristökeskus valvoo vesilain ja vesihuoltolain noudattamista sekä vesiensuojelua. Lisäksi ympäristökeskus tarkkailee puhdistamoiden, kaatopaikkojen sekä maan- ja lumenläjitysalueiden vesistövaikutuksia, ratkoo ojituksiin ja jätevesien johtamiseen liittyviä riita- ja hakemusasioita sekä käsittelee vapautushakemukset.

Ympäristöterveys valvoo talousveden ja yleisten uimarantojen vedenlaatua.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vastaa talousveden toimittamisesta, jätevesien ja sadevesien johtamisesta sekä jätevesien puhdistamisesta.

Haja-asutuksen jätevedet

Viemäriverkostoon kuulumattoman kiinteistön omistajan tai haltijan on huolehdittava, että jätevedet käsitellään vaatimusten mukaisesti. Jäteveden käsittelystä säädetään ympäristönsuojelulaissa (527/2014) luvussa 16 ja valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (VNA 157/2017).

Kiinteistön omistajalla on oltava kiinteistönsä jätevesijärjestelmästä selvitys sekä käyttö- ja huolto-ohje. Selvitys ja ohje säilytetään kiinteistöllä ja esitetään pyydettäessä valvontaviranomaiselle.

Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 5 ja 6 §:ssä on annettu tiukempia vaatimuksia tärkeillä pohjavesialueilla ja vesistöjen lähellä sijaitseville jätevesijärjestelmille ja järjestelmien suojaetäisyyksille. Erityisesti on huomioitava, että joillakin alueilla edellytetään jätevesien keräämistä umpisäiliöön.

Kiinteistön jätevesijärjestelmä on kunnostettava 31.10.2019 mennessä, jos rakennus sijaitsee enintään 100 metriä vesistöstä tai merestä, tai kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä sijaitsee vedenhankinnan pohjavesialueella. Järjestelmän uusimistarpeen omalla kiinteistöllä voi tarkistaa Suomen ympäristökeskuksen jätevesisivustolta.

Tietoa jätevesijärjestelmistä, niiden huollosta ja suunnittelusta

Suomen vesiensuojeluyhdistysten sivustolla on paljon tietoa jätevesijärjestelmistä, niiden huollosta ja rakentamisesta.

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen sivustolla on samoin paljon tietoa jätevesijärjestelmistä, niiden huollosta ja rakentamisesta ja paikallisten suunnittelijoiden yhteystietoja.

Hajavesihelppi on työkalu, tietotyökalu, joka auttaa vertailemaan jätevesijärjestelmien ominaisuuksia.

Suomen ympäristökeskuksen puhdistamosivulla esitellään eri jätevesien käsittelylaitteistoja ja -menetelmiä, sekä niillä saavutettavia tuloksia.

Jätevesijärjestelmän muuttamiseen tai uuden järjestelmän rakentamiseen on haettava rakennusvalvonnalta.

Poikkeuksen hakeminen jätevesijärjestelmän kunnostamisesta

Järjestelmän kunnostamisesta voidaan myöntää poikkeus, jos jätevesien määrä on huomattavan pieni, vesihuolto on pian laajentumassa kiinteistön alueelle tai kustannukset ovat kohtuuttomia kiinteistön omistajalle. Poikkeus myönnetään pääsääntöisesti määräajaksi enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Lisätietoa löytyy lomakkeista, joilla poikkeusta voi hakea.

Poikkeusta Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä on tarpeen hakea vain, jos järjestelmä täyttää ympäristönsuojelulain mukaiset perustason puhdistusvaatimukset, mutta ei ympäristönsuojelumääräysten ja valtioneuvoston asetuksen mukaisia ankarampia puhdistusvaatimuksia.

Hakemuksen käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu 110 e.

Miten hakemus tehdään?

 • Täytä hakemuslomake.
 • Täytä liite 2 (docx, 61 Kt) (jätevesijärjestelmän kuvaus). Jos jätevesijärjestelmiä on kiinteistöllä useita (esim. asuinrakennuksella yksi ja saunalla toinen), täytä jokaisesta oma liite 2.
 • Liitä hakemukseen asemapiirros liitteeksi 1. Asemapiirroksesta tulee ilmetä rakennusten, jäteveden käsittelyjärjestelmien ja purkupaikkojen sijainnit sekä rajat ja talousvesikaivot. Asemapiirroksen voi tehdä myös itse. Pohjana voi käyttää esim. Espoon karttapalvelun karttapohjaa.
 • Poikkeamiseen on useita eri perusteita, joille on jokaiselle oma liite. Voit käyttää yhtä tai useampaa, mutta täytä vain tarpeelliset liitteet.
 • Täytä liite 4 (poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä), jos haet poikkeusta vain Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä ja kiinteistön jätevesijärjestelmä täyttää ympäristönsuojelulain mukaiset perustason puhdistusvaatimukset.
 • Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu niin, että kuormitus lisääntyy tai kiinteistön omistukseen tai hallintaoikeuteen tulee muutoksia.
   

Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin liittämisestä

Vesihuoltolain (119/2001) mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Lain tavoitteena on turvata hyvälaatuinen talousvesi sekä suojella viemäröinnin avulla ympäristöä ja ihmisten terveyttä. Vesijohtoon ja jätevesiviemäriin liittymisestä saa tietoa HSY:ltä.

Ympäristökeskus voi hakemuksesta myöntää kiinteistölle vapautuksen vesihuoltolain 10 §:n mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vesijohtoon ja jätevesiviemäriin lain 11 §:ssä määritellyin perustein. Vapautuksen saamiseksi kaikkien seuraavien on toteuduttava:

 • Liittäminen verkostoon muodostuisi kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy.
 • Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.
 • Vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä.
 • Jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä jätevedet voidaan johtaa ja käsitellä ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti.

Hakemuksessa tulee olla

 • perustelut liittämisen kohtuuttomuudesta
 • kustannusarvio liittämisestä, jos perusteluna ovat liittämisestä aiheutuvat kohtuuttomat kustannukset
 • vesijohtoon liittämisestä vapautusta haettaessa enintään vuoden vanha tutkimustulos kaivoveden laadusta
 • jätevesiviemäriin liittämisestä vapautusta haettaessa
  • tarkka kuvaus kiinteistön jätevesijärjestelmästä
  • liitteenä karttapiirros, jossa esitetään lähistön kaivot, jätevesijärjestelmän sijainti ja jäteveden johtaminen kiinteistöllä sekä johtaminen pois kiinteistöltä ojaan tai vesistöön saakka
  • liitteenä naapurin suostumus, jos jätevesijärjestelmässä käsitelty vesi lopuksi johdetaan kiinteistön rajaojaan tai naapurikiinteistöllä sijaitsevaan ojaan tai vesistöön.

Hakemuslomakkeessa olevassa ohjeesta löytyy tarkempia ohjeita, kuten esimerkit jäteveden johtamisen kuvauksesta ja karttapiirroksesta.

Maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittaminen

Nitraattiasetus, eli Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamiseksi, koskee kaikkia eläinsuojia ja kaikkea pelto- ja puutarhaviljelyä. Asetus sisältää määräyksiä, jotka koskevat muun muassa maaperän lannoitusta, karjan lannan käyttöä ja varastointia, säiliörehun puristenesteen talteenottoa sekä karjasuojien ja jaloittelualueiden sijoittamista.

Lisäksi ympäristönsuojelumääräyksissä on hevostalleja ja lannan käsittelyä koskevia määräyksiä ja ohjeita.

Ilmoita öljyvahingosta

Mikäli havaitset öljy- tai kemikaalivahingon, ilmoita siitä vesien pilaantumisvaaran vuoksi heti yleiseen hätänumeroon 112.