Meluntorjunta

Kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä opastetaan melun ja tärinän torjuntaan. Yleisperiaatteena on, ettei asuin- ja työpaikka-alueiden lähettyvillä saa aiheuttaa tarpeetonta melua.

Meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018 - 2022

Espoon ja Kauniaisten kaupunkien meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018 - 2022 sisältää yhdeksän toimenpidettä erityisesti liikennemelun vähentämiseksi. Siinä on määritelty myös pitkän aikavälin tavoitteet meluntorjunnalle. Toimintasuunnitelman taustalla on vuonna 2017 valmistunut EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys, joka on niin ikään tehty yhteistyössä Kauniaisten kanssa.

Meluntorjunta on oleellinen osa kaupunkisuunnittelua, jota tehdään yhdessä asukkaiden kanssa. Kaupunkilaisilla oli mahdollisuus osallistua meluntorjunnan toimintasuunnitelman valmisteluun vastaamalla suunniteltuja toimenpiteitä koskevaan kyselyyn. Vastauksissa tärkeimmiksi nousseet toimenpiteet ovat mukana lopullisessa suunnitelmassa.

Vastaajat äänestivät ehdotetuista meluntorjuntatavoista tärkeimmäksi meluesteiden rakentamisen. Toiseksi tärkeimpänä toimenpiteenä pidettiin hiljaisiksi koettujen alueiden säilyttäminen. Myös muita esiin nousseita toiveita on sisällytetty suunnitelman toimenpiteisiin, ja ne huomioidaan kaupunkisuunnittelussa.

Asukkailla oli myös mahdollisuus kommentoida toimintasuunnitelman luonnosta kevään aikana. Kaikki suunnitelmaluonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen löytyvät lopullisesta suunnitelmasta.

Lisätietoja meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta antaa ympäristötarkastaja Maria Favorin, puh. 043 827 2259, maria.favorin@espoo.fi.

Espoon ja Kauniaisten kaupunkien meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018 - 2022 (pdf, 10695 Kt)

Lue lisää kaupungin meluntorjuntatyöstä ympäristökeskuksen blogista.

Meluilmoitus tilapäisestä häiritsevästä melusta

Meluilmoitukset erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta tehdään ympäristökeskukseen. Kaavoitusasioissa ympäristökeskus tai ympäristölautakunta ottaa usein kantaa suunnitelmien meluvaikutuksiin. Ympäristökeskus valvoo, ohjaa ja edistää meluntorjuntaa Espoossa sekä teettää tarpeen mukaan meluntorjuntaan liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä.

Milloin tarvitsen meluilmoituksen?

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on usein tehtävä meluilmoitus. Meluilmoituksen tarve riippuu muun muassa työajoista, työn kestosta ja työstä aiheutuvasta häiriöstä. Esimerkiksi murskaustyöt, moottoriurheilukilpailut, pitkäkestoiset louhinta- ja paalutustyöt, muut erityisen meluisat rakennus- ja purkutyöt sekä suuret ulkoilmakonsertit edellyttävät tiedottamisen lisäksi yleensä myös meluilmoituksen. Myös erityisen häiritsevää melua aiheuttavat suuret yleisötapahtumat, lentonäytökset, yleisölennätykset tai ilotulitukset saattavat edellyttää meluilmoitusta.

Meluavien toimintojen meluilmoituksen tarve on kuvattu tarkemmin ympäristönsuojelumääräysten 25 pykälässä. Ole etukäteen hyvissä ajoin yhteydessä ympäristökeskukseen, jos et ole varma meluilmoituksen tarpeellisuudesta. Ilmoitusta koskevassa päätöksessä ympäristökeskus antaa tarvittavat määräykset tilapäisten töiden tai tapahtumien melun torjumiseksi. Katso myös rakentamisen meluntorjunnan ohjeita. (pdf, 270 Kt)

Neuvontaa pientalorakentajille meluasioissa

Rakennusvalvonta valvoo meluntorjuntaa koskevien rakentamis- ja kaavamääräysten toteuttamista sekä neuvoo erityisesti pientalojen rakentajia melukysymyksissä lupakäsittelyn yhteydessä.

Asuntoihin ja muihin sisätiloihin kantautuva melu

Ympäristöterveys valvoo asuntoihin ja muihin sisätiloihin, kuten kouluihin ja päiväkoteihin, kantautuvan melun torjuntaa sekä tekee oman harkintansa mukaan asukkaisiin ja asuinhuoneistoihin kohdistuvan melun, ei kuitenkaan liikennemelun, mittauksia.

Meluesteet

Kaupunkitekniikan keskus rakentaa liikenneväylien yhteyteen meluesteitä ja vastaa niihin liittyviin kysymyksiin.

Kaavoitus ja liikennemelu

Kaupunkisuunnittelukeskus suunnittelee maankäyttöä kaavoituksella ja ohjaa myös meluntorjuntaa asemakaavamääryksillä. Liikennesuunnitteluosasto seuraa liikenteen kehitystä ja tutkii liikenteen aiheuttamaa melua lähtötiedoiksi kaavoitusta varten.

Neuvontaa kiinteistöjen omatoimiseen meluntorjuntaan

Neuvoja liikennemelun omatoimiseen torjuntaan tarjotaan Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteistyönä laaditussa oppaassa Neuvoja kiinteistöjen omatoimiseen meluntorjuntaan. Oppaan tarkoituksena on antaa kuntalaisille perustiedot toimenpiteistä, joilla on mahdollista parantaa asuinpaikan melutilannetta omatoimisesti.