Maaperänsuojelu

Maaperänsuojelun tarkoituksena on paitsi ennaltaehkäistä maaperän vaurioitumista myös kunnostaa jo vaurioituneita alueita sekä estää haittojen leviäminen.

Ympäristökeskus seuraa pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostustoimintaa kaupungin alueella ja pyrkii edistämään kunnostustoimia sekä ylläpitää luetteloa pilaantuneista kohteista muun muassa kaavoitusta ja muuta maankäyttöä varten. Maaperänsuojeluun liittyviä säädöksiä on useissa laeissa sekä Espoon ympäristönsuojelumääräyksissä.

Pilaantunut maaperä

Maaperä on pilaantunutta, kun siinä olevan haitallisen aineen pitoisuus ylittää selvästi luonnontilaisen pitoisuuden. Tällaisia haitallisia aineita ovat muun muassa öljyt, raskasmetallit ja torjunta-aineet. Pilaantuneisuus voi aiheuttaa haittaa ihmisten terveydelle ja luonnolle tai vähentää ympäristön viihtyisyyttä ja käyttöarvoa. Pilaantuneella alueella on ollut yleensä teollista toimintaa, jätteiden käsittelyä tai maahan hautaamista tai öljyjen ja kemikaalien varastointia.

Espoossa on noin 250 kohdetta, joissa maaperän on todettu tai epäillään olevan pilaantunut. Näistä valtaosa on polttoaineiden jakeluasemia, kasvihuoneita ja teollisuuskiinteistöjä. Joukossa on myös käytöstä poistettuja entisiä kaatopaikkoja, venesatamia ja kohteita, joissa sijaitsee öljysäiliö. Maaperän tila tulee varmistaa toiminnan loppuessa tai käyttötarkoituksen muuttuessa.

Öljy- ja kemikaalivahingot sekä öljysäiliöt

Välittömästi torjuntaa vaativista öljy- ja kemikaalivahingoista pitää ilmoittaa heti yleiseen hätänumeroon 112.

Polttoaineiden jakeluasemilta maaperään voi joutua bensiiniä maanalaisista polttoainesäiliöistä tai tankkauksen yhteydessä. Myös lämmitysöljysäiliöiden käyttöön liittyy maaperän pilaantumisen riski. Sen takia maanalaiset öljy- ja polttoainesäiliöt ja muut kemikaalisäiliöt sekä tärkeillä pohjavesialueilla sijaitsevat maanpäälliset öljy- ja polttoainesäiliöt on tarkastettava säännöllisesti 2–10 vuoden välein. Öljysäiliön mahdollinen paluuputki on samalla tarkastettava painekokeella.

Ympäristökeskus suosittelee vanhojen öljysäiliöiden uusimista tai korvaamista muulla lämmitysjärjestelmällä. Uusia lämmitysöljysäiliöitä tai niiden putkistoja ei saa enää sijoittaa maan alle tärkeillä pohjavesialueilla. Uusien kiinteiden maanpäällisten säiliöiden tulee pohjavesialueilla olla kaksivaippaisia tai ne on varustettava suoja-altaalla, ja polttoneste tulee johtaa säiliöstä polttimolle yksiputkijärjestelmällä.

Käytöstä poistettu maanalainen öljy-, polttoaine- tai muu kemikaalisäiliö on puhdistutettava ja nostettava. Öljysäiliön käytöstä poistamisesta tulee ilmoittaa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle toimittamalla pelastuslaitokselle öljysäiliön puhdistustodistus. Säiliön nostosta on ilmoitettava ympäristökeskukselle hyvissä ajoin ennen toimenpidettä, sillä ympäristökeskus tarkastaa maaperän kunnon yleensä säiliön noston yhteydessä.

Säiliötä ei tarvitse nostaa, jos se on ennen 1.3.2005 asianmukaisesti puhdistettu ja täytetty hiekalla tai muulla hyväksyttävällä aineella. Ympäristökeskus voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen nostovelvollisuudesta, jos poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle

Kasvihuoneet

Kasvihuoneissa ongelmia aiheuttavat torjunta-aineiden sisältämät raskasmetallit, hitaasti hajoavat orgaaniset yhdisteet (POP) sekä öljylämmityksestä aiheutuva riski. Kasvihuoneiden maaperä on kunnostettu noin 15 kohteessa Espoossa.

Kaatopaikat

Vanhojen kaatopaikkojen maaperää pilaavat ongelmajätteet, joita tuotiin kaatopaikoille ennen ongelmajätelaitosten rakentamista. Espoossa on yksi käytössä oleva ja 10 käytöstä poistettua kaatopaikkaa. Käytöstä poistettujen kaatopaikkojen maaperää on tutkittu ja osalla on voimassa oleva ympäristölupa kunnostuksen aloittamiseksi. Yksi kaatopaikoista on jo kunnostettu.

Venesatamat

Venesatamissa maaperää pilaavat veneiden pohjamaalien sisältämät raskasmetallit ja tributyylitina (TBT) sekä trifenyylitina (TPT). Maaleja on käytetty yleisesti estämään vesieliöiden kiinnittymistä veneiden pohjaan. Tinayhdisteet kulkeutuvat pohjan sedimenttiin, josta ne siirtyvät ravintoketjun mukana pienemmistä vesieliöistä kaloihin ja muihin lajeihin. Tinayhdisteiden käyttö on nykyisin kiellettyä, ja vanha myrkyllinen maalikin on täytynyt poistaa veneen pohjasta vuoteen 2008 mennessä.