Hulevesitulvariskien alustava arviointi

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
29.1.2019 klo 15.56

Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010) ja sitä täydentävä asetus (659/2010) edellyttävät kuntaa tekemään hulevesistä aiheutuvien tulvien alustavan arvioinnin ja nimeämään mahdollisesti merkittävät hulevesitulvariskialueet. Lain tarkoituksena on tulvariskien vähentäminen, tulvista aiheutuvien vahinkojen ehkäiseminen ja lieventäminen sekä edistää tulviin varautumista. Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa huomioidaan tulvan todennäköisyys sekä yleiseltä kannalta aiheutuvat mahdollisesti vahingolliset seuraukset ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle, yhteiskunnan kannalta tärkeille toiminnoille, taloudelliselle toiminnalle, ympäristölle sekä kulttuuriperinnölle.

Hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin perusteella kunta nimeää tunnistetut mahdolliset hulevesitulvariskialueet tai toteaa ettei kunnalla ole tällaisia alueita. Jos arvioinnin perusteella kunnan alueella sijaitsee merkittävä hulevesitulvariskialue, on alueelle laadittava tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä tulvariskien hallintasuunnitelma. Ehdotus tulvariskialueiden nimeämisestä tai nimeämättä jättämisestä tulee asettaa julkisesti nähtäville ja tiedottaa asiasta. Kunnan jäsenille ja osallisille on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä asiassa.

Tehdyssä arvioinnissa lähtötietoina käytettiin muun muassa Suomen ympäristökeskuksen laatimaa alustavaa hulevesitulvakarttaa, hulevesiviemäriverkosto- ja rakennustietoja, erilaisia maastotietokantoja sekä useista lähteistä saatuja tietoja aiemmin tapahtuneista hulevesitulvista. Työryhmässä on ollut mukana Espoon kaupunkitekniikan keskus, ympäristökeskus, kaupunkisuunnittelukeskus sekä HSY:n vesihuolto. Tehdyn arvion perusteella työryhmä on todennut, ettei Espoossa ole alueita, jotka olisi syytä nimetä lain tarkoittamiksi merkittäviksi hulevesitulvariskialueiksi. Espoon kaupunki huomioi hulevesitulvariskiasiat käynnissä olevissa ja uusissa hankkeissa sekä harjoittaa jatkuvaa hulevesien hallintaa.

Ehdotus hulevesitulvariskien alustavaksi arvioinniksi on nähtävillä 30.1. – 28.2.2019 virka-aikana teknisen ja ympäristötoimen näyttelytilassa, Virastopiha 3, katutaso, Espoon keskus. Lisäksi ehdotukseen voi tutustua internet-sivuilla https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/Ymparistovalvonta/Hulevedet.

Asiaa koskevat mielipiteet ja huomautukset on toimitettava nähtävilläoloaikana kirjallisesti tekniselle lautakunnalle osoitteella: Kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI, (käyntiosoite: Siltakatu 11, 3. krs, kauppakeskus Entresse) tai sähköpostitse kirjaamo@espoo.fi. Muistutuksen voi toimittaa myös asiointipisteisiin.

Ehdotuksen nähtävillä oloajan jälkeen tekninen lautakunta päättää asiasta kuntalaisten ja osallisten mielipiteiden ja lausuntojen perusteella.

Espoo

28.1.2019

Kaupunkitekniikan keskus

Liite: Espoon kaupunki, Hulevesitulvariskien alustava arviointi