Ympäristönsuojelumääräykset

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräykset ovat valtuuston hyväksymiä kunnallisia määräyksiä, jotka täydentävät olemassa olevaa ympäristölainsäädäntöä. Määräysten tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista.

Ympäristönsuojelumääräykset ovat voimassa koko kaupungin alueella ja velvoittavat kaikkia kaupungin alueella toimivia asuinpaikasta riippumatta. Ympäristönsuojelumääräyksissä on määräysten lisäksi suosituksia ja lisätietoja muusta lainsäädännöstä. Määräysten toteutumista valvoo ympäristökeskus.

Otteita määräyksistä

Talousjätevedet on käsiteltävä noudattaen vähimmäisvaatimuksia tiukempaa ohjeellista puhdistustasoa ranta-alueilla, Dämmanin vedenpuhdistuslaitoksen lähisuoja-alueella ja tärkeillä pohjavesialueilla, jos kiinteistöä ei ole liitetty vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin. Käymäläjätevesien imeyttäminen maahan on kiellettyä. Tärkeillä pohjavesialueilla myös muiden talousjätevesien imeyttäminen maahan on kielletty. Kiinteistön jätevesijärjestelmä on saatettava vastaamaan ympäristönsuojelumääräyksiä 15.3.2016 mennessä.

Auton pesu on kiellettyä katujen varsilla ja muilla yleisillä alueilla. Pesussa syntyvät jätevedet pitää puhdistaa ennen niiden johtamista vesistöön. Tärkeillä pohjavesialueilla kaikki pesuvedet suositellaan johdettaviksi jätevesiviemäriin.

Kulkuväylät on pidettävä mahdollisimman puhtaina. Hiekoitushiekan koneellisen poistamisen ja muun koneellisen puhtaanapitotyön aiheuttama pölyäminen on estettävä mahdollisimman tarkkaan esimerkiksi kostuttamalla.

Rakennusten julkisivujen ja muiden ulkoisten kivi- ja metallirakenteiden kunnostustyötä tekevän on tehtävä Espoon kaupungin ympäristökeskukselle ilmoitus mainitusta työstä vähintään 14 vuorokautta ennen työn aloittamista. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä rakennusten ulkoseinien ja muiden ulkona olevien rakenteiden vähäisestä puhdistuksesta, kunnostuksesta tai paikkauskorjauksesta.

Lehtipuhaltimien käyttö hiekan poistamiseen on kielletty.

Puutarhajätteiden vienti puistoihin ja kaupungin metsiin pois omalta pihalta on kielletty. Katso määräysten 15 §. Niittojäte joka syntyy niitettäessä vesistöjä, tulee kerätä talteen ja esimerkiksi kompostoida kuivalla maalla. Ruoppaamiseen ja niittämiseen saatetaan lisäksi tarvita maisematyölupa, jolloin on otettava yhteys kaupunkisuunnittelukeskukseen.

Veneiden pohjamaali on poistettava sellaisella alustalla, jolta maalijätteen saa mahdollisimman hyvin kerättyä talteen. Veneiden hiontapölyn leviäminen ympäristöön on niin ikään estettävä mahdollisimman hyvin. Hiilivetyliuottimia sisältäviä pesuaineita ei pidä käyttää, ellei pesupaikalla ole erotuskaivoa ja viemäriliittymää. Myrkkymaalaukseen saa käyttää vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) hyväksymiä antifouling-maaleja eikä venettä saa laskea veteen ennenkuin maali on täysin kuivunut. Sisävesillä antifouling-maalien käyttö on kokonaan kielletty. Moottorin huollossa on huomattava, että moottorista poistettava glykoli on vaarallista jätettä, eikä sitä saa pumpata veteen.

Öljy- ja kemikaalisäiliöiden kunto tulee säiliön sijainnista riippuen tarkastaa säännöllisesti ja tarkastuspöytäkirja tulee säilyttää.Säiliötä tarkastettaessa mahdollinen paluuputki on tarkatettava painekokeella. Käytöstä poistettu maanalainen öljy- tai kemikaalisäiliö on puhdistutettava ja nostettava ylös maasta ja toimitettava asianmukaiseen jätehuoltoon. Nostovelvoitteesta voi perustellusta syystä hakea poikkeusta ympäristökeskukselta. Säiliön nostosta tulee etukäteen ilmoittaa Espoon ympäristökeskukseen. Lämmitysöljysäiliön käytöstä poistamisesta on lisäksi ilmoitettava Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle. Jos säiliö on asianmukaisesti puhdistettu ja täytetty hiekalla tai muulla hyväksyttävällä aineella ennen 1.3.2005, säiliötä ei tarvitse nostaa. Säiliön täyttöputken ja ilmaputken maanpäällinen osuus on kuitenkin poistettava. Lisätietoja Maaperänsuojelu-sivulla.

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Esimerkiksi käsitellyn puutavaran, vanerin ja muovien polttaminen lämmityskattiloissa tai muissa tulipesissä on kielletty. Puhdasta ja käsittelemätöntä puujätettä saa polttaa asianmukaisessa tulisijassa.

Myös puutarhajätteiden avopoltto on kielletty taajaan asutuilla alueilla, koska se aiheuttaa paikallisia ilmanlaatuhaittoja. Oksien, risujen, olkien, hakkuujätteen, kasvinlehtien ja muun vastaavan vaarattoman kasvijätteen satunnainen avopoltto on sallittu vain maa- ja metsätalousalueilla ja muilla harvaan asutuilla alueilla. Tällöinkin vaatimuksena on, ettei polttamisesta aiheudu kohtuutonta haittaa naapureille tai lähiympäristölle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että naapureiden sijainti ja vallitsevat sääolot, kuten tuulen suunta, täytyy ottaa huomioon avopolttoa suunniteltaessa.

Jätteiden hävittäminen hautaamalla maaperään on kielletty. Esimerkiksi betoni- ja tiilijätteen sijoittaminen maaperään korvaamaan luonnonaineksia voidaan kuitenkin tietyin edellytyksin hyväksyä, kun sijoituksesta ilmoitetaan Espoon ympäristökeskukselle. Jätteen sijoittaminen maaperään tulee tehdä ympäristönsuojelumääräysten 12 §:n mukaisesti. Ilmoitus on tehtävä vähintään 30 vuorokautta ennen työn aloittamista. Jos jätteen sijoittaminen on laitosmaista tai ammattimaista, sovelletaan eri menettelyjä. Lisätietoja jätesijoituksista ja tarvittavat ilmoituslomakkeet löytyvät Ympäristövalvonnan luvat ja ilmoitukset -sivulta.

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta ammattimaisesta toiminnasta on tiedotettava melun vaikutuspiirissä oleville. Muun muassa murskaustyöt, pitkäkestoiset louhinta- ja paalutustyöt sekä suuret ulkoilmakonsertit edellyttävät tiedottamisen lisäksi pääsääntöisesti meluilmoituksen tekoa Espoon ympäristökeskukselle. Eri toimintojen meluilmoitusvelvollisuus on kuvattu tarkemmin ympäristönsuojelumääräysten 25 §:ssä. Ympäristönsuojelumääräyksissä ei puututa sisätilojen meluun.

Uusien hevostallien tulee tehdä ilmoitus ennen toiminnan aloittamista Espoon ympäristökeskukseen valvontaa varten tarpeellisten tietojen saamiseksi. Lannan luovutuksesta tulee olla kirjallinen sopimus tai tosite, joka tulee esittää ympäristönsuojeluviranomaiselle pyydettäessä. Lanta on siivottava ulkotarhoista lantalaan säännöllisesti, vähintään keväällä ja syksyllä. Lannan käsittelyä koskevia määräyksiä ja ohjeita on myös Nitraattiasetus-sivulla.

Matalajärven valuma-alueella rakentamista suunniteltaessa ja uutta rakennettaessa on vähennettävä hulevesien muodostumista minimoimalla vettä läpäisemättömät pinnat ja huomioida hulevesien puhdistamisen tarve. Golfkenttä- ja puutarha-alueilla lannoitteiden käytön tulee perustua maaperäanalyyseihin ja käytetyistä lannoitteista tulee pitää kirjaa.

Ojien ja altaiden lähelle on jätettävä vähintään 1 metrin levyinen lannoittamaton suojakaista. Natura-alueen rajalle on lisäksi jätettävä riittävä, vähintään 10 metrin levyinen lannoittamaton suojakaista tulva-aikaisten ravinnehuuhtoumien vähentämiseksi niillä alueilla, joilla tulvavesi nousee herkästi myös Natura-alueen ulkopuolelle.