Ympäristökeskuksen teemavuodet ja hankkeet

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Liito-orava-LIFE -hanke käynnistyi vuonna 2018. Espoon kaupunki on mukana tässä Euroopan unionin rahoittamassa ja Metsähallituksen koordinoimassa hankkeessa, joka kestää vuoteen 2025. Hankkeessa selvitetään ja otetaan käyttöön hyviä toimintamalleja, joiden avulla liito-orava saadaan huomioitua sujuvasti maankäytön suunnittelussa. Espoon päävastuuna on Jyväskylän ja Kuopion kanssa jakaa omia hyviä kokemuksia liito-oravan suojelun ja maankäytön yhteensovittamisesta Hyvien käytäntöjen oppaaseen. Lisäksi hankkeen yhteydessä Espoossa parannetaan heikentyneitä kulkuyhteyksiä puuistutuksin, seurataan Suur-Tapiolan liito-oravakantaa radioseurannalla ja kartoitetaan asemakaava-alueiden liito-oravakantaa viidellä kohteella Etelä-Espoossa. Lue lisää hankkeesta.

Espoon järvet tutuiksi -teemavuoden tavoitteena oli lisätä espoolaisten tietoa järvistä, vesistöjen tilasta ja vesistökunnostuksista sekä aktivoida asukkaita ja toiminnanharjoittajia vesiensuojelutyöhön. Järvivuoden aikana pystyi osallistumaan valokuvakilpailuun ja seminaariin, järjestämään kunnostustalkoot lähijärvellä sekä tekemään aikamatkan menneisyyteen historiallisten kuvien mukana. Järvivuotta vietettiin vuonna 2016, ja vuoden aikana tavoitettiin yli 98 000 espoolaista.

Vihervuosi 2016 -teemavuosi kokosi yhteen kuntalaiset, järjestöt ja yritykset toimimaan oman lähiympäristönsä puolesta. Vuoden aikana lähiympäristöstä tehtiin yhdessä entistäkin viihtyisämpi järjestämällä talkoita, tapahtumia, retkiä ja kursseja, joiden aikana suunnattiin metsiin, puistoihin ja merenrantaan. Teemavuosi oli osa kaupungin poikkihallinnollista Kestävä kehitys -ohjelmaa. Valtakunnallisesti Ympäristöministeriön nimeämää teemavuotta koordinoi Viherympäristöliitto.

Lähiluonto 2015 -teemavuoden aikana järjestettiin talkoita, tapahtumia, retkiä ja kursseja. Espoossa suunnattiin metsiin, puistoihin, kallioille sekä merenrantaan ja tehtiin yhdessä viihtyisää lähiluontoa. Lähiluonto-vuosi 2015 kokosi yhteen kuntalaisia, järjestöjä ja yrityksiä toimimaan lähiympäristönsä puolesta. Vuoden aikana tapahtumiin ja tempauksiin osallistui yli 16 000 henkilöä. Lähiluonto-vuoden yksi kärkihankkeista oli edistää lasten ja nuorten luonnossa liikkumista koulu- ja päiväkotipäivän aikana.

Suomenlahti 2014 -teemavuosi kokosi yhteen kuntalaiset, järjestöt ja yritykset toimimaan terveemmän ja turvallisemman Suomenlahden puolesta. Espoossa Suomenlahti-vuoden tapahtumiin osallistui yli 23 000 ihmistä. Vuoden 2014 aikana espoolaiset osoittivat kykynsä toimia lähiympäristönsä puolesta – tuhannet kuntalaiset siivosivat talkoissa roskia luonnosta ja yli 800 ihmistä lupasi muuttaa arkipäiväisiä tapojaan Suomenlahden puolesta.

REDUST -hankkeen tavoitteena oli löytää parhaat talvikunnossapidon keinot, joilla katupölyä voidaan vähentää, sekä edesauttaa näiden keinojen käyttöönottoa. Espoo osallistui hankkeeseen Helsingin ja Vantaan kanssa ja EU-rahoitteinen hanke kesti vuoden 2014 loppuun asti.

Greening Events -hanke tähtäsi tapahtumien ympäristöystävällisyyden parantamiseen kehittämällä konkreettisia tapoja pääkaupunkiseudun tapahtumien ympäristöasioiden hallintaan. Hankkeessa olivat mukana Espoon lisäksi myös Helsingin ja Vantaan kaupungit. Hanke jatkui 30.6.2014 asti ja sen aikana pilotoitiin Ekokompassi tapahtuma -ympäristöjärjestelmää. Joka kevät Espoossa järjestettävä April Jazz oli yksi mukana olevista noin 20 pilottitapahtumasta. Koulutusta ja räätälöityä konsultointia järjestettiin myös muille tapahtumille sekä tapahtuma-alan toimijoille. Hankkeen verkkosivuilla on lisäksi työkaluja ja neuvoja ympäristöystävälliseen tapahtumatuotantoon.

Espoon Luontovuosi 2012 toi luonnon lähemmäs asukkaita luontopolkujen, näyttelyiden, retkien ja talkoiden muodossa. Luontovuoden tapahtumia oli eri puolilla Espoota. Luontovuonna avatiin uusia tai uudistettuja luontopolkuja, julkaistiin ja kierrätettiin näyttelyitä ja järjestettiin tavallista enemmän retkiä ja talkoita.

Rusetti-Espoon keskuspuisto oli World Design Capital Helsinki 2012 -statuksen saanut hanke, jossa Espoon keskuspuistoa nostetiin esiin asukkaiden yhteisenä virkistyskeitaana. Hankkeessa luotiin Keskuspuistolle tunnus, joka näkyy mm. ulkoilureittien viitoituksessa ja puiston keskeisille sisääntuloreiteille toteutettavissa luontoporteissa. Lisäksi valmistetiin Keskuspuistoa esittelevää tiedotusmateriaalia, kuten internetportaali ja esite, joissa esitellään Keskuspuiston historiaa, luontoa ja liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia. Asukkaille tarjottiin mahdollisuuksia luonnossa liikkumiseen toteuttamalla Keskuspuistoon uusia luontopolkuja ja järjestämällä talkoita, retkiä ja tapahtumia.

Muotoile!maa oli myös World Design Capital Helsinki 2012 -statuksen saanut hanke, jossa parannettiin lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua oman ympäristönsä suunnitteluun. Muotoile!maa-työpajassa 6-13-vuotiaat pääsivät osallistumaan oman koulunsa tai päiväkotinsa ympäristön suunnitteluun. Työpajassa suunniteltiin leikittävä teos esimerkiksi koulun pihalle.