Lähiluonto kutsuu leikkimään ja oppimaan

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Koulut ja päiväkodit ovat lähimetsiensä ahkeria käyttäjiä. Luonnossa liikkuminen lisää lasten ja nuorten hyvinvointia monin tavoin. Lähiluonto on myös oiva paikka oppimiselle.

Koulu- ja päiväkotimetsäselvitys

Espoossa tehtiin vuonna 2013 kouluille ja päiväkodeille kyselytutkimus lähimetsien käytöstä ja niihin liittyvistä huolista ja toiveista  yhteistyössä Koulumetsät arvoonsa - hankkeen kanssa. Samalla laitettiin kartalle koulujen ja päiväkotien käyttämiä metsäalueita metsänhoidon ja maankäytön suunnittelutyötä varten. Kyselyn tulokset ovat luettavissa Espoon ympäristökeskuksen julkaisusta Tärkeät lähimetsät - Espoon koulu- ja päiväkotimetsäselvitys 2013.

Julkaisun johtopäätöksissä esitettyjä suosituksia on edistetty ympäristökeskuksen työnä ja osana Espoon poikkihallinnollista Kestävän kehityksen -ohjelmaa.

  • Lähiluonto-vuoden 2015 yksi kärkihankkeista oli edistää lasten ja nuorten luonnossa liikkumista koulu- ja päiväkotipäivävän aikana.
  • Vihervuonna 2016 on panostettu koulumetsäyhteistyön rakentamiseen eri toimijoiden, kuten luonnonhoidon ja kaavoituksen kanssa. Parissa koulumetsäkohteessa pilotoitiin myös lähimetsäretkiä esikouluryhmille  ja 1.-4.-luokille.

Koulumetsäopas avuksi lähimetsän käyttöön 

Kaikki Espon koulut ja päiväkodit sekä monet muut toimijat saivat Lähiluontovuoden 2015 aikana käyttöönsä Suomen luonnonsuojeluliiton julkaiseman käsikirjan koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen. Koulumetsäopas on valmistunut Koulumetsät arvoonsa -hankkeen (2012-2013)  tuotoksena.

Tutustu käytännönläheiseen tietopakettiin: Koulumetsäopas (Suomen luonnonsuojeluliiton sivuilla)

Koulutusta varhaiskasvattajille ja opettajille

Espoon varhaiskasvattajille järjestettiin maaliskussa 2015 Metsä on parasta lapselle -koulutus, jossa kannustettiin päivähoidon henkilökuntaa lähtemään lasten kanssa entistä enemmän lähiluontoon. He saivat tietoa siitä, miksi on tärkeä viedä lapsia luontoon ja miten Espoossa tehdyn koulu- ja päiväkotimetsäselvityksen tuloksia hyödynnetään. Voit tutustua Metsä on parasta lapselle -koulutuksen puheenvuoroihin sivun lopussa olevista linkeistä.

Opettajien koulutuksessa tehtiin vuonna 2015 yhteistyötä Suomen Ladun Luokasta luontoon -hankkeen kanssa, jossa kehitettiin 1.-4. -luokkalaisille suunnattua materiaalia linkitettynä OPS 2016 -sisältöihin.

Vuonna 2016 Espoo valittiin yhdeksi pilottikaupungiksi valtakunnalliseen Ulkoluokka -hankkeeseen, jossa opettajat saavat koulutusta ja muuta tukea ulkona opettamiseen. Vuoden 2018 lopulla hankkeen tuotoksena julkaistiin Loikkaa ulkoluokkaan - opas ulkona opettamiseen. Hankkeessa on julkaistu myös laji- ja leikkikortit.

Villa Elfvikin ja Haltian luontokoulut järjestävät kursseja kasvattajille luonnontuntemukseen, retkeilytaitoihin ja ulkona opettamiseen liittyen. Löydät ne ja muutkin pääkaupunkiseudun luonto- ja ympäristökoulujen kurssit vuosittain julkaistavasta Ympäristökasvatuksen kurssit -esitteestä, joka postitetaan kaikkiin kouluihin ja päiväkoteihin.

Materiaaleja lähimetsäretkille ja ulkona opettamiseen

Espoo-päivä on myös Suomen luonnon päivä, sillä molempia vietetään elokuun viimeisenä lauantaina. Sitä edeltävää viikkoa viikkoa voi viettää koulujen ja päivähoidon lähiluontoviikkona, jolloin kannattaa lähteä lasten kanssa lähimetsään keräämään mustikoita ja sieniä tai rannalle onkimaan. Lähiluonnossa voi hyvin pitää myös matematiikan tai äidinkielen tunnin.

Poimi materiaalipankeista lähiluontoon sopivat opetus- tai ryhmäytymisleikit ja ulkona oppimisen tehtävät eri aineisiin:

Joka Lapsen Luontopolku - luontoleikkejä
Ympäristötietokeskus Morenian tuottama lähiluonto-opetuspaketti esikoululaisille ja peruskoulun 1.-6. luokkalaisille

Luokasta luontoon - materiaalia lähiluonnossa tapahtuvaan opetukseen
1.-4. -luokkalaisille suunnattua materiaalia linkitettynä OPS 2016 -sisältöihin

WWF:n ympäristökasvatuksen materiaalipankki
Hae teemalla Kaupunkiluonto ja valitse kohderyhmäsi ikä.

Mappa - tukimateriaalia kestävän kehityksen kasvatukseen ja ympäristökasvatukseen
Hakupalvelu, johon on koottu linkkejä eri tahojen tuottamiin materiaaleihin.

Lisätietoja:
Katri Luukkonen, suunnittelija
Villa Elfvikin luontotalo/Ympäristökeskus
puh. 043 826 5253, katri.luukkonen@espoo.fi
 

  

Metsä on parasta lapselle, esitykset 30.3.2015