Friisinkallion luonnonsuojelualue

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Friisinkallion luonnonsuojelualue
60.1744 ° P 24.7148 ° I

Friisinkallion metsäaluetta luonnehtivat maisemallisesti komeat, jäätiköiden silottamat kalliot jyrkänteineen ja notkelmineen. Alueella on myös 2000–6000 vuotta sitten vallinneen Litorinamerivaiheen aikainen muinaisranta. Metsät vaihtelevat kuivista kalliomänniköistä rinteiden kangasmetsiin, lehtomaisiin kankaisiin ja rehevämpiin lehtolaikkuihin. Alueen pohjoisosassa on pieni tervaleppäkorpi ja saniaislehto kotkansiipikasvustoineen. Monimuotoisuutta lisäävät mm. pienet purot ja norot, kalliolähde sekä kallioiden keskellä sijaitseva avosuo korpirämereunuksineen.
Arvokkaista metsäympäristöistä eli METSO-elinympäristöistä alueella on lehtoa, runsaslahopuustoista kangasmetsää, metsäisiä kallioita, puustoista suota ja pienvesien lähimetsää. Metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä rakennepiirteitä alueella ovat lahot maapuut ja pystypuut, puuston erirakenteisuus, korpisuus, lähteisyys ja lehtoisuus.
Alueen pesimälinnustoon kuuluvat mm. pyy, harmaapäätikka sekä uhanalainen pikkutikka. Alueen itäosassa on liito-oravan reviiri. Lehtokasveista alueella kasvavat muun muassa kevätlinnunherne ja lehtopalsami. Suolammessa on aiemmin kasvanut pikku- eli suomenlumme.
Friisinkallio on monimuotoinen ja edustava luontokohde, jolla on myös geologisia arvoja. Friisinkallio sisältyy Espoon juhlavuoden 550-suojelukohteisiin.