Bodominjärven patorakenteiden uusiminen

Pohjois-Espoossa sijaitsevan Bodomjärven patorakenteet kunnostetaan. Nykyinen säännöstelypato puretaan, ja se korvataan nykyisen padon alapuolelle toteutettavalla pohjapadolla, josta vastaa jatkossa Espoon kaupunki.

Patorakenteet uudistetaan, koska Oittaalla sijaitseva säännöstelypato on todettu huonokuntoiseksi. Nykyisellään pato on myös muodostanut alapuolisessa vesistössä elävälle taimenelle vaellusesteen.

Uusi pato parantaakin kalojen elinoloja Bodominjärvellä: vaelluseste poistuu ja uoma muuttuu luonnonmukaisemmaksi. Jatkossa pyritään myös varmistamaan riittävä virtaama vähävetisenä aikana, mikä hyödyttää taimenen ja muun kalaston lisäksi myös muuta virtavesieliöstöä.

Vedenkorkeudet säilyvät ennallaan padon uusimisen jälkeenkin, eivätkä tulvat tule lisääntymään.

Suunnittelun kulku

Suunnitelmia laatii Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) yhteistyössä Espoon kaupungin ja Uudenmaan ELY -keskuksen kanssa. Suunnitelmat esiteltiin yleisölle keskiviikkona 1.6.2016.

Suunnitelmat ovat nyt viimeistelyvaiheessa. Lopulliset toimenpiteet edellyttävät vesilain mukaisen lupahakemuksen käsittelyä Etelä-Suomen aluehallintovirastossa.