Tuurinniitty

Espoon kaupunkitekniikan keskus on käynnistänyt Tuurinniityn puiston puistosuunnittelutyön.

Tuurinniityn puisto täydentää pohjois-koillispuolisen Tuurinlaakson puiston ja muun Kyläsepäntien asemakaava-alueen rakentamista. Yhdessä Tuurinniityn ja Tuurinlaakson puistot muodostavat toimivan kokonaisuuden.

Tuurinniityn puistoon rakennetaan 3.5 m leveä, valaistu ja kivituhkapintainen puistopolku nimeltään Mellanhemtinpolku. Reitti liitetään etelässä Väli-Henttaan tiehen ja pohjoisessa Tuurinlaakson puistoon sekä nimeämättömään länsi-itäsuuntaiseen puistoraittiin. Mellanhemtinpolun yhteyteen rakennetaan vesihuoltolinjat.

Osallistu hankkeeseen Otakantaa.fi-sivuilla

Normaalia asukastilaisuutta ei voida järjestää koronatilanteen vuoksi. Puistosuunnitelmaluonnos on nähtävillä Otakantaa.fi-sivuilla 11.1.2021 alkaen, jossa luonnosta voi kommentoida 22.1.2021 asti.

Kommentointiajan jälkeen suunnitelma päivitetään, viimeistellään ja hyväksytään. Viralliset suunnitelmat tulevat esille kaupungin Puistohanke-sivuille helmikuussa 2021.

Lisätietoja antaa suunnitteluhortonomi Karin Nielsen, karin.nielsen@espoo.fi.

Kuvassa on opaskarttaote Tuurinniitystä

Nykytilanne

Tuurinniitty-puisto sijaitsee Henttaalla Lillhemtin asemakaava-alueella Espoon 21. kaupunginosassa. Tuurinniitty (VL) rajautuu lännessä Väli-Henttaan tiehen, pohjoisessa Tuurinlaakso-puistoon (VP), idässä pientaloalueeseen (AO) ja etelässä Tuurinniityntiehen.

Tuurinniitty-puisto, jonka pinta-ala on 3 718 m2, on pientaloalueen luoteislaidalla, hieman syrjässä lähialueen palveluista, leikki- ja urheilupaikoista, kouluista ja päiväkodeista. Puistoaluetta rajaavista kaduista on olemassa katu- ja rakennussuunnitelmat, mutta niiden toteutusajankohtaa ei ole vielä päätetty.

Tuurinniityn suunnitellut järjestelyt täydentävät pohjois- ja koillispuolisen Tuurinlaakso-puiston sekä muun Kyläsepäntien asemakaava-alueen rakentamista. Yhdessä Tuurinniitty- ja Tuurinlaakso-puistot muodostavat toimivan kokonaisuuden. Tuurinlaaksoon rakennetaan mm. uusia polkuyhteyksiä ja vesihuoltolinjoja sekä uusi Henttaanpuron uoma. Näiden kohteiden toteutus käynnistyy vuoden 2021 alkupuolella.

Tuurinniitty-puiston pohjoisosassa on nykyisin niittyä ja puuryhmiä. Eteläosassa on maisemointia vaativa varastoalue sekä säilytettävää puustoa.

Suunnitelman sisältö

Tuurinniitty-puistoon rakennetaan 3.5 m leveä kivituhkapintainen puistopolku, Mellanhemtinpolku. Se liitetään etelässä Väli-Henttaan tiehen ja pohjoispäässä Tuurinlaakso-puistoon rakennettavaan Mellanhemtinpolun osaan sekä nimeämättömään länsi-itäsuuntaiseen puistoraittiin.

Mellanhemtinpolun linjaus on suunniteltu siten, että nykyistä puustoa voidaan säilyttää mahdollisimman paljon. Lisäksi raitin linjauksessa on huomioitu riittävien etäisyyksien säilyttäminen nykyisiin rakennuksiin sekä raitin turvallinen liittyminen nykyiseen Väli-Henttaantiehen.

Mellanhemtinpolun yhteyteen suunnitellaan vesihuoltolinjat (hv ø 300 ja vj ø 100). Niiden tarve perustuu alueelle aiemmin laadittuihin yleis- ja toteutussuunnitelmiin. Nämä putki­linjat perustetaan pilaristabiloinnin varaan.

Puistoalueelle tehdään täydennysistuksia, Mellanhemtinpolun reunat viimeistellään niityk­si. Mellanhemtinpolun eteläpäähän sijoitetaan roska-astia.

Alueen eteläosan maisemoinnissa puistosuunnitelmassa otetaan huomioon nykytilan lisäksi katusuunnitelmien myötä toteutuva tilanne. Katualueiden järjestelyt esitetään puistosuunnitelman asemapiirustuksella harmaalla. Rakennussuunnitelmassa esitetään puistoalueelle pysyvä ja katualueelle kokonaisuutta täydentävä tilapäinen maisemointi. Alue siistitään, ja lisäksi alueelle suunnitellaan niittyä ja koristeellinen puuistutus.

Alueella esiintyy vieraslaji jättipalsamia. Se poistetaan esiintymisalueeltaan kuorimalla maa-aines juurakoineen pois.

Valaistus

Puistoraiteille asennetaan puistovalaisimet.

Esteettömyys

Puisto täyttää esteettömyyden perustason vaatimukset