Laajalahden hulevesipainanteiden rakentaminen

Hankkeen perustiedot

Pyhänristinpuiston hulevesipainanteet

Pyhänristinpuistoon rakennetaan kaksi hulevesipainannetta nykyisiin ojiin. Niihin ohjataan vesiä Pyhänristinpuistosta ja sitä ympäröivältä asuinalueelta.

Painanteisiin rakennetaan pohjapadot pyöreistä luonnonkivistä, joiden keskialue on n. 20 cm alempana. Patojen avulla veden virtaus ohjautuu keskelle painannetta. Eteläisemmän painanteen pohjapadon eteen kaivetaan 30 cm syvä syvennys hienoaineksen laskeuttamiseksi vedestä. Painanteista vesi virtaa kohti Rauduntietä ojaa pitkin. Ojaan rakennetaan kolme kivikynnystä, jotka ohjaavat veden keskelle uomaa, viivyttävät veden virtausta ja vähentävät edelleen kiintoainesten määrää vedessä ennen pintavesien ohjautumista Rauduntien hulevesiverkostoon.

Lopuksi työmaa-alueet maisemaan ja istutetaan joitain puita. Puistoraitit, jotka joudutaan kaivamaan auki rumpujen asentamisen takia ja joita käytetään työmaateinä, ennallistetaan kivituhkapintaiseksi.

Koiratorpanniityn hulevesipainanne

(ei rakenneta tässä urakassa vaan Raide-Jokerin rakentamisen yhteydessä)

Koiratorpanniityn suojaviheralueelle rakennetaan hulevesipainanne, joka sijaitsee raidelinjan ja puistoraitin välissä. Painanteen pohjauoma on n. 60 cm syvä ja 2 metriä leveä. Uoman pohjalle asennetaan 15-25 cm paksuinen kiviaineskerros ja luiskat muotoillaan 1:3 kalteviksi. Pohjauoman länsipuolelle, n 20 cm korkeammalle, rakennetaan tulvatasanne, jonka pintamateriaaliksi levitetään 5 cm kerros alueelta kuorittua pintamaata.
Kasvillisuuden annetaan kehittyä pintamaassa olevista siemenistä. Tulvatasanteen ja Raide-Jokerin välinen alue luiskataan vastapenkereeksi.

Painanne viivyttää ja laskeuttaa kiintoainesta vedestä, joka virtaa Kehä 1:n ja Raide-Jokerin raitiotien alueelta painanteeseen kahta avo-ojaa pitkin. Painanteesta vedet kulkevat edelleen seitsemää sarkaojaa pitkin Laajalahteen. Purkuojien suulle asennetaan pohjauomaan upotettavia halkaisijaltaan 30-60 cm luonnonkiviä. Puistoraitin kohdalla sarkaojat ohjataan raitin alitse asennettavia rumpuja pitkin.

Hulevesialtaat sijainti

Ajankohtaista

Työt on aloitettu toukokuun alkupuolella puiden raivauksella. Seuraaviin työvaiheisiin kuuluu mm. pintamaiden poistoa ja maankaivuuta. Puistoraittien kulku joudutaan väliaikaisesti ohjaamaan kiertoreitille.