Hulevesien biohiilisuodatusjärjestelmän rakentaminen

Hankkeen kuvaus

Otsolahdenniityn poikki menee mereen laskeva hulevesiviemäri, Ø 500 mm betoniputki, joka kerää pintavesiä laajalta alueelta. Sade- ja valumavesien puhdistamiseksi ennen niiden laskemista mereen rakennetaan hulevesien biohiilipuhdistustusjärjestelmä. Otsolahdennniityn hulevesiviemärin pohjoispäähän asennetaan virtauksensäätökaivo, jonka pohjalla on 2mm paksuinen, n. 30 cm korkea ruostumaton teräslevy, joka ohjaa sade- ja valumavedet uutta hulevesiviemäriputkea pitkin hiekanerotuskaivoon. Jos huleveden määrä ylittää biohiilipuhdistusjärjestelmän maksimikapasiteetin, pääsee tulvavesi virtauksensäätökaivon pohjalla olevan teräslevyn ylitse suoraan, tälläkin hetkellä käytössä olevaan, mereen johtavaan hulevesiviemäriin.

Hiekanerotuskaivo ankkuroidaan kiinni betonilaattaan, jotta mahdollinen tulvavesi tai korkea pohjavedenpinta ei nostaisi kaivoa maan pintaan. Kaivo asennetaan vaaka-asentoon ja on mitoiltaan n. 2 m. korkea ja 8 metriä pitkä sekä tilavuudeltaan n. 30 000 litraa. Huleveden virtaus hidastuu kaivon rakenteissa, jolloin vedessä oleva kiintoaines valuu kaivon pohjalle.

havainnekuva hiekan- ja lietteenerotuskaivosta

Hiekanerotuskaivosta vesi virtaa biosuodattavaan viivytysrakenteeseen ja jakautuu hulevesikasetteihin, jotka varastoivat vettä hetkellisesti ja levittävät veden n. 100 m2 laajuiselle alueelle, josta vesi valuu alla oleviin suodatinhiekasta, suodatinkankaasta ja biohiilen ja rautaoksidin yhdistelmästä rakennettuihin suodatuskerroksiin. Nämä kerrokset suodattavat pintaveteen sitoutunutta fosforia ja jossain määrin muitakin aineita.

.Hulevesikennosto havainne

Havainnekuva hulevesikennostosta

Rakenteen läpi kulkenut vesi jatkaa matkaansa putkeen, joka yhdistyy Otsolahdenniityn läpi kulkevaan, olemassa olevaan hulevesiviemäriin. Ennen ja jälkeen biohiilipuhdistusjärjestemää on näytteenottokaivot, jolloin saadaan seurattua järjestelmän puhdistustehoa hulevesiin. Biohiilikenttä on optimoitu varsinkin fosforin poistoon. Fosforilla on vesistöjä rehevöittävä vaikutus.

Biohiilipuhdistusjärjestelmän pituus kaikkine erillaisine putkineen ja kaivoineen on noin 50 jm ja se rakennetaan kokonaan maan alle. Maan päälle rakenteesta näkyy ainoastaan tarkastus- ja huoltokaivojen kannet. Otsolahdenniitylle rakenteilla oleva biohiilipuhdistusjärjestelmä on ns. pilottihanke, jota pidetään yhtenä vesien- ja merenhoidon kärkihankkeena.

Hulevesien biohiilisuodatatusjärjestelmä, sijainti

Ajankohtaista

Rakentaminen on aloitettu lokakuun loppupuolella. Järjestelmä pyritään asentamaan marraskuun aikana. Kaivetut nurmialueet entisöidään