Nuottarannan tulvavalli

Hankkeen kuvaus

Nuottarannan puistoalueelle Rantaraitin pohjoispuolelle rakennetaan tulvapenger, uusia puistoraittiosuuksia sekä korotettu suojatie Nuottatielle.

Urakka-alueen itäpäässä vahvistetaan maapohjaa stabiloimalla ennen tulvavallin rakentamista. Tulvavallin ydin rakennetaan kivettömästä moreenista. Ytimen päälle asennetaan bentoniittimatto, jonka ainesosana käytettävä savi toimii kastuessaan vesieristeenä. Maton päälle rakennetaan kasvualusta mm. niitylle ja puille. Tulvavallin lopullinen lakikorkeus tulee olemaan +2,95 metriä.

Puiston pohjoisreunalla oleva ojapainanne kunnostetaan ja sen virtaussuunta käännetään länteen. Myös puiston länsiosan ojapainanne kunnostetaan. Rantaraitin pohjoispuolinen hulevesipainanne muotoillaan niin, että hulevedet virtaavat rantaraitin alittavaa hulevesiuomaa pitkin mereen. Tulvavallin läpi tehdään kolme läpivientiä hulevesiputkille. Hulevesiviemäröinnin lisäksi urakassa siirretään ja uusitaan sähkö- ja telekaapeleita puiston itäpäässä.

Meren rantaan ja hulevesipainanteen luiskaan asennetaan lohkarekivet siten, että kivien tasainen pinta jää näkyviin. Raitin varrelle sijoitetaan penkkejä ja roska-astioita. Rannan sekä hulevesipainanteen läheisyyteen asennetaan kansituolit. Puistoon istutetaan mm. idänsinililjaa, kurjenmiekkoja, rentukkaa, marjaomenapensaita ja -puita sekä rauduskoivuja.

Nuottarannan tulvavalli, sijainti

Ajankohtaista

Työt aloitetaan lokakuussa kasvillisuuden raivaamisella ja stabiloinnilla. Tulvapenkereen, puistoraittien ja suojatien rakentaminen sekä hulevesiviemäröinti, sähkö- ja telekaapelin putkitukset rakennetaan talvikautena. Keväällä toteutettavaksi jäävät viimeistelytyöt ja istutukset.