Ekologiset yhteydet

Espoo on kaupunkirakenteeltaan ainutlaatuinen ollessaan osin tiiviisti rakennettua pääkaupunkiseutua mutta samalla merkittävä osa Uudenmaan viheralueverkostoa laajoine metsäalueineen. Espoon kaupunkiluonto joutuukin jatkuvasti ahtaammalle viheralueiden pirstoutuessa ja alueiden välisten yhteyksien katketessa.

Ekologiset yhteydet on huomioitava laajassa mittakaavassa ja niiden jatkuminen myös kaupungin rajojen ulkopuolelle eri suuntiin on tärkeää. Verkoston toimivuutta ja tärkeimpiä yhteystarpeita pyritään selvittämään ja turvaamaan.

Mitä ovat ekologiset yhteydet ja ekologinen verkosto

Ekologiset yhteydet ovat viherväyliä, joita pitkin luonnon eliöstö pääsee siirtymään paikasta toiseen. Luonnon arvoalueet, tavalliset viheralueet ja niiden väliset viheryhteydet muodostavat ekologisen verkoston, jossa eliöt pystyvät liikkumaan ja levittäytymään. Pienillä luontosaarekkeilla, joilta ei ole toimivia yhteyksiä, monenkaan lajin esiintymät eivät pysty säilymään pitkällä aikavälillä, vaan voivat suojelutoimistakin huolimatta vähitellen hävitä.

Millaisia ekologiset yhteydet ovat

Ekologiset yhteydet ovat yleensä metsäisiä, mutta myös virtavedet muodostavat hyviä yhteyksiä. Mitään tiettyjä mittoja riittävälle viheryhteydelle on vaikea määrittää. Alueiden välillä kulkevat viheryhteydet ovat kuitenkin elintärkeitä luonnon monimuotoisuuden kannalta. Yhteyksien katketessa eläimet eivät pääse kulkemaan alueiden välillä, lajisto köyhtyy ja lopulta lajit voivat jopa hävitä alueelta kokonaan. Moninaiset lajit tarvitsevat hyvin erilaisia yhteyksiä liikkuessaan. Esimerkiksi liito-oravalle on tärkeää riittävän lähellä toisiaan sijaitsevien puiden muodostamat kulkureitit kun taas vesieläimet tarvitsevat katkeamattomia virtavesien muodostamia reittejä.

Ekologisen yhteyden ei tarvitse olla luontoarvoiltaan erityisen arvokasta tai kullekin lajille soveltuvaa ympäristöä, riittää, että lajit pystyvät väliaikaisesti käyttämään sitä kulkureittinään. Hyvät viheryhteydet ovat myös ihmisten hyvinvoinnin ja virkistäytymisen kannalta merkittäviä.