Liito-orava-LIFE

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Yhteistyössä hyviä toimintamalleja liito-oravien suojelun ja maankäytön yhteensovittamiseksi

Espoon kaupunki on mukana Euroopan Unionin rahoittamassa Liito-orava-LIFE -hankkeessa, joka kestää vuoteen 2025. Hanketta koordinoi Metsähallituksen luontopalvelut ja Espoon lisäksi mukana on yhteensä 17 hankekumppania Suomesta ja Virosta. Hankkeen tavoite on parantaa liito-oravan suojelutasoa hyvien toimintamallien ja yhteistyön kautta. Hanke käynnistyi syksyllä 2018.

Espoon rooli osana Liito-orava-LIFE -hanketta on toimia kaupunkiympäristön ja maankäytön asiantuntijana. Espoossa on vahva liito-oravakanta ja lajia elää koko Espoon alueella tiivisti rakennetusta Etelä-Espoosta Pohjois-Espoon laajempiin metsäalueisiin. Espoon kaupungilla on vahvaa osaamista lajisuojelun ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamisesta, ja olemmekin hankkeessa mukana jakamassa osaamistamme ja hyviä käytäntöjämme laajemmalle.

Hankkeen keskeisten tavoitteiden toteuttaminen vaatii yhteistyötä eri yhteiskunnallisten toimijoiden kesken. Espoon tärkeimmät hankekumppanit ovat Jyväskylän ja Kuopion kaupungit, joiden kanssa jaetaan kokemuksia ja käytäntöjä liito-oravan suojelun ja kaupungin kasvun yhteensovittamisesta.

Euroopan unionin rahoittaman hankkeen kokonaisbudjetti on noin 8,9 miljoonaa euroa, josta Espoon osuus on noin 1,4 miljoonaa.

Hankkeen logot

Euroopan unionin LIFE-ohjelma rahoittaa ympäristön- ja luonnonsuojeluun liittyviä hankkeita ympäri Eurooppaa.

Espoon hanketoimenpiteet

  • Jaamme kaupunkien hyviä käytäntöjä liito-oravan suojelun ja maankäytön yhteensovittamisesta . Espoo, Kuopio ja Jyväskylä kokoavat hyvistä käytännöistä oppaan, joka on suunnattu erityisesti muille kunnille ja kaupungeille.

  • Keräämme lisää tietoa liito-oravan elinympäristöistä tiivisti rakennetussa Etelä-Espoossa . Hankkeen puitteissa kartoitetaan liito-oravan esiintymistä Etelä-Espoossa. Hankkeessa toteutetaan Liito-oravien radioseuranta Suur-Tapiolan alueella vuosina 2019-2020 ja kolmivuotinen Liito-oravaseuranta viidelle asemakaavoitetulle kohteelle (2019-2021).

  • Tuemme liito-oravien elinympäristöverkostoa. Parannamme liito-oravien kulkuyhteyksiä puuistutuksin kolmella kohteella ja toteutamme yhdellä kohteella kaupunkimetsien maltillista hoitoa virkistyskäyttöarvot ja liito-orava huomioiden.

Muut hankekumppanit

Kaupunkimetsien ohella hankkeessa muun muassa kehitetään hyviä toimintamalleja talousmetsiin, laaditaan koulutusmateriaali liito-oravakartoituksia varten, mallinnetaan liito-oravan elinympäristöjä, kootaan kansallista liito-oravatietorekisteriä ja lisätään eri tavoin tietoa liito-oravasta.

Tutustu muihin hanketoimiin ja kumppaneihin hankkeen virallisilla verkkosivuilla (Metsähallitus).

Hankekumppanien logot

Hankekumppaneita on yhteensä 17 ja hanke toimii eripuolilla liito-oravan levinneisyysaluetta Suomessa ja Virossa. 

Liito-orava on sekametsien kolopesijä

Liito-orava (Pteromys volans) on luonnonsuojelulain nojalla suojeltu laji, joka on myös Euroopan unionin luontodirektiivin IV-liitteen laji. Liito-orava on Suomen erityisvastuulaji sillä lajia elää Euroopan unionin alueella Suomen lisäksi vain Virossa.

Koko Suomen tasolla liito-oravan uhanalaisuusluokitus on tuoreimman uhanalaisarvion (2019) mukaan vaarantunut (VU), mutta monessa kaupungeissa on nykyään vahva liito-oravakanta. Suomessa arvioidaan olevan noin 143 000 liito-oravanaarasta. Kaupunkiympäristö tarjoaa koloissa, pöntöissä ja oravan risupesissä viihtyvälle liito-oravalle pesäpaikkoja, runsaasti ravinnoksi kelpaavia lehtipuita sekä suojaa antavia kuusia. Lisätietoja liito-oravasta löytyy Espoon kaupungin verkkosivuilta.

Tuomas_Heinonen2_yke_700pxl_rajattu
Kuva: Tuomas Heinonen.