Ympäristölautakunnan julkaisusarja

2/16     Espoon liito-oravien kokonaiselvitys 2014-2015
1/16     Espoon lintuvesien pesimälinnuston seuranta ja viitasammakkoselvitys 2015

1/15     Espoon suojeltujen luontotyyppien nykytila ja hoito-ohjeet

3/14     Espoon perinneympäristöt 2014
2/14     Espoon vesistöjen tila ja vesiensuojelu
1/14     Ekologiset yhteydet ja viheralueverkosto Espoossa

3/13     Espoon kaupungin ympäristöraportti 2013
2/13     Espoon arvokkaat luontokohteet 2012
1/13     Espoon ympäristön tila 2013 

1/12     Espoon hulevesiohjelma 2012 

2/11     Espoon kaupungin turvallisuusstrategia. Ympäristöturvallisuus (päivitetty 2012)
1/11     Espoon kaupungin ympäristöraportti 2010

4/09     Espoon kaupungin ympäristöraportti 2008
3/09     Maailmanparantajista viranomaiseksi. Espoon ympäristölautakunnan
             kolme vuosikymmentä 1978-2008

2/09     Espoon ympäristön tila 2008
1/09     Espoon lintuvesien pesimälinnuston seuranta ja viitasammakkoselvitys 2008

3/08     Espoonjoen lepakkoselvitys
2/08     Matalajärven kunnostus 2005-2007-Suunnitelma ja toteutus. Tulokset ja pohdinta
1/08     Lahnuksen alueen luontoselvitykset 2007

3/07     Espoon kaupungin turvallisuusstrategia. Ympäristöturvallisuus
2/07     Espoon kaupungin ympäristöraportti 2006
1/07     Espoolaisten ympäristöasenteet ja ympäristökäyttäytyminen

1/06     Espoon Nuuksion eteläosan luontoselvitys 2005

2/05     Espoon Träskändan luontoselvitykset 2005
1/05     Espoon ympäristön tila 2004

2/03     Muutokset Espoon arvokkailla luontokohteilla 2003
1/03     Espoon perinneympäristöselvitys 2003

3/02     Espoon eteläosien lepakkokartoitus vuonna 2002
2/02     Pohjois-Espoon happamoituneiden järvien kalastotutkimus vuonna 2001
1/02     Fortbildning i Miljöpedagogik (KOVA)

7/01     Espoon uhanalaiset ja silmälläpidettävät eläimet ja kasvit 
             (2011 päivitys ks. Ympäristökeskuksen monistesarja 2/11)
6/01     Espoon ympäristön tila 2000
5/01     Pohjois-Espoon järvien happamoitumiskehityksestä vuonna 2000
4/01     Espoon Otsolahden perustilaselvitys ja kunnostussuunnitelma
3/01     Espoon energiansäästösuunnitelma 2001
2/01     Espoon Kytön saaren luontoselvitys 
1/01     Villa Elfvikin ympäristön lammikoiden vesieläimistö ja kasvisto*
1/01     Espoon lintuvesien pesimälinnuston seuranta 2000

3/00     Espoon kaupungin ympäristöraportti
2/00     Espoon meluntorjuntaohjelma 2000
1/00     Espoon Glimsin- ja Glomsinjoen luontoarvojen selvitys 1999

7/98     Luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävien luontotyyppien inventointi
             Espoossa 1998
6/98     Tremanskärrin luontopolku/Naturstigen i Tremanskärr
5/98     Hanikan luontopolku/Naturstigen i Hanikka
4/98     Träskändan luontopolku/Naturstigen i Träskända
3/98     Muutokset Espoon arvokkailla luontokohteilla
2/98     Espoon Pitkäjärven kunnostussuunnitelma
1/98     Leppävaaran alueen nykytilanteen meluselvitys 1997*

3/97     Asukkaiden toiveet, näkökulmat ja arviot
2/97     Espoon ympäristön tila
1/97     Espoon ympäristöohjelma

3/96     Luontotalo Villa Elfvikin toiminnan analyysi
2/96     Espoon keskuspuiston luontoselvitykset 1995
1/96     Muistio kestävästä kehityksestä Espoossa

1/95     Suojavyöhykkeet teollisuuden ympäristöhaittojen ehkäisijöinä Espoossa

1/94     Ympäristönsuojeluohjelma 1993–1996

2/93     Otsonia tuhoavien aineiden käytön vähentäminen Espoon toiminnassa ja
             laitoksissa 28.12.1992*
1/93     Espoon kaupungin suojavyöhyketyöryhmän raportti 1992

3/92     Ympäristöohjelman toteutuminen 1989–1992
2/92     Espoon ympäristön tila 1992* 
1/92     Pohjois-Espoon metsien selkärangattomat 1989-90

11/91   Haastattelututkimus Juvanmalmin teollisuusalueen ympäristövaikutuksista
10/91   Espoon pienvesi-inventointi 1991
9/91     Juvanmalmin teollisuusalueen ympäristövaikutukset ja maankäyttö
8/91     Espoon kaupungin materiaalihankinnat ja ympäristö
7/91     Espoon meluntorjuntaohjelma*
6/91     Espoon liikennemeluselvitys* 
5/91     Pohjois-Espoon liito-oravaselvitys*
4/91     Espoon saaristoluonnon selvitys 1990 (virkakäyttöön)
3/91     Arvokkaiden luontokohteiden hoito- ja käyttösuunnitelmat
2/91     Espoon lintuvesien pesimälinnuston seuranta 1990*
1/91     Espoon ulkosaarten kuluminen ja roskaantuminen 

6/90     Espoon ympäristönsuojeluohjelma 1989-1992*
5/90     Happamoituminen Pohjois-Espoon järvissä
4/90     Pohjois-Espoon linnusto 1989*
3/90     Tieliikenteen aiheuttama melu Espoossa* 
2/90     Espoon meluohjeisto 1989*
1/90     Bodominjärven hajakuormitusselvitys

4/89     Esitys Villa Elfvikin ympäristövalistuskeskuksen toiminnasta*
3/89     Villa Elfvik, ympäristövalistuskeskus, näyttelysuunnitelma*
2/89     Espoon kierrätyskeskus, esiselvitys
1b/89   Ilman epäpuhtauksien vaikutus kuusen neulasten pintarakenteeseen Espoossa
1a/89   Esiselvitys orgaanisista klooriyhdisteistä Espoon ympäristössä

4/88     Espoon ympäristön tila*
3/88     Espoon metsäalueiden maaperän happamoituminen 1987
2/88     Pohjois-Espoon järvien happamoituminen
1/88     Ympäristöpoliittinen toimenpideohjelma*

4/87     Espoon vesiopas*
3/87     Tremanskärrin luontopolku/Tremanskärr naturstig*
2a/87   Espoon arvokkaiden luontokohteiden inventointi 1984-86 tiivistelmä*
2/87     Espoon arvokkaiden luontokohteiden inventointi 1984-86, kokonaisraportti
1b/87   Kauklahden teollisuus ja ilmanlaatu, yhteenveto
1a/87   Kauklahden teollisuus ja ilmanlaatu

2/86     Espoon ympäristövalistussuunnitelma vuonna 1986-95*
1/86     Ympäristöpoliittinen toimenpideohjelma 1985-88*

9/85     Retki Pohjois-Espoon salomaille*
8/85     Puiden suojeluopas omakotirakentajille
7/85     Espoon saaristoluonto*
6/85     Lyijyn ja kadmiumin leviäminen Espoossa*
5/85     Espoon luonnonsuojelualueet, luonnonmuistomerkit ja luontopolut*
4/85     Villa Elfvik ympäristövalistuskeskuksena*

6/84     Bembölen-Bodominjärven luontopyöräreitti*/Cykelnaturstigen Bemböle-Bodom*
5/84     Träskändan luonnonsuojelualueen puulajiluontopolku*