Ympäristökeskuksen monistesarja

1/20    Espoon Pitkäjärven ja Lippajärven kunnostussuunnitelma 2019

2/20    Loojärven hajakuormitusselvitys ja kunnostussuunnitelma 2020

2/19     Espoon Pitkäjärven ja Lippajärven hajakuormitusselvitys 2018

1/19     Liito-oravien kulkuyhteydet Espoon ja naapurikuntien rajoilla 2018

1/18     Meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018-2022

3/17     Lippajärven isojärvisimpukkapopulaation koko, rakenne ja simpukoiden suodattaman veden määrä
2/17     Espoon ja Kauniaisten kaupunkien ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys 2017
1/17     Espoon lintuvedet uhanalaisten lintujen pesimäympäristönä

3/16     Espoon paikallisesti arvokkaiden lintuvesien pesimälinnusto- ja viitasammakkoselvitys 2016
2/16     Espoon ympäristökeskuksen viestintälinjaus 2016
1/16     Espoon hiljaiset alueet 2016

1/15     Espoon pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

4/14     Espoon kaupungin ilmastotoimien priorisointi
3/14     Tärkeät lähimetsät - Espoon koulu- ja päiväkotimetsäselvitys 2013
2/14     Espoolaisten ympäristöasenteet ja ympäristökäyttäytyminen
1/14     Espoon luontopolkuselvitys 2013

4/13     Esiselvitys liito-oravan suojelua koskevan yhteistyön edellytyksistä ja
             mahdollisuuksista Espoossa

3/13     Liito-oravaseuranta 2013 - Hirvisuo, Miilukorpi, Vesirattaanmäki
2/13     Bergö-Ramsö luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelma/
             Vård- och användningsplan för naturskyddsområdena på Bergö-Ramsö 
1/13     Espoon ja Kauniaisten kaupunkien ympäristömeludirektiivin mukainen 
             meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013-2017


2/12     Espoon ja Kauniaisten kaupunkien ympäristömeludirektiivin mukainen
             meluselvitys 2012

1/12     Elävat virtavedet - Espoon luonnon rikkaus

3/11     Espoon haitallisten vieraskasvilajien kartoitus 2011 
2/11     Espoon uhanalaiset ja silmälläpidettävät eläimet ja kasvit (2. päivitys) 
1/11     Espoon ilmastostrategian toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi 

3/10     Matalajärvi-Grundträsk, Vesikasvillisuuden inventointi 2010, vertailu
             vuosiin 1961 ja 1997, järven tilan muutokset
 
2/10     Matalajärven kunnostustyösuunnitelma 2010-2012 Natura-arviointi 
1/10     Matalajärven kunnostuskertomus 2008-2009 

1b/09   Espoon virtavesiselvitys 2008, osa 2: Espoon vesistöt   
1a/09   Espoon virtavesiselvitys 2008, osa 1: Espoon virtavesi-inventointi   

5/08     Espoonjoen suojelusuunnitelma 
4/08     Espoon kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma vuosille 2008-2016 
3/08     Luontotalot koulujen ympäristökasvatuksen tukena - tarkastelussa Harakan
             luontokeskus ja Villa Elfvikin luontotalo
 
2/08     Haja-asutuksen jätevedenkäsittelyn haasteet Espoossa 
1/08     Ulkoinen ravinnekuormitus ja pohjasedimentistä vapautuvat ravinteet
             Espoon Matalajärvessä
 

3/07     Matalajärven valuma-alueen toimintojen tarkastelu ja toimenpide-ehdotukset
             kuormituksen vähentämiseksi
 
2/07     Ilmastonmuutos ja siihen varautuminen Espoossa 
1/07     Matalajärven kuormitusselvitys 

9/06     Espoon meluntorjuntaselvitys 2006 
8/06     Viitasammakon inventointi Espoossa keväällä 2006 
7/06     Espoon keskuspuiston liito-orava- ja kääpäinventoinnit 2006 
6/06     Espoon kaupungin valmiussuunnitelma koskien varautumista liikenteen
             aiheuttaman typpidioksidipitoisuuden kohoamiseen
 
5/06     Espoon Pitkäjärven ja Lippajärven kunnostussuunnitelma 
4/06     Espoon Pitkäjärven kunnostus, arvio kunnostustoimien vaikutuksesta 
2/06     Espoon arvokkaat geologiset kohteet 2006 
1/06     Espoon Kalajärven kääpäselvitys 

1/02     Bockarmossenin luontoselvitys 

1/01     Villa Elfvikin ympäristön lammikoiden vesieläimistö ja kasvisto kesä-syyskuussa 2000 

5/00     KOVA, kokonaisvaikutteinen ympäristökasvatusprojekti varhaiskasvattajille 
4/00     Kaitalahden yleistilan ja rehevöitymisen selvitys kesällä 1999
3/00     Espoon Luukinjärven ja Kalajärven kunnostusuunnitelmat
2/00     Hannusjärvi, rakennetun ympäristön vaikutukset järven tilaan sekä ehdotus vaikutusten
             vähentämiseksi ja tulevien paineiden ennaltaehkäisemiseksi 
1/00     Espoon Pitkäjärven tutkimukset 1999 

1/99     Espoon kasvikartoitus 1990-1998 

1/98     Ympäristökeskuksen ympäristöopas henkilökunnalle