Vanttilaan nousee tilapäinen lumenvastaanottopaikka – turvallisuudesta huolehditaan

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
30.9.2015 klo 15.40

Espoon Vanttilaan rakennetaan uusi lumenvastaanottopaikka talvella 2015. Nyt valmistuva väliaikaiseksi tarkoitettu keräyspiste korvaa aiemmin vastaanottopaikkana toimineen Turvesuon.

Uuden vastaanottopaikan rakentamisesta järjestettiin 10.9.2015 tiedotustilaisuus Vanttilan koululla, jonne saapui alueen asukkaita ja vanhempia kuulemaan sijoituspaikan vaikutuksista ympäristöön.

Lumi on talvinen haaste jokaiselle suomalaiselle kunnalle - kerääntyessään talojen pihoille ja kaduille se muodostaa vaarallisen näköesteen. Teknisen toimen tehtävänä onkin huolehtia lumen auraamisesta ja toimittamisesta keskitettyihin keräyspisteisiin.

"Tähän saakka Turvesuolla on ollut hyvä vastaanottopaikka, ja mielellämme olisimme jatkaneet toimintaa siellä, mutta se myytiin liikerakennuksen käyttöön. Myös kahden muun suuren vastaanottopaikan toiminta on päättynyt hiljattain, ja tarvitsimme kipeästi uusia vaihtoehtoja", sanoi kaupungininsinööri Harri Tanska.

Päätös myymisestä tuli teknisen keskuksen tietoon nopealla aikataululla, vasta kuluvan vuoden touko-kesäkuussa. Tarvittiin pikaratkaisu ensi talven lumentuloon varautumiseksi. Selvityksiä mahdollisista muista sijoituspaikoista oli tehty jo aiemmin, mutta yksi kerrallaan vaihtoehdot olivat karsiutuneet listalta.

Lunta ei voida sijoittaa minne tahansa, vaan tiettyjen kriteerien on täytyttävä. Tontin on oltava esimerkiksi kaupungin omistuksessa, sen on oltava riittävän suuri ja sijainniltaan keskeinen keräysalueeseen nähden. Se ei saa myöskään sijaita tärkeällä pohjavesialueella, eikä sieltä saa löytyä kulttuurisesti tai maisemallisesti arvokkaita kohteita. Maaperän on sovelluttava sijoittamiseen ja sulamisvesien käsittelyn on onnistuttava asianmukaisesti. Liikenne ei saa kulkea asuinalueiden läpi ja etäisyyden asutuksesta on oltava riittävä.

Selvitys uuden lumen vastaanottopaikan sijoittamisesta alkoi jo vuonna 2011, mutta näillä kriteereillä uutta paikkaa ei löytynyt koko Etelä-Espoon alueelta. Sammalvuoreen kaavailtu alue sijaitsi tulevan metroreitin varrella, Ullanmäki oli liikenteellisesti hankalaa ja vaikeasti rakennettavaa seutua. Finnoonniityssä ja Vermossa maaperä osoittautui liian pehmeäksi. Lopulta vaihtoehdoista jäljelle jäi vain Vanttila, jonka käyttöä lumensijoituspaikaksi olemassa oleva kaava ei estä. Kaava sallii niin koulun, päiväkodin kuin teollisuusalueen sijoittamisen lähelle toisiaan.

"Asiassa kuultiin vanttilalaisia naapureita maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Naapureita lähestyttiin kirjeitse, ja heillä oli mahdollisuus valittaa päätöksestä. Lopulta tuli kaksi valitusta, mutta koska valittajat eivät olleet lähinaapureita, ei heidän valituksiaan voitu ottaa suunnitelmassa huomioon", Tanska sanoi.

Vanttilassa teetettiin erilaisia selvityksiä, joissa tarkasteltiin mm. liikenneturvallisuutta, hulevesien ohjautumista ja luontoarvoja. Turvallisuus on otettu suunnitelmissa laajasti huomioon, kertoi ylläpitopäällikkö Toni Korjus. Lumensijoitusalue aidataan ja varustetaan puomilla. Vastaanottopaikan ajoliittymä valaistaan ja varustetaan saarekkeellisella suojatiellä. Alue on jatkuvassa valvonnassa, ja raskas liikenne pyritään hoitamaan pääosin öisin.

Myös alueen vanhempia askarruttaneista liikennejärjestelyistä huolehditaan: alueen luoteispuolelle rakennetaan puistokäytävä, jota pitkin lapset pääsevät turvallisesti jalan kouluun. Reitti on tarkoitus saada valmiiksi ennen itse lumenvastaanottopaikan valmistumista. Tien pääsee ylittämään myös alikulkutunnelia pitkin. Vanttilantien-Kauklahdenväylän risteyksen valo-ohjausmahdollisuutta selvitetään yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa, koska Kauklahdenväylä on valtion omistuksessa. Myös alueen liikennöitsijöitä on tiedotettu uuden vastaanottoalueen erityistekijöistä – koulujen ja päiväkodin läheisyydestä.

Nyt rakennettava lumensijoituspaikka on kaavailtu väliaikaiseksi, ja sen on tarkoitus olla käytössä noin viiden vuoden ajan. Harri Tanska pitää positiivisena sitä, että rakennustöistä heräsi vanhempien kanssa vilkas keskustelu.

"Tosi hyvä, että päätös on tapetilla ja että se näin saadaan myös päätöksentekijöiden tietoon. Toivon mukaan saamme pian pysyviä päätöksiä ja monta pienempää, pysyvää lumensijoituspaikkaa", hän sanoi.

Keskustelun aikana myös vanhemmat ehdottivat vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa turvallisuus- ja liikennejärjestelyjä alueella.

"Monta hyvää ideaa tuli esille keskustelun myötä, kuten hidasteiden tai liikennemerkkien hankkimista alueelle. Ne selvitetään ehdottomasti, kuten myös ajatukset muista mahdollisista lumenvastaanottoalueista", vakuuttaa Tanska.

Lisätietoja:   Ylläpitopäällikkö Toni Korjus, p. 043 824 4834   

                      Kaupungininsinööri Harri Tanska, p. 050 383 3209