Soukanniemeä kehitetään merellisenä pientaloalueena

30.1.2018 klo 15.59

Kaavaehdotuksen mukaan suurin osa Soukanniemestä säilyy väljänä pientaloalueena. Kaavan maa-alueen pinta-ala on 67 hehtaaria. Rakennusoikeutta on osoitettu yhteensä noin 71 000 k-m2.  Asuinrakentamiseen osoitetaan rakennusoikeutta yhteensä 67 000 k-m2, joka mahdollistaa asunnot yhteensä noin 1 000 uudelle asukkaalle. Tarve asemakaavan laatimiselle on tullut alueen maanomistajilta.

Lisää merellisiä asuinalueita Espooseen
Voimassa oleva yleiskaavan arvioidaan mahdollistavan asuinrakentamista noin 35 000 k-m2, josta vajaa puolet on toteutettu. Asemakaavaehdotus käytännössä kaksinkertaistaa osayleiskaavan mahdollistaman rakentamisen määrän.

Nykyisille rakennuspaikoille saa yhden asunnon sijaan rakentaa kaksi. Jos rakennuspaikalla on paikallisesti arvokas suojeltavaksi osoitettu asuinrakennus, saa sen säilyttää ilman että sitä lasketaan käytettyyn rakennusoikeuteen tai asuntojen lukumäärään. Uusien rakennusten ulkonäköä koskevien kaavamääräysten tavoitteena on huvilaympäristölle luonteenomaisten ominaisuuksien korostaminen. Hieman tehokkaampaa rakentamista esitetään saaren keskiosassa Fridheminkalliolla, jossa rakentamisen laatua ohjataan tarkemmin korttelisuunnitelmalla.

Asutuksen lisääminen edellyttää katuverkon uusimista ja kunnallistekniikan rakentamista. Asemakaava mahdollistaa liikenneturvallisuuden parantamisen, kun keskeisten katujen varsille rakennetaan jalkakäytävät. Suunniteltu katuverkko on noudattaa nykyisiä tielinjauksia.

Amiraalinsatamaan saa rakentaa venesatamaa palvelevia tiloja, kahvila- ja ravintolatiloja sekä pienimuotoista majoitusta.  Staffanin saarelle saa rakentaa työtiloja venetelakkatoimintaa varten. Frosteruksen huvila varataan asumiseen ja matkailupalveluille. Weckströmin taiteilijakotiin voidaan sijoittaa museo.

Merellinen Soukanniemi on väljästi rakennettu

Soukanniemi on huvilamaista omakotitaloaluetta, joka on alkujaan kehittynyt 1800- ja 1900-luvun vaihteessa Helsingin höyrylaivareittien varrelle kesähuvila-asutuksen myötä. Tästä ovat muistona lukuisat vanhat, arvokkaat huvilat ja alueen eteläosassa kaksi suojelukohdetta, Moisuddenin hylky sekä nk. Keisarin muistokivi.

Asemakaavoitus edistää kulttuuriympäristön säilymistä mahdollistamalla sekä arvokkaiden huviloiden säilyttämisen asuinkäytössä että lisärakentamisen ympäristöön sopeuttaen.

Soukanniemeä on rakennettu osayleiskaavan nojalla hyvin väljästi. Arviolta vain alle puolet rakentamismahdollisuuksista on toteutettu johtuen mm. asuntojen lukumäärärajoituksesta.  Soukanniemessä asuu noin 170 asukasta. Siellä on 77 rakennettua kiinteistöä, joista seitsemän on saarissa. Kiinteistöistä neljätoista on loma-asuntokäytössä.

Lisätiedot:

Arkkitehti Aija Aunio puh. 043 825 5212
Projektinjohtaja Kimmo Leivo puh. 050 340 9723

Esityslista 17.1.2018

Soukanniemi-hanke