Espoon kaupunki tarjoaa hakuun alueita rantaraitin varrelta kahvila- / ravintolatoimijoita varten

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Espoon kaupunki hakee kahvila- / ravintolatoimijoita rantaraitin varrella sijaitseviin kohteisiin Soukanrannassa, Toppelundissa ja Otsolahdessa ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyä käyttäen. Alueet luovutetaan vuokraamalla.

Hakuaika alkaa 29.3.2021 ja päättyy 10.6.2021 klo 15:45.

Ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyyn osallistutaan sähköisesti kirjallisella hakemuksella. Sähköiset hakemukset tulee toimittaa Espoon kaupungin kirjaamoon, kirjaamo@espoo.fi, 10.6.2021 klo 15:45 mennessä. Huom. tarkemmat ohjeet hakemuksen jättämisestä löytyvät esitemateriaalista.

Linkki Soukanrannan esitemateriaaliin
Linkki Toppelundin esitemateriaaliin
Linkki Otsolahden esitemateriaaliin

Lisätietoja: Henry Laine, maankäyttöneuvottelija, etunimi.sukunimi@espoo.fi

Vastaukset 21.4.2021 mennessä saapuneisiin kysymyksiin:

Kysymys 1: Mitä tarkoittavat esitemateriaalissa Soukanrannan kartassa näkyvät “ko. alue” sekä viereinen “r1 alue”? Kumpi alue (vai molemmat) on käytettävissä?
Vastaus: Kartassa näkyvä ”ko. alue” on käytettävissä, r-1 ei ole käytettävissä.

Kysymys 2: Onko Soukanrannan kahvila/ravintola tarkoitus suunnitella nykyisten yleisten wc- ja pukutilojen paikalle?
Vastaus: Asemakaavasta poiketen hakijoita pyydetään esittämään hankkeen sijoittuminen ensisijaisesti nykyisten yleisten wc- ja pukutilojen paikalle Soukanrannassa.

Kysymys 3: Ovatko Soukanrannan nykyiset rakennukset kahvila-/ravintolahankkeen käytettävissä?
Vastaus: Soukanrannan olemassa olevat wc- ja pukutilarakennukset eivät ole tulevan toimijan käytettävissä. Kaupunki vastaa kustannuksellaan rakennusten purkamisesta ja kaupunki myös tekee purkutyöt.

Kysymys 4: Mikä taho vastaa Soukanrannan olemassa olevien rakennusten purkamisesta?
Vastaus: Kaupunki vastaa kustannuksellaan Soukanrannassa olemassa olevien wc- ja pukutilarakennusten purkamisesta ja kaupunki myös tekee purkutyöt.

Kysymys 5: Kun hakijoita vertaillaan, onko Soukanrannan kohteessa saunallinen konsepti etusijalla, vai voiko hakija, joka suunnittelee pelkkää kahvilaa myös voittaa kilpailun? Voiko tätä vaiheistaa (esim. ensin kahvila, myöhemmin sauna)?
Vastaus: Hakemuksia tarkastellaan niissä esitetty kokonaisuus huomioiden. Mikäli suunniteltu hanke sisältää kahvila-/ravintolan lisäksi myös muita toimintoja, tulee kokonaisuus rakentaa kerralla. Vaiheistaminen ei siis lähtökohtaisesti ole mahdollista.

Kysymys 6: Mitä minimivaatimuksia kaupungilla on Soukanrannan kohteessa uimavalvojien sosiaalitiloille? Voivatko uimavalvojat käyttää osittain esim. kahvilan tiloja ja/tai kahvilan wc:tä/yleisen sauna suihkuja? Mikä on kaupungin tiloista maksama vuokran määrä?
Vastaus: Uimavalvojille tulee olla oma valvomo/tauko- ja pukutila, josta on näköyhteys rannalle. Taukotilassa tulee olla vesipiste sekä mahdollisuus ruuan ja juoman säilyttämiseen, lämmittämiseen ja syömiseen. Tilassa tulee olla tarpeeksi pöytiä ja selkänojallisia tuoleja sekä lukittavat lokerot työntekijöiden henkilökohtaisille tavaroille. Taukotilan yhteydessä tai välittömässä läheisyydessä tulee olla asianmukaiset käymälä- ja peseytymistilat. Yleisölle tarkoitettuja wc- ja peseytymistiloja ei voi osoittaa valvojille. Uimavalvojat käyttävät työasua, joten vaatteiden vaihtamiseen ja säilyttämiseen tulee niin ikään olla asianmukainen pukutila. Tilavuokrasta on sovittava erikseen Tilapalvelut-liikelaitoksen kanssa.

Kysymys 7: Kysymykset liittyen pysäköintiin Soukanrannassa.
Vastaus: Soukanrannan kohde on vuokrattava alue yleisestä alueesta. Alueen maastonmuodoista ja pinta-alasta johtuen sille ei ole mahdollista sijoittaa suurta määrää pysäköintipaikkoja. Suunnitelmissa tulee kuitenkin esittää vähintään:
- 1-2 ap henkilökunnalle
- 1 liikuntaesteisten pysäköintipaikka
- Huoltoajon toimivuus ja järjestelyt

Asiakaspysäköintipaikat tulee tarkastella kokonaisuutena niin, että lähialueen pysäköintipaikat kahvilan/ravintolan pääkäyttöaikana ainakin keskimäärin riittävät. Asiakaspysäköintipaikkojen tarve riippuu merkittävästi kahvila-/ravintolahankkeen koosta ja asiakaspaikkamäärästä, joten hankkeen tulee selvittää ja esittää pysäköintipaikkojen riittävyys viimeistään rakennuslupavaiheessa.
Pyöräpysäköintipaikkoja tulee toteuttaa vuokra-alueelle vähintään 1 pyöräpaikka / 50 k-m² kohden. Puolet pyöräpaikoista on toteutettava katettuina.

Kysymys 8: Miten Soukanrannan kohteeseen ajo on tarkoitus osoittaa?
Vastaus: Alue rajautuu katualueeseen, joten ajo alueelle tulee järjestää omasta ajoneuvoliittymästään Soukanlahdentieltä.

Kysymys 9: Onko kaupungin mahdollista vahvistaa tai saako rakennustöiden yhteydessä vahvistaa/parantaa kulkuyhteyttä rantaraittiin Soukanrannan kohteessa?
Vastaus: Hakijan tulee esittää kaupunkitekniikan keskukselle hyväksyttäväksi suunnitelma kulkuyhteydestä rantaraitille. Mikäli kulkuyhteyksien rakentaminen/parantaminen on mahdollista, on siitä sovittava erikseen kaupunkitekniikan keskuksen kanssa.

Kysymys 10: Onko Soukanrannan kohteessa uintia varten mahdollista järjestää uimarannalle esim. pientä ponttoonilaituria? Jos ei, niin onko uinti mahdollista toteuttaa jotenkin kohtuulliselta etäisyydeltä ympärivuotisesti?”
Vastaus: Uimarannalle ei ole mahdollista sijoittaa laituria. Noin 250 metrin päässä Klobbenilla on talviuintipaikka.

Kysymys 11: Onko uintimahdollisuus tai laiturin rakentaminen mahdollista missään hakumenettelyn kohteessa?
Vastaus: Laitureiden rakentaminen haettavissa kohteissa ei ole mahdollista. Uinti on mahdollista siten kuin se on tällä hetkellä järjestetty kaupungin toimesta. Uusia uimapaikkoja ei ole mahdollista toteuttaa.

Kysymys 12: Sisältyykö Toppelundin kohteessa purjelautailijoille tuleva tila tontin rakennusoikeuteen? Tuleeko purjelautailijoille erillinen rakennus?
Vastaus: Purjelautailijoille varattava tila (200 k-m2) sisältyy tontin rakennusoikeuteen (500 k-m2). Suunnittelussa voi esittää purjelautailijoille tulevan tilan kahvila-/ravintolarakennuksen yhteyteen tai erilliseen rakennukseen. Suunnitelmat tulee yhteensovittaa yhteistyössä purjelautaseuran kanssa.

Kysymys 13: Mikä taho vastaa Toppelundin kohteessa purjelautaseuran tilan rakentamisesta ja kuinka paljon purjelautaseura maksaa tilan käytöstä? Onko ko. aiheeseen saatavissa tarkempaa selvitystä?
Vastaus: Valittu toimija vastaa rakentamisesta ja siihen liittyvistä kustannuksista. Toimija neuvottelee erikseen tilojen vuokraamisesta purjelautaseuran kanssa. Toimijan tulee yhteistyössä purjelautaseuran kanssa suunnitella hankkeen sijoittuminen tontille sekä sovittava käytännön järjestelyistä (mm. purjelautaseuran tilatarve, tilojen sijoittuminen hankkeessa, vuokran määrä, ym.).

On myös mahdollista, että kaupunki vuokraa erilliset alueet tontista purjelautaseuralle ja kahvila-/ravintolayrittäjälle, jolloin kumpikin vastaa vain omien hankkeidensa kustannuksista.

Valitun toimijan tulee sopia käytännön järjestelyistä purjelautaseuran kanssa.

Kysymys 14: Mikä on tämänhetkinen näkemys Toppelundin kohteen arkkitehtonisista linjoista? Onko viereinen päiväkodin kiinteistö vai uudet tontin yläpuolelle rakentuvat kerrostalot muotokielelle suuntaa antavia? Kuinka monta tasoa uudessa rakennuksessa voisi olla?
Vastaus: Suunnitelman tulisi sopia rantaraitin maisemalliseen kokonaisuuteen. Nykyinen asemakaava mahdollistaa kaksikerroksisen rakennuksen.

Kysymys 15: Kuinka monimuotoinen palvelukonsepti voi olla Toppelundin kohteessa? Onko tälle määrittelyä vai onko vain kahvila/ravintola palvelun kuvaus?
Vastaus: Ensisijaisesti kaupunki hakee Toppelundin kohteeseen kahvila- / ravintolatoimijaa. Hakemuksessa on mahdollista esittää lisäksi mahdollisia ajatuksia muistakin toiminnoista. Toimijan tulee varata hankkeessa tila purjelautaseuran toimintaa varten siten, että sen toiminta alueella on mahdollista jatkossakin.

Kysymys 16: Onko Toppelundin kohteeseen mahdollista toteuttaa pienimuotoinen juhla-/kokoustila sekä tilaussauna?
Vastaus: Toppelundin kohteeseen ensisijaisena tavoitteena on kahvila-/ravintolatoiminta, mutta kohteeseen saa esittää muitakin toimintoja huomioiden niiden soveltuminen lähiympäristöön ja rantaraitin palveluihin.

Kysymys 17: Jos Toppelundin kohteeseen on tarve tehdä asemakaavamuutos, mikä on prosessiin tarvittava aika?
Vastaus: Jos hanke vaatii asemakaavan muutosta, sen aikataulu on arviolta 1-2 vuotta muutoksen laajuudesta riippuen.

Kysymys 18: Onko Toppelundin tontin kohdalla sijaitseva koirien uimaranta siinä käytössä jatkossakin koko laajuudessaan vai voiko sitä esittää siirrettäväksi tai pienennettäväksi ravintolan kohdalta?
Vastaus: Koirien uimaranta on juuri saatu rakennettua ja se pysyy paikallaan. Muutoksia sen suhteen ei tehdä.

Kysymys 19: Onko Otsolahden kohteeseen mahdollista esittää kahvila-/ravintolatoimintojen lisäksi muita toimintoja, kuten esim. padelia?
Vastaus: Ensisijaisesti kaupunki hakee kohteeseen kahvila- / ravintolatoimijaa. Hakemuksessa on mahdollista esittää lisäksi mahdollisia ajatuksia muistakin toiminnoista edellä mainittujen lisäksi. Paikka asettaa korkeat vaatimukset rakentamisen laadulle ja sopivuudelle kaupunkikuvaan.

Kysymys 20: Voiko millekään kohteista esittää laiturin rakentamista veneileville asiakkaille kohteen välittömään läheisyyteen?
Vastaus: Laitureiden rakentaminen haettavissa kohteissa ei ole mahdollista.

Kysymys 21: Voidaanko missään kohteista harkita rakentamisen sallimista osin tai kokonaan kelluvana ratkaisuna merkityn tontin välittömään läheisyyteen?
Vastaus: Hankkeen toteuttaminen osin tai kokonaan kelluvana ratkaisuna ei ole mahdollista minkään haussa olevan kohteen osalta.

Kysymys 22: Mikä taho vastaa vesi- ja viemäriliittymistä?
Vastaus: Hankkeen toteuttaja vastaa kustannuksellaan kunnallistekniikkaan liittymisestä.

Kysymys 23: Onko kohteisiin tarkoitus saada ympärivuotista toimintaa vai voiko kahvila-/ravintolatoiminta olla ainoastaan kesäkaudella toimivaa?
Vastaus: Kaupunki näkee myönteisenä hankkeen, joka toimisi ympärivuotisesti. Liiketoimintasuunnitelman arvostelussa kiinnitetään erityistä huomiota mm. palveluiden ympärivuotisuuteen.

Kysymys 24: Voiko kohteisiin toteuttaa asumista?
Vastaus: Rantakahvila – ja ravintolahaun kohteisiin ei voi toteuttaa asumista.

Kysymys 25: Merinäköalat ovat jokaisessa kohteessa merkittävässä asemassa ja voiko suunnitelmissa esittää sen johdosta kaupungin omistamilta viereisiltä tonteilta myös puustoa harvennettavaksi?
Vastaus: Puustoa ei saa, eikä tulla kaatamaan vuokra-alueiden ulkopuolelta.

Kysymys 26: Hakeeko Espoon kaupunki lähtökohtaisesti yhtä kokonaisvaltaista toteuttajaa kaikkiin lokaatioihin, mikäli sellainen löytyisi vai onko pyrkimyksenä löytää eri yrittäjät jokaiseen lokaatioon, mikäli kriteerit täyttäviä hakijoita on riittävästi jokaiseen kohteeseen?
Vastaus: Lähtökohtaisesti tavoitteena ei ole valita vain yhtä toimijaa, joka tulisi kaikkiin kolmeen haussa olevaan kohteeseen vuokralaiseksi. Tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle eri yrittäjälle paikka.

Kysymys 27: Mikäli haussa ei ole kokonaisvaltaista yhtä toteuttajaa ja kriteerit täyttäviä hakijoita löytyy jokaiseen kohteeseen, niin voiko yksi hakija ylipäänsä saada useampaa kuin yhtä kohdetta toteutettavakseen?
Vastaus: Mikäli eri kohteille on useita tasavahvoja hakemuksia, voi lähtökohtaisesti saada vain yhden kohteen vuokralle.

Kysymys 28: Voiko Espoon kaupunki osallistua mihinkään rakennuskustannuksiin, mikäli se olisi perusteltua vai tapahtuuko kaikki rakentaminen hankkeen toteuttajan kustantamana? Koskeeko se myös alueelle rakennettavia teitä ja/tai pysäköintialueita, mikäli ne voisivat palvella myös muita tarkoituksia kuin pelkästään ravintolan toimintaa?
Vastaus: Lähtökohtaisesti kaikki hankkeeseen liittyvät työt ja niistä aiheutuvat kustannukset kuuluvat hankkeen toteuttajalle, kuten esim. mahdolliset selvitystyöt, suunnitelmat, rakentaminen, kunnallistekniikan liittymät.

Kysymys 29: Kuinka paljon suunnitelmissa voi esittää terassialueita rakennettavaksi ravintolalle kaavaillulle tontille vai onko sille asetettu mitään ylärajaa suunnittelualueen puitteissa?
Vastaus: Kahvilalle/ravintolalle voidaan esittää suunnitelmassa terasseja, kuitenkin niin, että ne sopivat luonnonympäristöön. Terasseille ei ole varsinaista ylärajaa, mutta niiden on sovelluttava ympäristöön ja niiden on mahduttava selkeästi esitetyn vuokra-aluerajauksen sisälle, kuten myös kaikki muutkin suunnitellut toiminnot.

Kysymys 30: Onko kohdekohtaisesti esitettävissä indikatiivista arviota kaavoitus- ja lupaprosessien etenemistahdista minimissään / maksimissaan?
Vastaus: Rakennuslupakäsittelyyn on varattava aikaa 2-4 kuukautta. Kaavamuutos (Toppelund) kestää arviolta 1-2 vuotta.

Kysymys 31: Onko rakennuslupaprosessissa normaali jonotus ja menettely, vai onko sitä mahdollista nopeuttaa, kun kyse kaupungin alulle panemasta hankkeesta?
Vastaus: Kyseessä on rakennusvalvontakeskuksen normaali lupaprosessi (poikkeamispäätöksen osalta kaupunkisuunnittelukeskuksen lupaprosessi). Hanke vastaa kaikesta lupien hakemiseen liittyvästä. Kaupunki maanomistajana mahdollistaa hankkeiden toteuttamisen vuokraamilleen alueille, mutta kyseessä ovat täysin yksityiset rakennushankkeet.

Kysymys 32: Vaikuttaako rakennuslupaprosessiin ja onko mitä eroa, että tehdäänkö uudet rakennukset tyyli säilyttäen vai tehdäänkö vanhoihin rakennuksiin?
Vastaus: Soukanrannan olemassa olevat wc- ja pukutilarakennukset eivät ole tulevan toimijan käytettävissä. Kaupunki vastaa kustannuksellaan rakennusten purkamisesta ja kaupunki myös tekee purkutyöt.

Kysymys 33: Voiko alueiden rajoja ylittää?
Vastaus: Alueen rajoja ei lähtökohtaisesti voi ylittää.

Kysymys 34: Voiko vuokra-aika olla pitempi kuin 25 vuotta?
Vastaus: Alueet vuokrataan vuokrasopimuksilla, joiden vuokra-aika on enintään 25 vuotta.

Kysymys 35: Mistä ajankohdasta alkaen vuokranmaksuvelvollisuus käynnistyy?
Vastaus: Vuokranmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivämäärästä, jolloin maanvuokrasopimus allekirjoitetaan. Maanvuokrasopimus voidaan allekirjoittaa, kun kohteeseen on saatu rakennuslupa.

Kysymys 36: Onko tiettyä ajankohtaa, jolloin kahvilatoiminnan pitää alkaa?
Vastaus: Maanvuokrasopimus tulee sisältämään ehdon, jonka mukaan tontille/alueelle on rakennettava rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymään käyttöönottokuntoon kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta vähintään [xx] k-m2:n suuruinen rakennus tai rakennuksia, jotka yhteensä ovat vähintään [xx] k-m2:n suuruisia. Rakentamisvelvoitteen määrä tarkentuu valitun toimijan kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Kysymys 37: Saako haun tehdä perustettavan Oy:n nimissä?
Vastaus: Kohteita voi hakea perustettavan yhtiön lukuun, mutta hakijana olevan tahon tulee olla yhtiön perustaja.

Kysymys 38: Voiko hakemuksen tehdä niin, että varsinainen hakija on perustettava Oy (kiinteistö Oy) sekä sen vuokralaisena operaattori (kahvila/sauna yrittäjä, joka tarvittaessa voidaan vaihtaa myöhemmin)?
Vastaus: Tämä on mahdollista. Hakijan tulee kuitenkin esittää neuvotteluvaiheessa tuleva kahvila-/ravintolatoimija ennen vuokrasopimuksesta päättämistä.