Kaupunki myy avoimella tarjouskilpailulla asuinkerrostalorakennusten (AK-1) määräalan Tapiolasta. Tarjousaika päättynyt.

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kysymykset kursiivilla ja vastaukset tummennettuna 9.2.2018:

1

Puurakentaminen: Tarjouspyyntöasiakirjan kohdan 2.2. mukaan kaavan puurakentamisen vaatimuksesta rakenteiden osalta luovutaan. Asia on ilmeisesti sovittu rakennusvalvontaviranomaisten kanssa siten, että kyseinen poikkeaman kaavasta sallitaan ns. vähäisenä poikkeamana rakennusluvan yhteydessä?

Kyllä asiasta on keskusteltu rakennusvalvonnan kanssa. Rakennusluvat ja poikkeamiset myönnetään kuitenkin hallinnollisessa prosessissa suunnitelmien pohjalta.

2

Tarjouspyyntöasiakirjan kohdassa 2.2 mainitaan, että ”Tuuliniityn korttelille tulee kuitenkin puurakenteita ja yleensä materiaaleja käyttämällä luoda muusta Tapiolan uudisrakentamisesta poikkeava ilme”. Kaavassa kuitenkin todetaan, että ”Uudisrakennusten massoittelun, julkisivujen jäsentelyn ja materiaalien tulee sopeutua ympäristön rakennuksiin ja luontua Tapiolan kaupunkikuvaan.” Ohjeissa hienoista ristiriitaa; miten em. asiaa tulisi tulkita?

Tarjouspyyntömateriaalin pohjalta tehdään tulkinta. Puujulkisivuja on alueen eteläpuolella. Varsinaista ristiriitaa ei ole.

3

Kaavan mukaan ”autopaikat tulee sijoittaa maanalaiseen tilaan rakennuksen tai pihakannen alle”. Onko mahdollista tutkia rivitalojen autopaikkojen sijoittamista rivitalojen sisäänkäyntien yhteyteen maanpäällisinä paikkoina vähäisenä poikkeuksena?

Tarjouspyyntömateriaalin pohjalta ei ole mahdollista.

4

Vieraspaikoituksen sijoitus: tontin eteläpuolinen katualueella oleva pihapaikoitusalue käytettävissä vieraspysäköintiin?

Vieraspaikoitukseen emme ota kantaa.

5

Kaavan kohdassa 4§ ”Ilmanvaihtokonehuoneet ja muut tekniset tilat saa sijoittaa kerroksiin asemakaavan osoittaman rakennusoikeuden lisäksi ja ylimmän asuinkerroksen yläpuolelle kerrosluvun estämättä. Tekniset tilat tulee käsitellä laadukkaalla tavalla osana rakennuksia.” Kuitenkin kohdassa 14§ todetaan: AK-1-korttelialueella rakennusten kattomuodon tulee olla kallistettu lapekatto, joka nousee lännen suuntaan. Alueen pohjoisosan 5-6-kerroksisten rakennusten räystäslinjan ja vastaavasti eteläosan 4-5-kerroksisten rakennusten räystäslinjan tulee olla yhtenäinen viistosuunnassa. Räystäslinjan yläpuolelle ei saa sijoittaa mitään tiloja.” Em. määräyksissä ristiriitaa iv-konehuoneen sijoittamismahdollisuuksien osalta - kumpaa noudatetaan?

Ei ristiriitaa. Ilmanvaihtokoneen saa sijoittaa, kuten määräyksissä sanotaan.

6

Pohjavedenpinnan korkeudesta johtuen pysäköintiratkaisu olisi todennäköisesti edullista toteuttaa maanpäällisenä ja pihakannen alapuolisena ratkaisuna. Kaava mahdollistaa periaatteessa pihakansiratkaisun, mutta kuitenkin kohdan 17§ mukaan”AK-1 -korttelialueen kansipiha tulee maastouttaa huolella ilman pystysuoria tasoeroja. Piha tulee tasata viereisen puiston maanpinnan tasoon kaksikerroksisen rakennuksen rinneratkaisun avulla”, mikä puolestaan rajoittaa/ei mahdollista maanpäällisen pysäköinti- ja pihakansiratkaisun toteuttamista. Onko määräyksestä 17§ tämän osalta mahdollista poiketa vähäisenä poikkeamana? (saattaa vaikuttaa merkittävästi hankkeen kustannuksiin)

Pysäköinti toteutetaan asemakaavan mukaisesti. Korkotasoja voi säätää vain perustelluilla syillä.

7

Tarjouspyynnön kohdan 1.1. mukaan tavoitteena on toteuttaa tarjouskilpailun kohteena olevat hankkeet ja Asuntosäätiön hanke ”samanaikaisesti, ainakin suunnitteluyhteistyötä on tehtävä Asuntosäätiön ja tarjouskilpailun voittajan kesken”. Millä aikataululla Asuntosäätiön hanke etenee? Onko Asuntosäätiön hankkeesta saatavilla esim. luonnossuunnitelmia?

Tietojemme mukaan Asuntosäätiö ei ole aloittanut suunnittelua ja kehottammekin tämän johdosta yhteistyöhön.

8

Mitä suuruusluokkaa ovat yhteisväestönsuojan juoksevat hoito- ja ylläpitokustannukset?

Nämä kustannukset eivät ole vielä tiedossa. Kysymyksessä olevat kustannukset eivät tässä yhteydessä tule olemaan merkittäviä.

9

Määräalaa ei saa myydä eikä vuokrata edelleen rakentamattomana ilman kaupungin lupaa. Mikäli näin tapahtuu, sitoutuu ostaja maksamaan sopimussakkoa tontin kauppahinnan suuruisen määrän.”

Onko tässä mahdollista hankkia maa-alue tonttirahastolle, joka sitten asuntoyhtiöiden valmistuttua joko myy tonttiosuudet ostajille tai jättää tontin tai osan siitä vuokralle?

Tontti voidaan hankkia tonttirahaston nimiin. Tällöin rakennusyhtiö yhdessä tonttirahaston kanssa allekirjoittaa tarjouksen.

10

Asiani koskee Tuuliniityn asemakaava-alueen määräalan avointa tarjouskilpailua. Tiedustelisin, millä hinnalla tarjouskilpailua koskevan alueen ulkopuolelle jäävä määräala on myyty? Entä muut viereiset Espoon kaupungin tontit?

Asuntosäätiön tonttia ei ole luovutettu vaan varattu. Muut tontit ovat ARA-kohteita. Tontinhintatietojen osalta on syytä kääntyä tarvittaessa ulkopuolisten asiantuntijoiden puoleen.

Myytävä määräala (tontit) sijaitsee uudella Tuuliniityn asemakaava-alueella korttelissa 12223 Tapiolan metroaseman sisäänkäynnin läheisyydessä. Myytävän määräalan rakennusoikeus on yhteensä 10890 k-m2.

Tontit esitetään myytäväksi hintatarjousten perusteella suurimman tarjouksen tehneelle toteuttajalle asemakaavan mukaiseen rakentamiseen. Asuntorakentamisen on oltava vapaarahoitteista. Asuinrakennusoikeudesta voidaan toteuttaa korkeintaan 51 % sijoittajille. Tarjouksen määräalasta voi jättää myös kaksi toteuttajaa yhdessä.

Tarjouskilpailu on avoin. Tarjoajalta edellytetään kuitenkin kokemusta vastaavanlaisten hankkeiden toteuttamisesta. Lisäksi tarjoajan kaikkien yhteiskuntavelvoitteiden tulee olla tarjouspyyntöasiakirjassa selvitetyllä tavalla hoidettu. Lopullisesti määräalan myynnistä päättää kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto.

Tarjousaika päättyy 9.3.2018 klo 12. Tarjoukseen ei saa liittää maksu- tai muita ehtoja. Mahdolliset kysymykset pyydetään toimittamaan 30.1.2018 mennessä sähköpostilla osoitteeseen jouni.lindberg ät espoo.fi. Vastaukset kysymyksiin ja tarjouspyynnön mahdolliset täydennykset julkaistaan tällä nettisivulla viimeistään 7.2.2018.

Ostotarjous tulee tehdä liitteenä olevalle lomakkeelle ja se tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa Espoon kaupungin kirjaamoon 9.3.2018 klo 12 mennessä. Kuoren päälle tulee olla merkitty tarjouksen tekijä / tekijät ja ”Tuuliniitty AK-1 tonttihintakilpailu”.

Tarkemmat tiedot kohteesta, tontinluovutusehdoista ja tarjouskilpailuun osallistumisesta ilmenevät tarjouspyyntöasiakirjasta ja sen liitteistä, jotka ovat ladattavissa oheisen linkin kautta: Tapiolan Tuuliniityn AK-1-määräalan tarjouspyyntöasiakirjat