Kaupunki hakee toteuttajaa kerrostalotonteille Haukilahden Toppelundin alueelle

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Hintakilpailun piirissä on kahden talon kokonaisuus. Rakennusoikeutta hintakilpailun alueella on 3 000 kerrosneliömetriä. Hakuaika päättyy 14.8.2019 klo 12.

Teknisen ja ympäristötoimen tonttiyksikkö valmistelee päätösehdotuksen kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaostolle tonttien myynnistä syyskuun 2019 kokoukseen.

Tiedot tontista ja tontinluovutusehdoista sekä ohjeet hintakilpailuun osallistumisesta löytyvät esitteestä ja sen liitemateriaalista. Linkki Toppelundin hintakilpailun aineistoon.

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KOSKIEN TOPPELUNDIN TARJOUSKILPAILUA

Kysymys 1:

Määräalan rakennusoikeudesta tulee toteuttaa vähintään 70 % kolmen (3) vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta valmiiksi siten, että rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt ne käyttöön otettaviksi.

Saako rakentamisvelvollisuuden määräajalle jatkoaikaa, mikäli asemakaavan mukaisen hankkeen rakennusluvasta valitetaan?

Vastaus:

Espoon kaupunki edellyttää ripeää toimintaa toteutuksen suhteen. Jos kysyntätilanne muuttuu merkittävästi, niin tapana on ollut myöntää jatkoaikaa. Jatkoaika edellyttää perusteltua ja todennettavaa syytä.

Kysymys 2:

Onko mahdollista saada Espoon Asuntojen hankkeen tämän hetkiset suunnitelmat? Autopaikkojen määrä on sidottu asuntojen määrään. Kuinka monta asuntoa/autopaikkaa kyseinen hanke käsittää?

Vastaus:

Espoon Asunnot ei ole käynnistänyt varsinaista asuntosuunnittelua, mutta on asettanut tavoitteet huoneistojakaumalle. Tarkoitus on rakentaa noin 40 asuntoa, joka tarkoittaa -20 % aravähennys huomioiden 39 autopaikkaa. Asuntojen lukumäärä on alustava arvio, joka voi suunnittelun edettyä muuttua

Kysymys 3:

Voiko asemakaavan edellyttämät vieraspaikat toteuttaa maantasoon (ks. tarjouspyynnön Liite 3 Viitesuunnitelma)?

Vastaus:

Hankkeen suunnitteluasia. Viitesuunnitelman mukaan asia on ok. Suunnitelmat hyväksytään lopullisesti rakennusvalvonnassa.

Kysymys 4:

Kaavassa vaadittu läpitalon porras ei mielestämme sovi erityisen hyvin tähän kohteeseen. Asukkaat tulevat haluamaan, että ulko-ovi on vain rauhalliselle kansipihalle. Etelään julkisen parkkialueen suuntaan avautuva ulko-ovi ei tuo asiakkaalle lisäarvoa. Voidaanko tästä vaatimuksesta joustaa? 

Vastaus:
Hankkeen sisäinen suunnitteluasia. 

Kysymys 5:

Miten toimitaan, jos liito-oravien tilanne muuttuu ja tontille tulee pesäpuu, joka estää kohteen rakentamisen? Voidaanko tonttikauppaan saada purkava ehto, jos kohde ei ole rakennettavissa liito-oravista johtuen? 

Vastaus:

Kaikki kiinteistökaupan tarkoituksen (rakentaminen) estävät tapahtumat ovat syy kaupan purkamiseen/sisällön tarkentamiseen.

Kysymys 6:

Onko Espoon kaupungilla tietoa, tuleeko naapuritonttien käytössä tapahtumaan muutoksia? Erityisesti kiinnostavat kohteen eteläpuoliset LP- ja YU-tontit. Onko tiedossa rakentamista YU-tontille?

Vastaus:

Yu-tontille on kehitteillä kahvilarakennus

Kysymys 7:

Kilpailuohjelman kohta 2.3. tarkoittanee, että määräalan ostaja vastaa vain omaa hankettaan palvelevien autopaikkojen rakentamisesta ja kustannuksista, ei siis kaikkien autopaikkojen?

Vastaus:

Juuri näin. Pysäköintilaitoksen toteutus edellyttää yhteistä suunnittelua Espoon Asuntojen kanssa.

Kysymys 8:

Osallistuuko Espoon Asunnot jaettavien kustannusten (mm. yhteinen ajoliittymä) maksamiseen investointien toteutumisen mukaisessa aikataulussa?

Vastaus:

Kyllä vastaa. EA osallistuu ennen investointipäätöstä syntyviin kustannuksiin vain ehdollisesti. Jos EA:n hanke ei lähtisi liikkeelle ja EA luopuisi tonttivarauksesta, sitoutuisi kaupunki maksamaan kustannukset / siirtämään kustannukset tonttia luovuttaessaan kolmannelle taholle.

Kysymys 9:

Voidaanko viereistä LP-aluetta käyttää pelastusreittinä viitesuunnitelman mukaisesti?

Vastaus:

Viitesuunnitelman mukaan kyllä. Mahdolliset rakenteelliset parannukset tehdään hankkeen toimesta ja kustannuksella.

Kysymys 10:

Tuleeko autohallin kansi mitoittaa pelastusajoneuvokuormalle? Ja mikäli tulee, miltä osin?

Vastaus:

Hanke ratkaisee tämän omilla suunnitelmillaan. Espoon Asuntojen näkemys on, että pelastautumistapojen osalta olisi ensisijaisesti tutkittava muut vaihtoehdot, jotta vältyttäisiin kannen mitoittamiselta pelastusajoneuvojen kuormalle.

Kysymys 11:

Saako nostopaikan rakentaa viitesuunnitelman mukaisesti alueelle joka on kaavassa merkitty puilla istutettavaksi alueen osaksi?

Vastaus:

Viitesuunnitelma ohjaa lähtökohtaisesti hankesuunnittelua. Puustoa tulisi kuitenkin lähtökohtaisesti säästää.