Usein kysyttyä omakotitonttien luovutuksesta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Tonttihaku

Milloin järjestetään seuraava tonttihaku?

Espoo järjestää omatoimiseen rakentamiseen suunnatun, arvontaan perustuvan omakotitonttihaun yleensä syksyisin. Mikäli haku on syksyllä, julkaistaan tieto haussa mukana olevista tonteista kesän aikana kaupungin verkkosivuilla.

Millä periaatteella omakotitontit jaetaan?

Omakotitonttihakuun osallistuminen tarkoittaa Espoossa ilmoittautumista arvontaan. Arvonta suoritetaan tonttihaun päättymisen jälkeen kaikkien hyväksyttyjen hakemusten kesken. Tontin valinta tapahtuu arvonnan jälkeen tontinvalintatilaisuuksissa, joihin kutsutaan hakijat arvonnan sijaluvun mukaisessa järjestyksessä.

Kuka voi osallistua tonttihakuun?

Tonttihakuun voivat osallistua täysi-ikäiset yksityishenkilöt. Arvonnassa ovat etusijalla espoolaiset hakijat eli ne, joiden väestötietojärjestelmän mukainen kotikunta arvontavuoden tammikuun ensimmäisestä päivästä lähtien on ollut keskeytyksettä Espoo.

Kaikkien hakijoiden antamat tiedot tarkistetaan kaupungin tietojärjestelmistä automaattisesti. Pieni osa tarkistuksista tehdään myös käsin. Jos hakemuksessa on kysyttävää, hakijoihin otetaan yhteyttä sähköpostitse.

Miten osallistun omakotitonttihakuun?

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä hakemuksella, joka löytyy haun alkaessa osoitteesta www.espoo.fi/omakotitontit.

Tonttihakuun osallistuminen ei maksa hakijalle mitään, eikä pelkkä arvontaan osallistuminen sido vielä hakijaa.

Tonttihakuun liittyvä viestintä tapahtuu sähköpostitse. Huom. Osa sähköpostipalveluista saattaa tulkita kaupungin järjestelmästä lähtevät automaattiviestit roskapostiksi. Tarkistathan sähköpostisi roskapostikansion, mikäli et ole saanut vahvistusviestiä hakemuksesi saapumisesta.

Miksi tontinsaajat arvotaan?

Ensisijaisena tavoitteena on kuntalaisten oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu. Arvonta on todettu hyväksi käytännöksi ja sen myötä asuinalueista tulee myös heterogeenisiä verrattuna esimerkiksi pisteytykseen, jossa lapsien lukumäärä olisi hakijalle eduksi.

Kaupunki luovuttaa tontteja hinnoilla, jotka vastaavat kunkin alueen kiinteistökauppojen yleistä hintatasoa. Kaupungilta tontin ostanut rakentaja ei ole paremmassa taloudellisessa asemassa kuin sellainen henkilö, joka on hankkinut tontin käyvällä hinnalla yksityisiltä markkinoilta.

Kuinka tontinsaajat valitaan arvontaan perustuvassa haussa?

Jokaiselle hyväksytylle tonttihakemukselle arvotaan tontinvalintaan oikeuttava valintanumero hakuajan päättymisen jälkeen pidettävässä valvotussa arvonnassa.

Arvonnassa ensimmäiseksi tullut saa valintanumeron 1, toiseksi sijoittunut valintanumeron 2 jne. Arvontaan osallistuvat kaikki hakuajan sisällä kaupungille jätetyt, hyväksytyt hakemukset. Arvonta suoritetaan kahdessa arvontaryhmässä, joista ensimmäiseen kuuluvat ne hakemukset, joiden ensimmäiseksi merkitty hakija on ollut hakuvuoden alusta (1.1.) lähtien kirjoilla Espoossa. Muut hakijat ovat toisessa arvontaryhmässä.

Järjestysnumerot lähetetään hakijoille arvonnan jälkeen sähköpostitse. Samassa yhteydessä lähetetään kutsu erilliseen tontinvalintatilaisuuteen. Ensimmäiseen valintatilaisuuteen kutsutaan noin 100 parhaimman arvontanumeron saanutta hakijaa.

Mistä saan lisätietoa tonteista ennen valintaa?

Kun arvontanumerot on jaettu, järjestää kaupunki tontinhakijoille infotilaisuuden ennen varsinaista tontinvalintatilaisuutta. Infotilaisuudessa saa tietoa muun muassa haettavana olevista tonteista sekä rakentamisprosessista. Samalla voi kysyä lisätietoja esimerkiksi niiden tonttien erityispiirteistä, joista on kiinnostunut.

Tilaisuuden tavoitteena on varmistaa, että tontinhakijoilla on tarvittavat tiedot rakentamisesta ja haettavista tonteista ennen tontinvalintaa. Infotilaisuuteen kutsutaan hakijoiden kokonaismäärästä riippuen useampi sata kärkipään arvontanumeron saanutta tontinhakijaa.

Mikä on tontinvalintatilaisuus?

Tontinvalintatilaisuudessa arvontaan perustuvaan tonttihakuun osallistuneet hakijat pääsevät varaamaan haluamansa tontin arvonnan mukaisessa järjestyksessä. Tontinvalintatilaisuuteen tulee ottaa mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Tilaisuudessa hakijat kutsutaan valintanumeroiden mukaisessa järjestyksessä varaamaan haluamansa vapaan tontin. Tontin varaamisen yhteydessä tontinsaajan on maksettava kaupungille 2 000 euron suuruinen varausmaksu. Tontin varaaminen on mahdollista vain tontinvalintatilaisuudessa omalla vuorolla. Mikäli hakija ei varaa tonttia tilaisuudessa omalla vuorollaan tai maksa varausmaksua heti tontin varattuaan, menettää hän oikeutensa tontin varaamiseen kyseisessä tonttihaussa.

Seuraaville arvontanumeroille järjestetään oma tontinvalintatilaisuus – tai tarvittaessa useampi – mikäli tontteja on edelleen vapaana. Kaikkiin tontinvalintatilaisuuksiin lähetetään erilliset kutsut valintanumeroiden mukaisessa järjestyksessä.

Suosittelemme pisteyttämään tontit valmiiksi toivejärjestykseen, sillä varaustilanne vaihtuu nopeasti, emmekä voi antaa pitkää miettimisaikaa oman tontinvalintahetken koittaessa.

Ensimmäiseen tontinvalintatilaisuuteen kutsutaan noin sata parhaan arvontanumeron saanutta hakijaa. Tontinvalintatilaisuudet järjestetään arkipäivänä yleensä klo 10–16, ja hakijat kutsutaan tilaisuuteen kolmessa ryhmässä ajoittuen aamuun, keskipäivään ja iltapäivään.

Entä jos en pääse paikalle tontinvalintatilaisuuteen?

Tontin varaamisen voi tehdä hakijan valtuuttama henkilö valtakirjalla. Tällöinkin tontin varausmaksu on maksettava varauksen yhteydessä.

Milloin minun on päätettävä, ostanko vai vuokraanko tontin?

Joidenkin tonttien kohdalla hakijalla on mahdollisuus valita, ostaako vai vuokraako hän tontin. Päätös tulee tehdä viimeistään tontinvalintatilaisuudessa, ja sitä voi muuttaa myöhemmin vain hyvin perustein.

Minkälaisiin kustannuksiin tontinvaraajan tulee varautua?

Tonttihaku antaa hallintaoikeuden tonttiin joko vuokraamalla tai ostamalla. Tästä määräytyy tontin kuukausivuokra tai myyntihinta. Tämän ja talon rakennuskustannusten lisäksi tulee rakentamisessa varautua myös muihin kustannuksiin (mm. piharakentaminen, talotekniikka, kunnallistekniikan liittymismaksut, lupamaksut ym.). Pankkien nettisivuilta löytyy omakotirakentajille suunnattuja laskureita.

Miten toimia, kun tontille rakennetaan useampi kuin yksi asunto?

Osalle tonteista voi rakentaa useamman kuin yhden asunnon. Mahdollisuus useiden asuntojen rakentamiseen kannattaa varmistaa tonttikohtaisesti rakennusvalvonnasta. Jos varaa tontin, jolle aikoo rakentaa vähintään kaksi asuntoa yhdessä jonkun toisen kanssa, tulee hakijan ilmoittaa kaupungille niiden henkilöiden tiedot, joiden kanssa hän vuokraa tai ostaa tontin ja toteuttaa rakennushankkeen.

Rakennettaessa useampia asuntoja on tärkeää laatia hallinnanjakosopimus tontin muiden omistajien tai vuokraajien kesken. Hallinnanjakosopimus on syytä valmistella mahdollisimman pitkälle ennen kauppakirjan tai maanvuokrasopimuksen allekirjoittamista. Hallinnanjakosopimusasioista saa lisätietoja kaupungin tonttiyksikön kiinteistölakimieheltä.

Mitä voin päätellä arvonnassa saamani arvontanumeron suuruudesta?

Osa hakijoista on kiinnostunut vain yhdellä alueella sijaitsevista tonteista, eli mitä avoimemmin suhtautuu tarjolla oleviin alueisiin ja tontteihin, sitä todennäköisempää tontin saaminen myös isommalla arvontanumerolla on.

Omakotitonttien maanvuokrasopimukset

Milloin vuokra-aika ja vuokranmaksuvelvollisuus alkavat?

Vuokra-aika ja vuokranmaksuvelvollisuus alkavat sopimuksen allekirjoituspäivästä. Voimassa oleva maanvuokrasopimus on edellytys tonttia koskeville toimenpiteille, kuten rakennusluvan hakemiselle.

Mitä vuokraoikeuden kirjaaminen ja kiinnitys Espoon kaupunkia varten tarkoittavat?

Samalla kun vuokralainen hakee vuokraoikeuden kirjaamista, hänen tulee hakea kiinnitys, jonka kohteena ovat vuokraoikeus ja vuokra-alueella olevat tai sinne rakennettavat vuokralaisen omistamat rakennukset. Kiinnitysmäärä on kolmekertainen vuosivuokra, ja kiinnityksellä tulee olla paras etusija.

Vuokralaisen tulee hakea vuokraoikeuden kirjaamista. Kirjaamisviranomainen on maanmittauslaitos. Kaupunki hakee kirjaamista ja kiinnitystä vuokralaisen puolesta. Maanmittauslaitos lähettää vuokralaiselle laskun kirjaamistoimenpiteistä.

Käytännössä vuokraoikeuden kirjaaminen ja kiinnityksen hakeminen tapahtuvat siten, että vuokrasopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä vuokralainen allekirjoittaa myös kirjaamis- ja kiinnityshakemukset, jotka kaupunki lähettää kirjaamisviranomaiselle. Kirjaamisen ja kiinnityksen hakeminen tapahtuvat vuokralaisen kustannuksella. Vuokralaisen alkuperäinen vuokrasopimus palautetaan hänelle kirjaamisviranomaiselta postiennakolla tai laskun yhteydessä. Kirjaamisviranomainen lähettää panttikirjan suoraan kaupungille.

Tilanteessa, jossa vuokralainen myy vuokraoikeuden rakennuksineen, uusi vuokralainen vastaa vuokraoikeuden kirjaamisen muuttamisesta maanmittauslaitoksella.

Mikä on panttikirja?

Panttikirja on todistus kiinnityksen vahvistamisesta. Panttikirja kiinnitetään kaupungille vuokrasuhteen velvoitteiden (vuokranmaksun) vakuudeksi. Panttikirja saa etusijan suhteessa vuokralaisen muihin velkakiinnityksiin.

Milloin vuokran eräpäivä on?

Vuokra maksetaan pääsääntöisesti kalenterivuosineljänneksittäin. Eräpäivä on vuosineljänneksen ensimmäisen kuukauden 30. päivä. Varausmaksu hyvitetään ensin maksettavissa vuokrissa.

Voiko laskutuskautta tai eräpäivää muuttaa?

Laskutuskausi (eli laskutusväli) ilmenee vuokrasopimuksesta, eikä sitä voi muuttaa. Yksittäistä eräpäivää voidaan laskukohtaisesti muuttaa, mutta siitä on sovittava erikseen.

Mitä vuokran sitominen elinkustannusindeksiin tarkoittaa?

Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (1951:10=100) siten, että perusvuokrana on sopimuksessa mainittu vuokra ja perusindeksilukuna sen vuoden ja kuukauden indeksiluku, jolloin tonttihausta on tehty kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätös.

Vuokra tarkistetaan seuraavan vuoden tammikuun ensimmäisestä päivästä alkaen kalenterivuosittain edellisen kalenterivuoden keskimääräisen indeksipisteluvun (vertausluku) mukaisesti. Tarkistuksessa perusvuokraa korotetaan tai alennetaan samassa suhteessa kuin vertausluku on perusindeksilukua suurempi tai pienempi. Indeksiluvun voi tarkistaa Tilastokeskuksesta.

Indeksikaava: (Uusi indeksi / Vanha indeksi) * Vuokran suuruus = Uusi vuokra

Miksi tammikuun vuokralasku tulee tavanomaista myöhemmin?

Tammikuun lasku lähetetään vasta 15. päivän jälkeen, koska indeksitarkistus tehdään tammikuun alussa.

Kiinteistövero

Mitä kiinteistövero tarkoittaa?

Tontinomistaja maksaa kiinteistöveroa tontista ja rakennuksista, vuokraaja vain rakennuksista. Verovelvollinen on se, joka omistaa kiinteistön tai rakennuksen kalenterivuoden alussa. Lisätietoja saa Verohallinnon verkkosivuilta.