Täydennysrakentaminen

Täydennysrakentamisella tarkoitetaan rakentamista olemassa olevien rakennusten yhteyteen tai niiden lähistölle. Tällöin voidaan ottaa käyttöön nykyisten kaavojen tyhjiä tontteja tai tehdä kaavamuutoksia. Laajimmillaan täydennysrakentaminen on vuosikymmeniä kestävää, kaupungin ohjaamaa yhdyskuntarakenteen tiivistämistä ja eheyttämistä. 

Täydennysrakentamista voidaan suunnitella myös alueellisissa kehityssuunnitelmissa, jossa otetaan kantaa palveluihin, liikenteeseen, viheralueisiin ja muun infran kehittämiseen. Käytännössä rakennushankkeet toteutuvat vuosikymmenien saatossa pieninä hanke- tai korttelikaavoina riippuen kysynnästä. 

Lisärakentamisella tai tonttikohtaisella täydennysrakentamisella tarkoitetaan jo rakennettujen tonttien täydentämistä uudella rakennuksella tai nykyisen rakennuksen laajentamista tontilla esimerkiksi korottamalla nykyistä rakennusta. Lisärakentaminen voi kasvattaa rakennuksen kerrosalaa myös rakennuksen sisäpuolella esimerkiksi muutettaessa ullakko asunnoiksi. Tonttikohtaisesta täydennysrakentamisesta puhuttaessa käytetään termiä lisärakentaminen. Purkavassa lisärakentamisessa kyse on siitä, että vanha rakennus puretaan ja tilalle rakennetaan kokonaan uusi, usein tätä rakennusta suurempi rakennus.

Tiiviimpää kaupunkia rakentamassa

Espoossa kaavoitus painottuu jo rakennetuille alueille kaupunkirakennetta kestävästi täydentäen. Haluamme myös tässä olla ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijä. Kun uudet asunnot rakennetaan nykyisiä kaupunginosia täydentäen, kasvanut asukasmäärä houkuttelee yrityksiä ja luo edellytykset palveluiden paranemiselle. Rakentaminen valmiin kunnallistekniikan äärelle on myös edullisempaa kuin rakennettaessa kokonaan uusi asuinalue, jossa asukkaat joutuvat usein myös odottamaan liikenneyhteyksien tai julkisten palvelujen tuloa.

Lisärakentaminen on taloyhtiölle mahdollisuus

Taloyhtiöille lisärakentaminen on mahdollisuus, jonka avulla voidaan esimerkiksi rahoittaa taloyhtiön remontteja, jos vain ollaan liikkeellä tarpeeksi aikaisin molempien hankkeiden yhdistämiseksi. Täydennys- tai lisärakennushankkeen koosta ja toteutustavasta riippumatta tämä vaatii lähes aina kaavamuutoksen. Taloyhtiön hallituksen on hyvä turvautua ammattilaisten apuun lisärakentamishanketta suunnitellessa ja toteutusvaihtoehtoja punnitessa. Mitä laajempi yhteisymmärrys taloyhtiössä ja osapuolten välillä saavutetaan, sitä vankemmalla pohjalla hanke on. 

Täydennysrakentamishankkeen askeleet

Asian kiinnostaessa taloyhtiötä kannattaa heti alkuun olla yhteydessä kaupungin vastuutahoihin hankkeen reunaehtojen selvittämiseksi. Jo ennen varsinaisen hankesuunnittelun käynnistymistä on syytä kartoittaa mahdollisia kumppanuuksia ja avata keskusteluyhteys naapurikiinteistöihin. Rakennusoikeuden ja kerrosalan määrän saa selville olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Jos periaatteellisia esteitä ei ilmene, tilataan hankesuunnitelma arkkitehtitoimistolta, palkataan projektia vetämään suunnittelukonsultti tai ryhdytään heti yhteistyöhön rakennusliikkeen kanssa. Jos hanke osoittautuu mahdolliseksi, tehdään tarvittavat sopimukset ja pyydetään kaupunkia käynnistämään kaavamuutoksen laadinta sekä käynnistetään kaupungin kanssa maankäyttösopimusneuvottelut. Kaavan tultua voimaan laaditaan tonttijako, jonka perusteella lohkomiset voidaan suorittaa, ja käynnistetään kaavan mukaisen rakennushankkeen toteutus. 

Taloyhtiön lisärakentamishanke on kestävyyslaji, maalin lähentyessä tässäkin kierros kierrokselta – nopeita ja helppoja pikavoittoja ei tässä ole tarjolla. Parhaimmillaan lisärakentamishankkeet ovat olleet taloyhtiölle taloudellisesti kannattavia nostaen sekä kiinteistön arvoa että asumisen laatua. Toteutuskelpoisen ratkaisun löytyessä kaupunki suhtautuu myönteisesti urbaania ympäristöä tiivistäviin taloyhtiöiden kaavamuutoshakemuksiin.