Rakennustyön aloittamisoikeus

Aloittamisoikeuden hakeminen

Luvan myöntänyt viranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, antaa luvan rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen osaksi tai kokonaan ennen kuin rakennus-, toimenpide- tai maisematyölupaa sekä eräät laitteiden sijoittamista, muuttamista tai poistamista koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman. Purkutyön aloittamiseen ei voida asian luonteen vuoksi myöntää aloittamisoikeutta ennen purkamisluvan voimaantuloa.

Hakijan tulee asettaa hyväksyttävä vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa.

Aloittamisoikeus voidaan myöntää lupapäätöksen yhteydessä myös valitusajan kuluessa tai 14 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä erikseen tehdystä hakemuksesta. Päätöksen antamiseen sovelletaan, mitä maankäyttö- ja rakennuslain 142 §:ssä säädetään. Lisäksi myönnetystä oikeudesta on välittömästi ilmoitettava hallinto-oikeudelle sekä muutosta hakeneille. Se, joka on valittanut pääasiassa tehdystä päätöksestä, voi hallinto-oikeudessa vaatia maankäyttö- ja rakennuslain 144 § 3 momentissa tarkoitettua ratkaisua kumottavaksi tai muutettavaksi ilman, että hänen olisi siitä erikseen valitettava. Muutoksenhausta on muutoin voimassa, mitä maankäyttö- ja rakennuslain 144 § 1 momentissa säädetään.

Vakuuden asettamisvelvollisuus ei koske valtiota, kuntaa eikä kuntayhtymää.

Aloittamisoikeuteen liittyvien vakuuksien jättämistä ja noutamista varten varataan aika asiakaspalvelusta etukäteen.

Lisätietoja:

palveluneuvoja Tarja Lehmonen
palveluneuvoja Satu Inkinen
puh. 09 816 25300

sähköposti: rava.kirjaamo@espoo.fi