Toimenpide- ja mainoslupa

Toimenpidelupa tarvitaan rakennelmiin, joita ei pidetä rakennuksena, mutta joilla on vaikutusta kaupunki- ja maisemakuvaan, luonnonoloihin tai ympäröivän alueen maankäyttöön.

Lisäksi toimenpidelupa tarvitaan rakennuksen ulkoasua tai julkisivua muuttavaan toimenpiteeseen sekä rakennusosan tai teknisen järjestelmän vaihtamiseen silloin, kun sillä voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen. Myös asuinrakennuksen huonejärjestelyt edellyttävät toimenpideluvan hakemista.

Lupa ei ole tarpeen, jos toimenpide perustuu katusuunnitelmaan, maantielain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan tai ratalain mukaiseen hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan.

Kaikessa rakentamisessa on otettava huomioon asemakaavamääräykset, rakennettu ympäristö ja muut rakentamisesta annetut määräykset ja rakentamistapaohjeet. Mikäli toteutettu toimenpide ei sovellu ympäristöön tai ei täytä ulkoasultaan kohtuullisia vaatimuksia, voi rakennusvalvonta velvoittaa kiinteistön haltijan purkamaan tai muuttamaan tehdyn toimenpiteen.

Hankkeiden toimenpideluvanvaraisuus perustuu Maankäyttö- ja rakennuslain §:iin 126 ja 126 a.
Espoon kaupungin rakennusjärjestyksessä on lueteltu ne rakennelmat ja toimenpiteet, jotka eivät tarvitse toimenpidelupaa.

Mainoslaitteet ja kaupunkikuvajärjestelyt

Mainoslaitteisiin, katurakennelmiin ja kaupunkikuvaan vaikuttaviin muihin järjestelyihin liittyvät ohjeet ja yhteystiedot löytyvät täältä.

Lupakäsittelijät opastavat ja neuvovat toimenpiteiden luvanvaraisuuteen liittyvissä kysymyksissä.