Rakennustekniikka ennen luvan hakemista


PIENTALOJEN ja pienien kohteiden ohjeet täältä.

PIENTALOA ISOMMILLE hankkeille olemme laatineet lomakepatterin, jonka ja pääpiirustusten avulla:

  • osoitetaan, että rakentaminen tulee täyttämään säädetyt tekniset vaatimukset mm. palo-, ääni-, talo- ja rakennetekniikan osalta,
  • ilmoitetaan keskeisimmät rakenne- ja talotekniikan suunnittelun lähtötiedot,
  • todetaan hankkeen toteutuksessa tarvittavat eri rakennustekniikan suunnittelu- ja työnjohtotehtävät ja näiden tehtävien vaativuusluokat perusteineen. Suunnittelijoiden ilmoittaminen ja kelpoisuuden osoittaminen täältä.

Menettelyn avulla rakennusvalvonta voi omalta osaltaan todeta, että rakennushankkeeseen ryhtyvä on huolehtinut tai huolehtii myös siitä, että:

  • pääpiirustuksiin on sisällytetty riittävät tiedot sen arvioimiseksi, täyttävätkö ne rakentamista koskevat säädökset ja määräykset sekä hyvän rakennustavan vaatimukset,
  • pääsuunnittelijan MRL 120 a § huolehtimisvelvoite on tältä osin toteutunut,
  • rakennushankkeessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat.
     

Valmis aineisto liitetään lupahakemukseen, asetusten mukaiset asiat esitetään pääpiirustuksissä ja hankkeen rakennustekniset asiat esitetään rakennusvalvonnalle sen avulla. Määritetyt vaativuusluokat merkitään lupapäätökseen, jos rakennusvalvonnalla ei ole niihin huomautettavaa. Vaativuusluokkaa voi joutua rakennustyön aikana muuttamaan esimerkiksi kun muutetaan kantavia rakenteita.

Suojellun tai poikkeuksellisen vaativan kohteen vaativuudet ja kelpoisuudet arvioidaan erillismenettelyssä, joka sovitaan hankkeen alussa.

LOMAKKEISTO ALLA LINKKEINÄ: