Ennakoiva rakennustekniikan ohjaus ennen luvan hakemista

HUOMIOIKAA muutos käytäntöihin, katso uutinen 20.10.2020
 

Tärkeimmät rakenustekniikan asiat on ratkaistava ja sovittava mahdollisimman ajoissa ja viimeistään ennen luvan hakemista. Espoossa ennakoiva rakennustekniikan ohjaus tehdään hankkeiden koosta ja tyypistä riippuen seuraavasti

1. PIENTALOJEN ja pienien kohteiden ohjeet täältä.

2. Lautakunnan päätettäväksi menevissä hankkeissa sekä kouluissa ja päiväkodeissa pidetään yleensä tekninen ennakkoesittely ja lupa-asiakirjoihin liitetään TEK-lomakkeet ohjeiden mukaan

3. Edellisten väliin jäävissä hankkeissa lupa-asiakirjoihin liitetään TEK-lomakkeet ja rakennusvalvonta arvioi niiden ja muun aineiston avulla teknisen ennakkoesittelyn tarpeen. Yleensä nämä ovat asuntokohteita ja vastaavia.

TEK-lomakkeiden ja pääpiirustusten avulla:

  • osoitetaan, että rakentaminen tulee täyttämään säädetyt tekniset vaatimukset mm. palo-, ääni-, talo- ja rakennetekniikan osalta,
  • ilmoitetaan keskeisimmät rakenne- ja talotekniikan suunnittelun lähtötiedot,
  • todetaan hankkeen toteutuksessa tarvittavat eri rakennustekniikan suunnittelu- ja työnjohtotehtävät ja näiden tehtävien vaativuusluokat perusteineen. Suunnittelijoiden ilmoittaminen ja kelpoisuuden osoittaminen täältä.

Menettelyn avulla rakennusvalvonta voi omalta osaltaan todeta, että rakennushankkeeseen ryhtyvä on huolehtinut tai huolehtii myös siitä, että:

  • pääpiirustuksiin on sisällytetty riittävät tiedot sen arvioimiseksi, täyttävätkö ne rakentamista koskevat säädökset ja määräykset sekä hyvän rakennustavan vaatimukset,
  • pääsuunnittelijan MRL 120 a § huolehtimisvelvoite on tältä osin toteutunut,
  • rakennushankkeessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat.
     

Suojellun tai poikkeuksellisen vaativan kohteen vaativuudet ja kelpoisuudet arvioidaan erillismenettelyssä, joka sovitaan hankkeen alussa.

Tekninen ennakkoesittely - esityslista ja muistio (pdf, 1286 Kt) Avautuu Explorer nettiselaimella

LOMAKKEISTO ALLA LINKKEINÄ: