Pihojen suunnittelu ja ylläpito

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Pihojen tulee olla turvallisia, käyttökelpoisia ja viihtyisiä. Pihojen suunnittelussa saattaa olla paljon yhteen sovitettavaa, kuten eri pihatoimintojen sijainnit, esteettömyys ja hulevedet.

Rakennushankkeissa pihan suunnitteluun kannattaa kiinnittää huomiota jo alkuvaiheessa. Rakennuspaikan luonnonmukaisuus ja kulttuuriympäristö on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä. Rakentamisessa on pyrittävä säilyttämään kaupunkikuvan kannalta tai maisemallisesti arvokas puusto. Myös esimerkiksi reunavyöhykkeillä sijaitsevien maastonmuotojen, siirtolohkareiden, luonnonpurojen ja lampien tärvelemistä tulee välttää. Pihamaan korkeusjärjestelyissä ei saa tarpeettomasti muuttaa maan luonnollista korkeutta.

Pihoja koskevat määräykset

Asemakaavassa saattaa olla pihajärjestelyjä koskevia määräyksiä, koskien esimerkiksi pysäköintiä, tontin kasvillisuutta ja aitaamista.  Joillekin alueille löytyy myös alueellisia rakentamistapaohjeita ja korttelisuunnitelmia, joista voi löytyä apua myös pihojen suunnitteluun.

Rakennusluvan yhteydessä, asemapiirustuksessa esitetään rakennuksen sijainnin lisäksi myös eri pihatoimintojen sijainnit. Rakennusluvan mukaisia pihajärjestelyjä ei saa muuttaa ilman lupaa. Pihasuunnitelma on asemapiirustusta täydentävä suunnitelma, jonka perusteella piha rakennetaan. Suunnitelmassa esitetään pihatoimintojen lisäksi, istutettavat kasvilajit, niiden määrät ja sijainnit, pintamateriaalit ja pihan muut rakenteet. Pihasuunnitelmassa huomioidaan myös pihan hoito, vuodenajan vaihtelut, valaistus ja pintavesien ohjaus.

Piharakennelmat

Portit, aidat, istutukset, puusto sekä muut rakennelmat, jotka vaikuttavat kaupunkikuvaan, on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. Pihojen kunnostussuunnitelmissa esimerkiksi materiaalivalinnat ja kasvillisuus on syytä sopeuttaa olemassa olevan rakennuksen ja tontin henkeen sekä huomioida alkuperäiset pihasuunnitelmat ja pihan sopiminen ympäröivään maisemaan ja kaupunkikuvaan.