Purkulupa ja purkuilmoitus

Rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa. Lupaa ei tarvita talousrakennuksen ja muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana. Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, tehtävä kirjallinen purkamisilmoitus. 

Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään. Purkamisluvan edellytyksenä on, ettei purkaminen merkitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen toteutumista.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 127 § ja 139 §

Purkamislupa

Purkamislupaa haetaan sähköisesti, sähköisen asiointipalvelun kautta. Lupahakemukselle täytettävien tietojen lisäksi tarvitaan seuraavat asiakirjat ja liitteet:

  • Valtakirja, selvitys rakennuspaikan hallinnasta ja mahdollisesti taloyhtiön hallituksen kokouspöytäkirja,
    mikäli lupaa ei hae kiinteistön omistaja itse
  • Asemapiirros, jolla esitetään purettavat rakennukset
  • Selvitys naapurin kuulemisesta
  • Selvitys rakennus- ja purkujätteen käsittelystä
  • Ympäristöselvitys, esim. valokuvia

Purkamisilmoitus

Lupaa ei tarvita talousrakennuksen tai muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen.

Purkamisaikomuksesta on kuitenkin kirjallisesti ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä. Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.

Purkamisilmoitus lähetetään sähköisen asiointipalvelun kautta.

Mukaan tulee liittää seuraavat asiakirjat:

  •  Vapaamuotoinen kirjallinen selostus hankkeesta.
  •  Asemapiirros tai pohjakartta, jolla esitetään purettava rakennus
  •  Valokuvia rakennuksesta