Luvan hakeminen

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että hankkeeseen haetaan määräysten mukainen lupa, rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hankkeeseen ryhtyvällä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä ryhmä tarvittavien alojen asiantuntemusta.

Rakennusvalvonnan lupakäsittelijät antavat ohjeita ja neuvoja sekä tarvittavista luvista että lupamenettelystä. Lupakäsittelijöiden aluejako ja yhteystiedot löytyvät Rakennusvalvontakeskuksen etusivulta.

Rakennuslupakäsittelyn ja päätöksenteon vaiheet on tiivistetty neljään vaiheeseen. Tilastoa-otsikon alta löydät ajantasaista, kuukausittain päivittyvää tietoa lupahakemusten käsittelyajasta sekä käsittelyssä juuri nyt olevien hankkeiden lukumäärästä.

1. Ennakkokäsittely

2. Lupakäsittely

3. Lupapäätös

4. Muutoksenhaku

5. Tilastoa saapuneista ja päätetyistä luvista sekä käsittelyajoista

1. Ennakkokäsittely

Espoon rakennusvalvontakeskuksessa halutaan painottaa ennakkokäsittelyn merkitystä. Rakennushankkeen rakennuttaja ja pääsuunnittelija ovat yhteydessä rakennusvalvontaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa suunnittelun käynnistyessä. Siten tulee käytyä riittävän ajoissa läpi hankkeen suunnittelun ja lupakäsittelyn kannalta olennaiset kysymykset, jotka vaikuttavat edellytyksiin myöntää lupa. Ohjeistuksella, neuvonnalla ja alustavien suunnitelmien tarkastuksella varmistetaan, että lupahakemus kaikkine liitteineen on mahdollisimman riittävän kattava, suunnitelmat kaavan ja määräysten mukaiset ja rakennettava rakennus ympäristöönsä sopiva.

Keskeinen osa Espoon rakennusvalvontakeskuksen ennakoivan lupakäsittelyn toimintatapaa on varmistaa rakennushankkeessa toimivien suunnittelijoiden pätevyys lupakäsittelyn alkuvaiheissa. On luvan hakijan etu, ettei hän teetä suunnittelua henkilöllä, jolta puuttuu säännösten edellyttämä kelpoisuus. Lupaviranomaisen tehtävänä on osaltaan huolehtia, että suunnitteluun on kytketty hankkeen vaativuutta vastaavat pätevät suunnittelijat.

Lupakäsittelijöiden yhteystiedot kaupunginosittain

2. Lupakäsittely

Lupahakemuksesta pyydetään tarvittaessa lausuntoja eri tahoilta, mm. kaupunkisuunnittelu- ja kaupunkitekniikan keskuksesta tai kaupunginmuseolta. Suuret ja vaativat hankkeet viedään rakennusvalvonnassa toimivien kaupunkikuva- ja teknisen toimikunnan arvioitaviksi.

Kaupunkikuvatoimikunnassa tarkastellaan hankkeen sopivuus rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä kaavanmukaisuus. Teknisessä toimikunnassa tarkastellaan erityisesti turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttavat asiat, mm. rakenne- ja palotekniset ratkaisut. Katuliittymä- ja liikennejärjestelyistä kaupunkitekniikan keskuksen lupainsinööri antaa tarvittaessa lausuntonsa.

Lupahakemuksesta kuullaan naapureita joko hakijan tai kaupungin toimesta.

Hakemusasiakirjoja ja suunnitelmaa voi korjata ja täydentää lupakäsittelyn aikana. Puutteellisen hakemuksen jättämisestä lupakäsittelyyn ei ole hankkeen etenemisen kannalta etua. Jos hakemuksesta puuttuu käsittelyn kannalta olennaisia asiakirjoja tai suunnitelmat ovat keskeneräisiä, ei luvan käsittelyä voida aloittaa, eikä arvioitua päätöspäivämäärää antaa.

Kaupunkikuvatoimikunnan esittelymateriaali -ohje (pdf, 391 Kt)

Teknisen toimikunnan esittelymateriaali -ohje (pdf, 282 Kt)

Naapurin kuuleminen

Luvan hakemiseen liittyvät ohjeet

3. Lupapäätös

Rakentaminen tai muu toimenpiteen suorittaminen voidaan aloittaa, kun lupa on lainvoimainen. Lupaviranomainen voi kuitenkin hakemuksesta myöntää oikeuden aloittaa työt asetettavan vakuuden nojalla ennen lainvoimaisuutta. Aloittamisoikeutta voi hakea lupahakemuksen yhteydessä. Tehdystä lupapäätöksestä laskutetaan Espoon kaupunginvaltuuston hyväksymän taksan mukainen lupamaksu.

Rakennusvalvontataksa (pdf, 221 Kt)

Viranhaltijapäätökset

Rakennusvalvontakeskuksen viranhaltijoille on annettu päätösvalta alle 2000 m² laajuisissa uudisrakennushankkeissa sekä kaikissa rakennuksen turvallisuuteen ja terveydellisiin oloihin vaikuttavissa korjaus- ja muutoshankkeissa. Viranhaltijat päättävät myös toimenpideluvista ja maisematyöluvista, ellei niillä ole merkittävää kaupunkikuvallista vaikutusta sekä lisäksi muiden kuin suojeltujen rakennusten purkuluvista.

Viranhaltijapäätöksissä päätöspäivät ovat tiistai ja torstai. Päätökset ovat julkisesti nähtävillä päätöspäiviä seuraavina päivinä, keskiviikkona ja perjantaina (julkipanopäivä) rakennusvalvonnan internetsivuilla ja ilmoitustaululla.

Päätös postitetaan hakijalle seuraavan viikon maanantaina (antopäivä) tai sen voi halutessaan noutaa rakennusvalvonnan asiakaspalvelusta. Päätöksen toimitustapa ilmoitetaan lupahakemuksen yhteydessä. Lainvoiman viranhaltijan tekemä päätös saa 14 vuorokauden jälkeen, laskettuna antopäivästä.

Viranhaltijoiden päätösten julkipanolista

Rakennuslautakunnan päätökset

Suuremmat rakennushankkeet sekä kaupunkikuvallisesti merkittävät tai ympäristöstä huomattavasti poikkeavat toimenpide- ja maisematyöluvat sekä suojeltujen rakennusten purkuluvat ratkaistaan rakennuslautakunnassa. Rakennuslautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kolmen viikon välein.

Rakennuslautakunnan kokoonpano ja kokousaikataulut

Lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat

Lupapäätöksen voimassaoloaika ja jatkaminen

Myönnetty lupa on oikeus tietyn rakentamistoimenpiteen tai muun toimenpiteen suorittamiseen. Toimenpidettä ei kuitenkaan ole pakko toteuttaa, vaan lupa voidaan jättää raukeamaan. 

Rakennuslupa raukeaa, jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa. Toimenpide-, maisematyö- ja purkamislupa raukeaa, jollei toimenpidettä ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa.

Lupapäätöksen voimassaoloaikana tehdystä hakemuksesta luvan voimassaoloaikaa voidaan maankäyttö- ja rakennuslaissa mainituin edellytyksin jatkaa.

4. Muutoksenhaku

Rakennusvalvontakeskuksen viranhaltijan tekemään lupapäätökseen tyytymätön voi hakea muutosta päätökseen tekemällä rakennuslautakunnalle osoitetun kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätöksen antopäivästä.

Rakennuslautakunnan tekemään lupapäätökseen haetaan muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä.

Helsingin hallinto-oikeuden antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää. Korkeimman hallinto-oikeuden antamasta päätöksestä ei voi enää valittaa.

Asianosaisille toimitettaviin lupapäätöksiin liitetään mukaan muutoksenhakuohje.

5. Tilastoa saapuneista ja päätetyistä luvista sekä käsittelyajoista

   

kuukausi
viranhaltija-lupahakemukset 2017(kpl)
viranhaltija-lupahakemukset 2018 (kpl)
viranhaltija-päätökset 2017 (kpl)
viranhaltija-päätökset 2018 (kpl)
Tammikuu 166 159 102 111
Helmikuu 166 108 139 124
Maaliskuu 149 127 169 142
Huhtikuu 141 140 137 162
Toukokuu 290 165 159 182
Kesäkuu 191 141 257 175
Heinäkuu 74 58 74 65
Elokuu 137 140 148 153
Syyskuu 139 119 151 142
Lokakuu 158 160 91 174
Marraskuu 121 109 175 141
Joulukuu 91 141


kuukausi
rakennuslauta-kunnan lupahakemukset 2017 (kpl)
rakennuslauta-kunnan lupahakemukset 2018 (kpl)
rakennuslauta-kunnan päätökset 2017 (kpl)
rakennuslauta-kunnan päätökset 2018 (kpl)
Tammikuu 12 5 5 12
Helmikuu 12 3 7 8
Maaliskuu 14 3 25 7
Huhtikuu 10 7 19 8
Toukokuu 8 7 10 19
Kesäkuu 8 9 18 13
Heinäkuu 3 0 0 0
Elokuu 4 1 10 9
Syyskuu 8 6 6 3
Lokakuu 9 10 5 11
Marraskuu 3 7 11 9
Joulukuu 14 6

Yllä olevissa kuvissa on esitettynä rakennusvalvontaan saapuvien lupahakemusten määrä kuukausitasolla viranhaltija- sekä rakennuslautakunnan hakemusten osalta. Kuvat kertovat myös, kuinka monta lupaa on mennyt päätökseen kyseisen kuukauden aikana. Viranhaltijapäätöksiä tehdään viikoittain, rakennuslautakunnan päätöksiä noin kolmen viikon välein. Kuvista voidaan nähdä ruuhkahuiput, milloin lupia tuodaan sisään erityisen paljon. Taulukossa vertaillaan saapuneiden ja päätettyjen lupien lukumääriä edellisenä ja kuluvana vuonna.

Keskimääräinen kuukausittainen lupien käsittelyaika (kuviot yllä) muodostuu siitä aikavälistä, kun hakemus saa lupanumeron aina siihen, kunnes päätös on tehty. Viranhaltijapäätöksenä tehtävät luvat pyritään päättämään kuukauden sisällä niiden sisäänjätöstä.

Sivun alkuun