Säännökset ja määräykset

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö.

Rakennuslupahakemukseen tulee liittää selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista ja tarvittaessa terveellisyydestä ja korkeusasemasta sekä näiden edellyttämästä perustamistavasta ja tarvittavista muista toimenpiteistä. Selvityksessä on oltava mm. alustava kuvaus pohjasuhteista ja perustamistavasta. Yleensä vasta rakennusluvan jälkeen tehdään tarkempi pohjarakennussuunnitelma. Perustamistapaselvitys voi olla valmiina jo rakennuslupahakemuksessa.

Espoossa rakennuslupaviranomainen on rakennusvalvontakeskus, joka vaatii rakennuksista, kevytrakenteisia vajoja/talleja lukuun ottamatta, aina luotettavaa perustamistapaselvitystä.

Pohjatutkimuksen määrästä ja laadusta vastaa ensiasiassa pohjarakennussuunnittelija. On suositeltavaa kytkeä pätevä suunnittelija jo tontin ostovaiheessa, joka pystyy ainakin karkealla tavalla päättelemään todennäköisen perustamistavan.

eCity-palvelusta (Pohjanpoika) saatava pohjatutkimusaineisto ja otteet maaperä- ja rakennettavuuskartasta eivät ole riittäviä perustamistapaselvitystä varten. Olemassa olevan tutkimusaineiston ja karttatietojen lisäksi on rakentajan yleensä teetettävä hankekohtaisia pohjatutkimuksia, joihin liittyy kirjallinen perustamistapaselvitys. Kallioisilla tai muuten kantavana maana tiedetyllä alueella voi pohjatutkimusmenetelmänä riittää koekuoppien tekeminen. Koekuopan perusteella hankkeen pohjarakenteiden suunnittelijan on laadittavaperustamistapaselvitys.

Teräspaalujen suunnittelu edellyttää mm. saven leikkauslujuuden tietämistä. Siipikairauksella selvitetään yleensä savikerrosten leikkauslujuutta.

Espoon kaupungin rakennusjärjestys edellyttää radonin esiintymiseen varautumista rakennushankkeen suunnittelussa ja rakentamisessa.