Perustamistapaselvitys

Perustamistapaselvitys sisältää tehtyjen pohjatutkimusten ja mittausten perusteella tehdyn pohjarakenteiden geoteknisen ja rakenteellisen tarkastelun esitettynä piirustuksin, selostuksin ja tarvittaessa laskelmin.

Pohjatutkimuksia, jotka yleensä tehdään painokairauksin, on suositeltavaa tehdä rakennuksen nurkilta sekä seinälinjoilta enintään 10 metrin välein. Maanäytteitä otetaan kairauksista saadun maaperätiedon varmentamiseksi. Rakennuskohtainen pohjatutkimus sisältää yleensä maanäytteiden ottoa ja laboratoriokokeita.

On suositeltavaa maastomallimitata koko tontti, jolloin rakennuksen seinälinjan sijainnin muuttuessa mittausta ei tarvitse enää uusia. Tarvittaessa tehdään puustokartoitus ja -kartta, mikäli tontilla halutaan säilyttää olemassa olevaa puustoa.

Kartta- ja leikkauspiirustuksissa esitetään tehdyt pohjatutkimukset ja mittaukset sekä perustamistavat ja -tasot. Kartat ovat yleensä mittakaavassa 1:200 (1:500) ja leikkaukset esitetään mittakaavassa 1:100 tai 1:200.

Selostusosuudessa on esitettävä mm. seuraavat asiat;

 • tehdyt tutkimukset ja mittaukset
 • maanpinnan korkeustasot
 • pohjasuhteet
 • selostus pohjavedenpinnan tasosta
 • suunnitellut rakennukset
 • mahdollisten kantavuus-, painuma- sekä liukupintalaskelmien tulosten esittäminen. Laskelmat esitetään tarvittaessa perustamistapaselvityksen liitteinä.
 • rakennusten perustamistavat
 • mahdolliset työohjeet/tiivistysohjeet valituille perustamistavoille
 • ylimmät sallitut perustamistasot pohjatutkimuspisteiden kohdilla (perustamistasot esitetään myös piirustuksissa)
 • sallitut pohjapaineet
 • mahdollinen paalutustyöohje
 • ohje kaivusta ja mahdollisesta pohjaveden pumppaamisesta, mikäli perustamistasot ovat pohjavesitason alapuolella
 • jos rakennuksen kuivatustaso on pohjavedenpinnan alapuolella, on laadittava tarkempi pohjaveden hallintaselvitys 
 • alapohjien rakentamistapa (tehdäänkö alapohjat kantavina tai maanvaraisina) ja mahdollinen rakentamistapojen rajakohdan esittäminen pohjatutkimuskartalla
 • putkijohtojen perustaminen ja tarvittaessa vesihuoltolinjojen tuentatarpeen esittäminen
 • perustusten kuivatus, pintakuivatus sekä alapohjien kuivatuksen esittäminen
 • piha- ja päällystettävien alueiden pohjamaa ja rakennekerrokset
 • piha-alueiden pohjanvahvistustarpeen esittäminen. Piha-alueiden pohjanvahvistuksen suunnittelu on yleensä erillinen toimeksianto ja suunnitelma
 • routasuojausohjeet
 • radonin huomioiminen rakenteissa
 • perustamistapaselvityksen laatijan allekirjoitus, koulutus sekä yhteystiedot